Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0063-C0001
Номер на проект: ДОПТ-10/06.07.11; ДОПТ-9/18.06.12 ДОПТ-13/29.03.13
Наименование: „Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект „Супер Бургас- Зона за Обществен Достъп”
Бенефициент: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 09.06.2011
Начална дата: 06.07.2011
Дата на приключване: 30.10.2014
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: „Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект „Супер Бургас- Зона за Обществен Достъп” е дефиниране на обхвата на инвестиционния проект чрез: -проучване на възможностите за финансиране по ОПТ на всички дейности, предвидени за включване в инвестиционния проект и изследване на потенциала за развитие; -реализиране на предварителните проучвания, свързани с приемливостта на проекта и с неговото последващо развитие. Постигането й ще даде възможност за подготовка на необходимата документация за финансиране на допустим и реалистичен инвестиционен проект по ОПТ.
Дейности: Консултантски услуги за подготовка на проекта
Изготвяне на тръжни документи за избор на изпълнители
Правно-финансов анализ. Проучване на добри практики
Концепция за преустройството на пристанищен терминал „Бургас–Изток”– основен елемент на интермодален терминал на град Бургас
Предпроектни проучвания
Анализ за въздействие върху околната среда
Анализ на комплексното въздействие на проекта върху градската среда и градския транспорт
Дейности за разпространение на информация и публичност
Организация и управление и контрол на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 556 793 BGN
Общ бюджет: 643 252 BGN
БФП: 556 793 BGN
Общо изплатени средства: 536 382 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 556 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 129 120 BGN
2013 67 826 BGN
2014 4 250 BGN
2015 335 185 BGN
536 382 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 473 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 109 752 BGN
2013 57 652 BGN
2014 3 613 BGN
2015 284 907 BGN
455 925 BGN
В т.ч. Национално финансиране 83 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 368 BGN
2013 10 174 BGN
2014 638 BGN
2015 50 278 BGN
80 457 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Консултантски услуги за подготовка на проекта
Индикатор 2 Изготвяне на тръжни документи за избор на изпълнители
Индикатор 3 Правно-финансов анализ. Проучване на добри практики
Индикатор 4 Концепция за преустройството на пристанищен терминал „Бургас–Изток”– основен елемент на интермодален терминал на град Бургас
Индикатор 5 Предпроектни проучвания
Индикатор 6 Анализ за въздействие върху околната среда
Индикатор 7 Анализ на комплексното въздействие на проекта върху градската среда и градския транспорт
Индикатор 8 Публикации в медиите (проект Супер Бургас - Зона за обществен достъп)
Индикатор 9 Графичен дизайн и изработка на информационни пана, върху олекотен материал (винил, дурафон) с информация за проекта „Супер Бургас – зона за обществен достъп”
Индикатор 10 Организирани и проведени пресконференция за стартиране и приключване на проектните дейности
Индикатор 11 Разработване на архитектура, систематизиране на данни, изработване и обслужване на подсайт в рамките на уебсайта на бенефициента, където ще бъдат публикувани всички подробности за проекта и информация за напредъка по изпълнението
Индикатор 12 Разработване и отпечатване на брошура
Индикатор 13 Възнаграждения (брутни суми, вкл.и дължимите от работодателя осигурителни вноски)
Индикатор 14 Финансов одит на проекта
Индикатор 15 Изпълнен договор за разходи за административни нужди


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз