Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0026-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/014-01
Наименование: Изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища на път IV-86024 (II-86), Лясково – Яворово – Добралък, в община Асеновград
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в община Асеновград чрез изграждането съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси.
Дейности: Подготвителна дейност
Дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация
Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Изпълнение на СМР
Строителен надзор и авторски надзор
Отчетни дейности и контрол
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 832 620 BGN
Общ бюджет: 436 686 BGN
БФП: 436 686 BGN
Общо изплатени средства: 436 686 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 436 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 249 786 BGN
2011 186 900 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
436 686 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 371 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 212 318 BGN
2011 158 865 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
371 183 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 468 BGN
2011 28 035 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 503 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 Създадени нови работни места: - постоянни и временни.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз