Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.02-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-02/2008/004
Наименование: “Укрепителни мероприятия за ликвидиране на свлачище и предотвратяване на бъдещите му прояви в IV район на гр. Кнежа”
Бенефициент: Община Кнежа
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 21.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Кнежа
Описание
Описание на проекта: Дребномащабното инвестиционно решение за стабилизиране на свлачище в гр. Кнежа, цели да подпомогне местното развитие решавайки геоложки проблем възникнал през 1973 г. Отстраняването на този проблем ще създаде технически условия за подобряване на водоснабдяването, намаляване на загубите във водопреносната система, придвижването на населението в засегнатия квартал, запазване на застрашени обекти – приблизително 100 жилищни сгради, детска ясла, църква и улица, както и намаляване на ремонтните раз
Дейности: Дейност 1 Формиране на екип и работна среща Изготвяне на План за работа и методи за вътрешна оценка (т. 3.7.4.- 2. по-горе) пресконференция по повод стартирането на проекта
Дейност 2 Подготовка на тръжна документация за 3 тръжни процедури за избор на строител, строителен надзор и финансов одит
Дейност 3 Публикуване на обявления за 2 открити процедури по ЗОП и 1 процедура за договаряне с покана по НВМОП Назначаване на оценителни комисии и определяне на изпълнители Сключване на договори със строител, строителен надзор и финансов одит
Дейност 4 Даване на достъп до строителна площадка, поставяне на билборд и табели Изграждане на заустващото съоръжение от готови бетонни елементи Депониране на материал, доставяне на тръби за дренаж, трасиране на траншеи Изкопни работи по дрена
Дейност 5 Изготвяне на финални технически и финансови доклади и окончателен одит от финансовия одитор
Дейност 6 Осигуряване на информация и публичност - Финална пресконференция. Табели
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 893 504 BGN
Общ бюджет: 674 823 BGN
БФП: 674 823 BGN
Общо изплатени средства: 674 823 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 674 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 449 734 BGN
2011 225 089 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
674 823 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 573 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 382 274 BGN
2011 191 326 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
573 600 BGN
В т.ч. Национално финансиране 101 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 67 460 BGN
2011 33 763 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 223 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор: Изчисляване на Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Индикатор: Изчисляване и Определяне Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 Индикатор: Изясняване създаване на работни места, постоянни и временни
Индикатор 4 -Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 5 -Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз