Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0095-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/003
Наименование: Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 23.12.2010
Дата на приключване: 21.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции в град Велико Търново и насърчи развитието на стратегически разположени туристически продукти с широко въздействие, основани на културно – историческото наследство.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта. Одит.
дейност 2 Информация и публичност: билбордове, табели, транспаранти, пресконференции.
дейност 3 Консултантски услуги
дейност 4 Изготвяне на предпроектно проучване, инвестиционни проекти (технически/ работни)
дейност 5 Реставрация, консервация, експониране на обектите: Църквата „Св. Иван Рилски”; Храм „Св.Св. Апостоли Петър и Павел” и «Владишки мост». ОБЕКТ 1 2 и 3
дейност 6 Закупуване на оборудване
дейност 7 Програми и техники за интерпретация и анимация на новите туристически атракции
дейност 8 Изграждане на туристическа информационна инфраструктура
дейност 9 СМР за "Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов", ПИ 2176, кв.310 (ОБЕКТ 4)
дейност 10 Извършване на строително – ремонтни дейности на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура ОБЕКТ 5
дейност 11 Авторски и строителен надзор. Въвеждане на обектите в експлоатация.
дейност 12 Провеждане на съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции
дейност 13 Организиране на събития
дейност 14 Изработване на рекламно – информационни материали
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 578 558 BGN
Общ бюджет: 5 601 883 BGN
БФП: 4 965 327 BGN
Общо изплатени средства: 4 220 528 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 965 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 659 621 BGN
2013 2 560 907 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 220 528 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 220 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 659 621 BGN
2013 2 560 907 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 220 528 BGN
В т.ч. Национално финансиране 744 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 678 089 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз