Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-4.1.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България"
Бенефициент: Българска агенция за инвестиции
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 10.07.2009
Начална дата: 14.09.2009
Дата на приключване: 26.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да увеличи обема привлечени преки чужди инвестиции и икономическия ефект от тях, както и да подобри бизнес средата в България за вземане на инвестиционни решения
Дейности: Дейност 10 Създаване на три рекламни видеоклипа с цел представяне на възможностите за инвестиции в България- 1.3.10 + 1.3.10.1+ 10.2.3 А. Създаване на три (3) видеоклипа, които да подпомагат разпознаваемостта на България в чужбина като привлекателно място за инвестиции.
Дейност 27 - Интеграция на наличните информационни системи към корпоративния портал и въвеждането на модул за описание на бизнес процеси и информационни услуги (Разработване на ИИС), поддръжка на интегрирана информационна система Разработване, внедряване и поддръжка на интегрирана информационна система
Дейност 5 Проучване на удовлетвореността на инвеститорите от предлаганите от БАИ услуги и сравнителен анализ на БАИ със сходни агенции в други държави - 1.1.5 1.1.5.1. + 10.2.3. Анализът на удовлетвореността на обслужените от БАИ инвеститори ще включва дълбочинни интервюта и фокус групи, както и преки и/или непреки допитвания. Документацията от съответните дейностти ще бъде приложена към отчета за съответния етап от проекта.
Дейност 3 Изработване на сравнителен правeн анализ на законодателството в други държави членки на ЕС и Балканите-1.1.2.3 + 1.1.3.2.1 + 10.2.3 Структурата на анализа ще обхваща: • анализ на общата правна рамка в държави от ЕС и Балканите, които са първенци по отношение стимулиране на ПЧИ: Инвестиционно, търговско, трудово, данъчно законодателство; режим на концесиите, обществени поръчки, интелектуална собственост, пребиваване на чужденци и др. • анализ за специфично законодателство в идентифицираните като приоритетни отраслови сектори на нашата икономика в разглежданите държави членки на ЕС и Балканите. • Изводи и препоръки на базата на успешния законодателен опит в държавите членки на ЕС, които са в първите редици по привличане на преки чуждестранни инвестиции.
Дейност 28 - Внедряване на система за автоматизирана обработка на документи и материали и поддръжка
Дейност 14 - Разбработване и поддръжка на корпоративен уеб портал на БАИ на три езика За предоставянето на качествени услуги и оптимизиране на комуникациите се предвижда да се изгради корпоративен Уеб портал. Основен елемент при разработването на ''портала'' е системата за управление на съдържанието (CMS) и позициониране на информация. Интернет страницата ще бъде преведена на 3 (три) езика - английски, немски и руски език. За обезпечаване на непрекъснат процес на работа и подържане на нужното ниво на сигурност е необходимо се предвижда гарантирана поддръжка от доставчика.
Дейност 7 Проучване на наличните информационни източници и база данни, поддържани от различни институции и ведомства и анализ на възможностите за връзка с тях и автоматичното им инкорпориране в интегрираната информационна система на БАИ – 1.1.7+10. 1. Проучване на наличните информационни източници и база данни, поддържани от различни институции и ведомства, подпомагащи насочването на ПЧИ в България - на местно, регионално, национално и ЕС равнище. 2. Анализ на възможностите за връзка с тези информационни регистри - анализ на он-лайн услуги предоставяни от чужди на БАИ институции - платени и безплатни бази данни - времево ориентирани. 3. Предлагане на модел за автоматичното инкорпориране на тези информационни регистри, различни от БАИ, в интегрираната информационна система на БАИ.
Дейност 2 - Правен анализ за нуждите на инвеститорите в България Структурата на първоначалния анализ ще обхваща следните раздели, като бъдат коментирани както предимствата, така и недостатъците, и ще се предложат мерки за тяхното преодоляване: 1. Общата правна рамка: инвестиционно, търговско, трудово, данъчно законодателство; режим на концесиите, обществени поръчки, интелектуална собственост, пребиваване на чужденци в Р България и др. 2. Специфично законодателство в идентифицираните като приоритетни отраслови сектори на икономиката на България.
Дейност 4 Разработване на маркетингова стратегия, въз основа на емпирично изследване на познатостта, облика и нагласите към България като инвестиционна дестинация - 1.1.4.1+ 1.1.4.2 1.1.4.3 + 10.2.3. В рамките на дейността ще се извършат маркетингови анализи въз основа на емпирично изследване на: 1. Познатостта на България като инвестиционна дестинация; 2. Обликът на България като инвестиционна дестинация; 3. Нагласите към България като инвестиционна дестинация.
Дейност 32 - Публичност и визуализация на проекта А. Създаване на лого и слоган на проекта; Б. Производство на 4000 броя стикери с мотото и логото на кампанията; В. Провеждане на конференции в България с цел популяризиране на проекта; Г. Пресконференции за популяризиране на проекта и представяне на резултатите /логистика/ - организиране; Д. Производство на 2 броя информационни табели с логото и наименованието на програмата и името на проекта по регламент.
Дейност 23 - Доставка и инсталиране на Web Server, Application Server, Data Base Server и свързани с тях продукти, произведени от водещ световен производител- cluster type, подновяване на софтуерните лицензи за базовия софтуер, тяхната поддръжка, (в Дейността включва доставка и инсталиране на Web Server, Application Server, Data Base Server и свързани с тях продукти, произведени от водещ световен производител- cluster type, подновяване на софтуерните лицензи за базовия софтуер, както и тяхната поддръжка (включваща обновяване) за 3 г;
Дейност 24 - Провеждане на 3 международни конференции от световна бизнес медия и 9 кръгли маси под формата на работни обяди или работни вечери с водещи инвеститори в определени сектори
Дейност 12 - Медийна кампания на България в ЕС, САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции А. Разработване на електронни презентационни материали, сценарии за видеоклипове, банери, рекламни карета, електронни брошури, обединени от обща визия и концепция; Б. Излъчване на видеоклипове и публикуване на материали в чуждестранни бизнес медии; В. Популяризиране на интернет сайта на БАИ през целия период на проекта (36 месеца) и публикуване в интернет на електронни презентационни материали.
Дейност 8 Разработка на структурата и съдържанието на 9 инвестиционни брошури с две актуализации; Дизайн; Изработка на печатни материали от различен вид и разпространение на промоционалните материали в чужбина Дейността предвижда разработка на концепция и съдържанието на девет брошури: осем от тях за приоритетни и важни отраслови сектори на българската икономика и една – обзорна, с две актуализации в рамките на периода на изпълнение на проекта. Всяка от брошурите ще бъде отпечатана във формат А5.
Дейност 11 - Създаване на 4 документални филма на английски език - 1.3.11 + 1.3.11.1 + 10.2.3 А.Създаване на филмите; Б. Производство на носители за документални филми; В. Разпространение в чужбина
Дейност 18 - Предоставяне на услуги за извършване на одит на проекта Одитът обхваща: 1. Финансов одит Одит по изпълнение на дейностите
Дейност 20 - Изработване по проекти на презентационни модули за участие в инвестиционни форуми Изработване на концептуални проекти и изработване конструкциите на национални щандове /до30 кв.м. и до 120 кв.м./ и оборудване на същите за участие на Република България в инвестиционни форуми;
Дейност 1 Изработване на първоначален стратегически анализ и годишна актуализация към него актуализация към тях – 1.1.2.1 + 1.1.3.1 + 10.2.3. В рамките на тази дейност се предвижда изготвянето на: 1. Макроанализ на структурата на българската икономика към настоящия момент на ниво индустрии, съпоставена с глобални и регионални показатели и тенденции. 2. Критичен преглед на съвременните световни тенденции в икономическото развитие, с цел идентифициране на нови ключови индустрии с висок потенциал за привличане на преки чуждестранни инвестиции в България.
Дейност 19 - Закупуване на техника за обслужване и обезпечаване на дейностите по проекта – хардуер Доставка на техника за обслужване и обезпечаване на дейностите по проекта – хардуер, презентационна и комуникационна техника.
Дейност 13 - Организиране на пет журналистически тура - посещения в България с цел представяне на страната в чуждите медии като привлекателно място за чуждестранни инвестиции по различни секторни теми Обхватът на дейността включва: • Дефиниране на най-малко пет основни сектора, които ще бъдат промотирани при посещенията на журналисти; • Разработване на концепция и програма на посещенията в партньорство с екипа на БАИ; Посещенията могат да бъдат направени по време на, и във връзка с провеждащо се международно събитие в България или по друг актуален повод и включват теми от областта на икономиката, както и други релевантни теми. По време на туровете ще бъдат организирани срещи с инвеститори и представители на българските институции; • Избор на подходящи световни медии и журналисти, които ще бъдат поканени (максимум 12 за всяко посещение); • Организиране и логистика на посещенията с цел отразяване на условията за инвестиции в България.
Дейност 9 Провеждане на срещи с настоящи и потенциални инвеститори – 1.4.9 + 6.1.9 С цел подобряването на инвестиционните услуги за инвеститорите и предоставянето на нови такива се предвиждат периодични 9 срещи (втората – 4, а третата - 5) с настоящи и потенциални инвеститори за периода на проекта.
Дейност 16 - Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат, създаване на неформални общности и връщане на нашите имигранти и учещи в чужбина български студенти в България Първият етап от изпълнението на тази дейност предвижда установяване на контакт с емигрантски и студентски общности в чужбина и изтотвянето на Стратегия и план за непрекъснат контакт със студенти и успешно реализирали се българи, с цел тяхното присъствие в уебпортала на БАИ, както и системното им уведомяване за възможностите, които предоставя за тяхната реализация инвестиционният процес в България. Вторият етап предвижда организиране на промоционални инвестиционни мероприятия сред по-големите студентски организации в градове на Европа, САЩ, Канада, Израел, и други дестинации, с участието на представители на български държавни институции, БАИ, изявени българи в чужбина, сред които мениджъри на компании, ICT специалисти, инженери, икономисти и други специалисти
Дейност 25 - Организиране на международни инвеститорски форуми в страни с потенциален интерес за директни инвестиции в България В рамките на дейността се предвижда: Организиране на регионални презентации на възможностите за инвестиране в България пред чуждестранни потенциални инвеститори в страни, доставчици на ПЧИ; Организиране на не по-малко от 9 форума с презентации пред потенциални инвеститори
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 408 304 BGN
Общ бюджет: 12 525 890 BGN
БФП: 12 525 890 BGN
Общо изплатени средства: 14 439 451 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 525 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 281 661 BGN
2011 - 71 191 BGN
2012 - 510 101 BGN
2013 5 223 503 BGN
2014 4 270 651 BGN
2015 1 244 928 BGN
14 439 451 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 647 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 639 412 BGN
2011 - 60 512 BGN
2012 - 433 586 BGN
2013 4 439 978 BGN
2014 3 630 054 BGN
2015 1 058 189 BGN
12 273 534 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 878 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 642 249 BGN
2011 - 10 679 BGN
2012 - 76 515 BGN
2013 783 525 BGN
2014 640 598 BGN
2015 186 739 BGN
2 165 918 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д 1: Изработване на 3 първоначални инвестиционни анализа и годишна актуализация към тях – Индикатор: Брой инвестиционни анализи
Индикатор 2 Д 4: Маркетингов анализ въз основа на емпирично изследване на познатостта, облика и нагласите към България като инвестиционна дестинация - Индикатор: Брой маркетингови анализи
Индикатор 3 Д 2: Правни анализи за нуждите на инвеститорите в България - Индикатор: Брой правни анализи
Индикатор 4 Д 3: Изработване на сравнителен правeн анализ на законодателството в други държави членки на ЕС и Балканите
Индикатор 5 Маркетингов анализ въз основа на емпирично изследване на познатостта, облика и нагласите към България като инвестиционна дестинация - Индикатор: Брой маркетингови анализи
Индикатор 6 Д 5: Проучване на удовлетвореността на инвеститорите от предлаганите от БАИ услуги
Индикатор 7 Д 6: Проучване на вида услуги и анализ на преференциите, предлагани от агенции по региони в Централна и Източна Европа, Далечния Изток, Северна и Южна Америка
Индикатор 8 Д 7: Проучване на финансовите капиталови пазари с цел изграждане на адекватна стратегия в условията на глобална икономическа и финансова криза и изграждане на модел за позициониране на България на международния пазар за финансови услуги и стимулиране прит
Индикатор 9 Д 8: Проучване на наличните информационни източници и база данни, поддържани от различни институции и ведомства и анализ на възможностите за връзка с тях и автоматичното им инкорпориране в интегрираната информационна система на БАИ
Индикатор 10 Д 9: Разработка на структурата и съдържанието на 8 инвестиционни брошури за осем приоритетни отраслови сектори на българската икономика + 4 информационни листове (Fact sheets) с годишна актуализация; Дизайн; Изработка на печатни материали от различен вид
Индикатор 11 Д 10: Провеждане на срещи с настоящи и потенциални инвеститори
Индикатор 12 Д 11: Създаване на три рекламни видеоклипа с цел представяне на възможностите за инвестиции в България
Индикатор 13 Д 12: Създаване на 4 документални филма на английски език
Индикатор 14 Д 13: Медийна кампания на България в ЕС, САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции
Индикатор 15 Д 14: Организиране на пет журналистически тура - посещения в България с цел представяне на страната в чуждите медии като привлекателно място за чуждестранни инвестиции по различни секторни теми
Индикатор 16 Д 15: Разбработване и поддръжка на корпоративен уеб портал на БАИ на три езика
Индикатор 17 Д 16: Обучение на екипа на БАИ за управление и мониторинг на изпълнението на проекти, финансирани от ЕС; за работа с чуждестранни инвеститори, кандидатстващи по ЗОП, ЗООС и ЗУТ
Индикатор 18 Д 17: Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат, създаване на неформални общности и връщане на нашите имигранти и учещи в чужбина български студенти в България
Индикатор 19 Д 18: Създаване на система и оборудване за телеконферентна връзка с инвеститори и задгранични офиси
Индикатор 20 Д 19: Предоставяне на услуги за извършване на одит на проекта
Индикатор 21 Д 20: Закупуване на техника за обслужване и обезпечаване на дейностите по проекта – хардуер
Индикатор 22 Д 21: Изработване по проекти на презентационни модули за участие в инвестиционни форуми -
Индикатор 23 Д 22: Доставка на офис обзавеждане и оборудване
Индикатор 24 Д 23: Ремонт на офис
Индикатор 25 Д 24: Доставка и инсталиране на Web Server, Application Server, Data Base Server и свързани с тях продукти, произведени от водещ световен производител- cluster type, подновяване на софтуерните лицензи за базовия софтуер, тяхната поддръжка
Индикатор 26 Д 25: Провеждане на 3 международни конференции от световна бизнес медия и 9 кръгли маси под формата на работни обяди или работни вечери с водещи инвеститори в определени сектори
Индикатор 27 Д 26: Организиране на международни инвеститорски форуми в страни с потенциален интерес за директни инвестиции в България
Индикатор 28 Д 27: Организиране и провеждане на три роуд-шоута за популяризиране на българския капиталов пазар и българските публични компании в чужбина
Индикатор 29 Д 28: Интеграция на наличните информационни системи към корпоративния портал и въвеждането на модул за описание на бизнес процеси и информационни услуги (Разработване на ИИС), поддръжка на интегрирана информационна система
Индикатор 30 Д 29: Внедряване на система за автоматизирана обработка на документи и материали и поддръжка - Индикатор: Брой внедрени системи
Индикатор 31 Д 30: Въвеждане на система за управление на инвестиционни проекти - Индикатор: Брой внедрени
Индикатор 32 Д 31: Реализиране на международни инвестиционни промоционални посредници за популяризиране на България като фокус на ПЧИ в страни с потенциал за това в Европа, Близкия и Далечния Изток, Северна и Южна Америка
Индикатор 33 Д 32: Сертифицирано обучение за работа със софтуер, прилагащ световно утвърдена методология за управление на инвестиционни проекти - за ЕУП и ЕИП
Индикатор 34 Д 33: Публичност и визуализация на проекта
Индикатор 35 1. Брой изпълнени инвестиционни проекти в целеви сектори Определение: брой инвестиционни проекти в целеви сектори, изпълнени след 2009 г. (включително проекти в процес на изпълнение)
Индикатор 36 2. Брой услуги, предоставени на инвеститори Определение: видове услуги на БАИ, предоставени на инвеститори
Индикатор 37 3. Брой запитвания от потенциални инвеститори в целеви сектори Определение: брой информационни запитвания и посещения на място от инвеститори в целеви сектори
Индикатор 38 4. Увеличение на броя на хората, които използват интернет страницата на БАИ Определение: съотношение между броя потребители на страницата на БАИ през дадена година към броя на тези потребители през 2008 г.
Индикатор 39 5.Брой въведени нови услуги Определение: брой нови услуги, предоставяни на инвеститори
Индикатор 40 6. Брой проучени чужди агенции за инвестиции Определение: брой проучени практики на чужди агенции за инвестиции
Индикатор 41 7.Брой представителства на България в чужбина получили промоционални материали Определение: брой представителства на България, получили промоционални материали за ПЧИ
Индикатор 42 9.Брой експерти в подкрепяните от БАИ области посетили промоционални събития в чужбина Определение: брой експерти, посетили промоционални събития в подкрепяните от БАИ области
Индикатор 43 10. Брой посетители посетили промоционалните събития в чужбина Определение: брой външни за БАИ експерти и представители на бизнеса, посетили промоционални събития в чужбина
Индикатор 44 11.Брой посетили информационните събития в чужбина българи трайно пребиваващи там, или учещи там Определение: брой българи, живеещи или работещи в чужбина, посетили промоционалните събития, организирани от БАИ
Индикатор 45 12.Брой инвеститори използвали възможностите на телеконферентния център в БАИ Определение: брой инвеститори използвали създадения телеконферентен център в БАИ
Индикатор 46 13. Брой насочени от международните инвестиционни посредници чужди инвеститори в България, ефективно извършили проучване за ПЧИ в България Определение: брой чужди инвеститори, насочени от инвестиционните посредници към България
Индикатор 47 14. Брой публикации излезли в международни електронни и неелектронни медии Определение: брой на публикациите, излезли в следствие на организирани от БАИ промоционални дейности
Индикатор 48 15. Брой обхванати инвеститори в промоционалните дейности Определение: брой на инвеститорите, участвали в промоционалните дейности, организирани от БАИ
Индикатор 49 16. Брой проведени промоционални мероприятия с цел промотиране на България сред потенциални инвеститори Определение: брой срещи, кръгли маси, форуми, организирани от БАИ
Индикатор 50 17.Брой обхванати журналисти в промоционални дейности, организирани от БАИ Определение: брой журналисти, включени в промоционални дейности, организирани от БАИ
Индикатор 51 18.Брой публикувани рекламни материали с цел промотиране на България като инвестиционна дестинация Определение: брой публикувани рекламни материали, в следствие на новите услуги, предоставяни от БАИ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз