Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0126-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-01/2007/073-02
Наименование: Модерни училища за нашите деца
Бенефициент: Община Родопи
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.09.2010
Дата на приключване: 09.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Родопи
Описание
Описание на проекта: Главната цел на настоящото проектно предложение е обновяването и модернизирането на образователната инфраструктура в Община „Родопи”, както и повишаването на нейното качество и ефективност. Създаването на подходящи условия за обучение и работа в общинските образователни институции, съизмерими с европейските, е водещ приоритет в управлението на Община „Родопи”. Развитието на образованието и свързаната с него инфраструктура е главен инструмент за устойчивото градско развитие. Тъй като
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екипа за управление на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки
Дейност 3 Визуализация и публичност на проекта
Дейност 4 Извършване на енергийни обследвания
Дейност 5 Изпълнение на СМР
Дейност 6 Строителен надзор
Дейност 7 Управление, мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 8 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 723 807 BGN
Общ бюджет: 4 059 952 BGN
БФП: 4 059 952 BGN
Общо изплатени средства: 4 057 451 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 059 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 512 405 BGN
2013 1 545 582 BGN
2014 0 BGN
2015 - 537 BGN
4 057 451 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 450 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 135 544 BGN
2013 1 313 745 BGN
2014 0 BGN
2015 - 456 BGN
3 448 833 BGN
В т.ч. Национално финансиране 608 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 376 861 BGN
2013 231 837 BGN
2014 0 BGN
2015 - 81 BGN
608 618 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 !%!* Създаване на нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз