Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0054-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/024-01
Наименование: "Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция"
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 25.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да се експонира и развие културно-историческата забележителност - разкритата част от Античния град Августа Траяна в центъра на Стара Загора, като едновременно се превърне в атрактивна туристическа дестинация, предлагаща по-висококачествен и разнообразен туристически продукт и по-равномерно разпределение на ползите от туризма не само в региона, но и в цялата страна.
Дейности: дейност 1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
дейност 2 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
дейност 3 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
дейност 4 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
дейност 5 АВТОРСКИ НАДЗОР
дейност 6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
дейност 7 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И АНИМАЦИЯТА
дейност 8 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА НА СЪЗДАДЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
дейност 9 ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 176 894 BGN
Общ бюджет: 4 406 798 BGN
БФП: 4 193 767 BGN
Общо изплатени средства: 3 615 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 193 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 415 704 BGN
2014 1 202 241 BGN
2015 - 2 207 BGN
3 615 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 564 702 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 053 348 BGN
2014 1 021 905 BGN
2015 - 1 876 BGN
3 073 378 BGN
В т.ч. Национално финансиране 629 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 362 356 BGN
2014 180 336 BGN
2015 - 331 BGN
542 361 BGN
Финансиране от бенефициента 206 054 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз