Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0058-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/051
Наименование: Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия
Бенефициент: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Да се осигури/изгради подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътсстващи услуги в община Провадия, които да заменят институционалната грижа.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта
дейност 2 Подготовка и съгласуване на процедури и тръжни документи за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Изграждане на ЦНСТ
дейност 4 Надзор по време на строителството
дейност 5 Оборудване и обзавеждане на ЦНСТ
дейност 6 Публичност и визуализация
дейност 7 Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 984 315 BGN
Общ бюджет: 754 274 BGN
БФП: 754 274 BGN
Общо изплатени средства: 754 274 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 754 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 344 510 BGN
2013 294 994 BGN
2014 114 770 BGN
2015 0 BGN
754 274 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 641 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 292 834 BGN
2013 250 745 BGN
2014 97 554 BGN
2015 0 BGN
641 133 BGN
В т.ч. Национално финансиране 113 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 677 BGN
2013 44 249 BGN
2014 17 215 BGN
2015 0 BGN
113 141 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз