Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201495727 ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен гр. Шумен 9700 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ No 31, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Нови пазар BG161PO001-1.4.05-0027-C0001
Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на "Река без име с три притока". преминаваща през с. Малка поляна и река "Славеева река", гр. Айтос, община Айтос BG161PO001-1.4.06-0005-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище BG161PO001-1.4.07-0005-C0001
"Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация" BG161PO005-1.0.06-0017-C0001
Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нови пазар BG161PO005-1.0.06-0048-C0001
Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в град Търговище BG161PO001-1.4.09-0003-C0001
Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар. BG161PO001-5.3.03-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз