Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/050
Наименование: Корекции на реки "Манастирска" и "Лъкинска" в участъка им в урбанизираната територия на община Лъки, област Пловдив
Бенефициент: Община Лъки
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Лъки
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е създаване на предпоставки за устойчив дългосрочен модел на развитие в община Лъки чрез изграждане и укрепване на съответната инфраструктура – дребномащабни съоръжения, насочени към намаляване на риска от неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда, както и опазване целостта на обществените и частни инфраструктурни обекти на територията на общината и ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението.Целта на проекта е изграждане на инфраструктура за предотвратяванe на риска от наводнения и свлачища и почистване на речните корита. Oбщата цел на проекта съответства на приоритетите на схемата за БФП, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции" и оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., както и на общинските, регионални, национални и европейски стратегии за устойчиво регионално развитие. Чрез реализирането на проекта ще се създадат условия за сигурност на местното на
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка на техническите задания, тръжните процедури и договорите
Дейност 3 Тръжни процедури и подписване на договори
Дейност 4 Подготвяне на строителната площадка
Дейност 5 Изграждане на брегоукрепотелната стена
Дейност 6 Публикации и пресконференции дейността се извършва 1,2,14,15 и 16 месеци от началото на проекта
ДЕЙНОСТ 7 ИЗРАБОТВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОЕКТА
ДЕЙНОСТ 8 УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 9 Строителен надзор – осъществяване на надзор съгласно ЗУТ.
Дейност 10 Авторски надзор от страна на проектантите
Дейност 11 Одит на проекта от експерт-счетоводител. дейността се извършва 12,14 и 15 месеци от началото на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 840 290 BGN
Общ бюджет: 807 732 BGN
БФП: 807 732 BGN
Общо изплатени средства: 679 285 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 807 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 506 572 BGN
2013 172 713 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
679 285 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 686 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 453 248 BGN
2013 154 533 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
607 781 BGN
В т.ч. Национално финансиране 121 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 53 323 BGN
2013 18 180 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 504 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини
Индикатор 4 @Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз