Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0031-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/049
Наименование: Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ "д-р Петър Берон" гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност
Бенефициент: Община Болярово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 17.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Болярово
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проектното предложение е да осигури общинска образователна инфраструктура - СОУ”,Д-р Петър Берон”, гр.Болярово с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие
Дейности: дейност 1 „Сформиране на екип за управление на проекта” „Сформиране на екип за управление на проекта”
дейност 2 „Мерки за публичност” „Мерки за публичност”
дейност3: „Избор на изпълнител за извършване на реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ,,Д-р Петър Берон', гр.Болярово, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност” „Избор на изпълнител за извършване на реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ,,Д-р Петър Берон', гр.Болярово, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”
дейност 4 „Избор на изпълнител на независим строителен надзор за обекта”. „Избор на изпълнител на независим строителен надзор за обекта”.
дейност 5 „Изпълнение на Енергийно-ефективна реконструкция и ремонт на СОУ,,Д-р Петър Берон', гр.Болярово. „Изпълнение на Енергийно-ефективна реконструкция и ремонт на СОУ,,Д-р Петър Берон', гр.Болярово.
Независим стрителен надзор, авторски надзор, инвеститорски контрол Независим стрителен надзор, авторски надзор, инвеститорски контрол
Въвеждане в експлоатация- разрешение за ползване Въвеждане в експлоатация- разрешение за ползване
дейност 6 „Отчетност на проекта” „Отчетност на проекта”
дейност 7 „Одит” „Одит”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 931 912 BGN
Общ бюджет: 862 619 BGN
БФП: 833 115 BGN
Общо изплатени средства: 708 148 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 833 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 468 990 BGN
2014 239 158 BGN
2015 0 BGN
708 148 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 708 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 468 990 BGN
2014 239 158 BGN
2015 0 BGN
708 148 BGN
В т.ч. Национално финансиране 124 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 51 830 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз