Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0079-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/002
Наименование: По-висока енергийна ефективност - по-добра среда за всички ползващи образователните институции на община Баните
Бенефициент: Община Баните
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Баните
Описание
Описание на проекта: Проектът „По-висока енергийна ефективност – по-добра среда за всички, ползващи образователните институции на община Баните” има за цел да подобри състоянието на общинската образователна и спортна инфраструктура като повиши значително нейната енергийна ефикасност, което ще допринесе за устойчивото социално развитие на общината. За постигането на тази цел община Баните ще изпълни редица мерки за повишаване на енергийната ефективност в две училища и една детска градина. Тъй като двете образователни институции са единствените такива на територията на община Баните, тяхното обновяване е от съществено значение за бъдещото развитие на региона. Детската градина също е единствената на територията на село Баните, което я превръща във обект от изключителна важност за местното население. По тази причина подкрепата за реализацията на настоящия проект е от голямо значение за подпомагане на местното развитие. В допълнение към въвеждането на мерките за енергийна ефективност в единствените училища в об
Дейности: Дейност 1 Подготвителни дейности
Дейност 2 Тръжни процедури
Дейност 3 Въвеждане на ЕСМ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Давидково
Дейност 4 Въвеждане на ЕСМ в ОДЗ „Веселин Маринов”, с. Баните
Дейност 5 Въвеждане на ЕСМ в СООУ „Христо Ботев” – физкултурен салон, с. Баните
Дейност 6/дейността се извършва 1,2,21,22,23 и 24 м./ Публичност на проекта
Дейност 7 Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 551 527 BGN
Общ бюджет: 453 745 BGN
БФП: 453 745 BGN
Общо изплатени средства: 367 534 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 453 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 254 459 BGN
2013 113 075 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
367 534 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 385 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 254 459 BGN
2013 113 075 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
367 534 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 ..%$!! Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз