Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0096-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/051
Наименование: Внедряване на енергоефективни мерки в образователната инфраструктура на община Белица - ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с.Краище
Бенефициент: Община Белица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 10.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Белица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да осигури сградата на ОУ”Св.Паисий Хилендарски”-с.Краище от общинската образователна инфраструктура Белица, с високо ниво на енергийна ефективност, чрез въвеждане на енергоефективни мерки, което ще допринесе за устойчивото местно развитие
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Дейността предвижда сформиране и поддържане на специални структури за изпълнение и управление на проекта.
Дейност 2 Процедури по избор на подизпълнители по проекта. Процедури по избор на подизпълнители по проекта.31.8.2012- за тръжни документации; 20.08.2013 г.-за избор на изпълнители
Дейност 3: СМР- внедряване на ЕСМ в ОУ ”Св.Паисий Хилендарски “с.Краище СМР- внедряване на ЕСМ в ОУ ”Св.Паисий Хилендарски “с.Краище
Дейност 4 Извършване НСН и въвеждане в експлоатация. Извършване НСН и въвеждане в експлоатация.
Дейност 5: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Дейност 6: Отчитане на проекта и одит Отчитане на проекта и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 416 754 BGN
Общ бюджет: 383 522 BGN
БФП: 383 522 BGN
Общо изплатени средства: 325 993 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 383 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 144 026 BGN
2014 181 968 BGN
2015 0 BGN
325 993 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 325 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 144 026 BGN
2014 181 968 BGN
2015 0 BGN
325 993 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз