Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000695349 Министерство на правосъдието
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София – 1040, ул. ”Славянска № 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията 28.05.2009 972 869 972 869 0 972 869 18,00 Приключен
Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност 09.10.2009 415 205 415 205 0 415 205 50,03 Приключен
Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД”Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността 29.11.2011 1 088 586 1 088 586 0 1 088 586 36,53 Приключен
Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 29.11.2011 1 065 863 1 065 863 0 1 065 863 37,53 Приключен
ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ НА СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 29.11.2011 0 0 0 0 16,00 Приключен
Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища 25.09.2012 579 048 579 048 0 579 048 28,40 Приключен
Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи. 01.04.2013 0 0 0 0 18,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Министерство на правосъдието за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им в областта на информационните технологии и електронното управление 03.09.2013 60 884 60 884 0 60 884 15,20 Приключен
„Повишаване капацитета за работа с представители на медиите и подобряване на комуникационните умения на служителите в Министерството на правосъдието” 03.09.2013 64 000 64 000 0 64 000 14,20 Приключен
Подобряване управлението на човешките ресурси в Министерството на правосъдието (МП) и повишаване квалификацията на служителите чрез специализирано обучение 03.09.2013 55 277 55 277 0 55 277 12,00 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА Е-ПРАВОСЪДИЕ 03.09.2013 523 728 523 728 0 523 728 28,30 Приключен
Изграждане и внедряване на Автоматизирана информационна система „Бюра съдимост” 03.12.2013 0 0 0 0 18,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз