Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175129426 „ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев” 19, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа на Дирекция " Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката за успешна управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.01-0001-C0001
"Подобряване на инфраструктурата по качество и на прилаганите от Българския институт по метрология услуги - фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" BG161PO003-4.3.01-0002-C0001
Обезпечаване на разходите за избор на консултант за разработване на „Модел за управление на инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г.” BG161PO004-5.0.01-0046-C0001
Извършване на средно-срочна (междинна) оценка на Оперативна програма „Техническа помощ” BG161PO002-1.4.01-0014-C0001
Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода BG161PO001-3.1.03-0033-C0001
Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула BG051PO002-1.3.04-0013-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "П.Хилендарски" и ОДЗ "Вяра, надежда и любов" гр.Златица BG161PO001-4.1.03-0088-C0001
"Осъществяване на оценки, свързани с подготовка на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г." BG161PO001-5.3.01-0065-C0001
„Обучение на служителите на МВР на всички нива за управление при кризи, бедствия и аварии” BG051PO002-2.2.10-0009-C0001
Осъществяване на оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС BG161PO001-5.3.01-0077-C0001
Надграждащо обучение – Община Стралджа BG051PO002-2.2.15-0137-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз