Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0090-C0001
Номер на проект: M13-22-91
Наименование: Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 18.08.2014
Дата на приключване: 18.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Надграждане на професионалната квалификация на служителите от общинска администрация Добрич за подобряване на професионалната компетентност и по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Дейностите по управление, отчетност, мониторинг и контрол на проекта ще се изпълняват съобразно изискванията, заложени в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”. Със заповед на кмета ще бъде определен екипа на проекта, който ще стартира своята работа след подписване на договор за финансиране. Предвиждат се регулярни срещи между членовете на екипа, обсъждане на плана за действие, процедурите за вътрешен мониторинг и отчетност, изготвяне на детайлен план-график и в случай на възникнала непредвидена ситуация - актуализация на плана за действие. Ще бъде извършвана проверка на проектната документация, касаеща изпълнението на дейностите и постигането на поставените цели. Ще бъдат изготвяни необходимите технически доклади и финансови отчети. Община град Добрич чрез свой експерт (бюджетен ред 1. от Приложение 2) ще подготви и проведе процедурите по ЗОП за избор на изпълнители за проектните дейности, които го изискват.
Дейност 3 Чуждоезиково обучение (различно от предлаганите от ИПА). Дейността включва организиране и провеждане на чуждоезикови обучения на служителите от администрацията на Община град Добрич, както следва: Английски език: Ниво А1 – 2 служители Ниво А2 – 8 служители - надграждащо обучение Ниво В1 – 6 служители – надграждащо обучение Румънски език: Начално ниво – 3 служители Немски език: Ниво А1 – 4 служители Общо служители, заявили обучение – 23 служители, от които 22 жени и 1 мъж.
Дейност 5 Специализирани обучения. Предвидено е специализирано обучение с надграждащ характер – „Контрол и документиране на качеството на изпълнение на строителството“ - 9 експерти от администрацията. Обучението е предвидено да бъде проведено в рамките на три дни.
Дейност 2 Обучения в Института по публична администрация (ИПА). Идентифицирането на обученията от Каталога на ИПА за 2014 г. е в резултат от направен анализ на заявените потребности от служителите на администрацията, проведените и планирани обучения по проект „Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич“ по ОПАК и очаквания надграждащ ефект на проекта. Обособени са следните видове обучения в ИПА по направления и брой служители: Управленски умения – 9 служители, от които 5 жени. Лични умения за ефективно управление УА-6 – 3 бр. управление на промяната и организационно развитие УА-7 – 1 бр. Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация (CAF) – Прилагане на европейския опит и практика в България УА-9 – 5 бр. Ефективно бюджетиране – 9 служители, от които – 7 жени Разработване на програмни бюджети ЕБ-1 - 4 бр. Оценка на ефективността на публични инвестиционни проекти ЕБ-2 - 1 бр. Вътрешен финансов контрол: Ефективност на системите за финансово управление и контрол ЕБ-4 - 1 бр. Одит на изпълнението в дейността на администрацията ЕБ-5 - 2 бр. Счетоводно приключване на бюджетната година ЕБ-7 - 1 бр. Програма Компютърни компетенции – 11 служители, от които 10 жени Работа с документи с MS WORD ИТО–1- 4 бр. Електронни таблици с MS EXCEL (надграждащ) ИТО–3 – 5 бр. Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) ИТО–5 – 2 бр. Програма Допълнителни чуждоезикови обучения – 4 служители, от които 4 жени Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс) ЧЕО–1 Б - 1 бр. Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език) ЧЕО–2 – 3 бр. Програма Европейски регулации и фондове – 4 служители, от които 2 жени Прилагане на правото на ес в България (за юристи) ЕРФ–1- 1бр. Прилагане на правото на ес в България (за неюристи) ЕРФ–2 – 1бр. Задължението за прилагане на правото на ЕС ЕРФ–3 – 2 бр. Публични политики – 18 служители, от които 12 жени Прилагане на комплексно административно обслужване ПП-3 – 7 бр. Административно регулиране и подобряване на бизнес средата ПП-5 – 3 бр. Прилагане на административно процесуалния кодекс (за неюристи) ПП-6.2 – 1 бр. Прилагане на закона за защита на личните данни ПП-8 – 6 бр. Прилагане на закона за защита на класифицираната информация ПП-9 – 1 бр. Отворена, прозрачна и етична администрация – 1 служител, жена Прилагане на закона за достъп до обществена информация ОПА-5 – 1 бр. Добро управление и местна администрация – 13 служители, от които 12 жени Методи за определяне размерите на местните такси ДУО-5 – 2 бр. Вътрешен контрол: ефективност на системите за финансово управление и контрол ДУО-6 – 1 бр. Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация ДУО-7 – 8 бр. Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране ДУО-8 – 2 бр. Програма Допълнителни специализирани обучения – 21 служители, жени. Стилистика в нормативните актове и наредби ЗА-3 – 4 бр. Административни разпоредби в прилагане на семейния кодекс ЗА-2 – 9 бр. Приложни въпроси за интеграцията на етническите групи в република България ЗА-5 – 4 бр. Разбиране за рисковете и тяхното управление ЗА-6 – 1 бр. Презентационни умения MS POWER POINT(надграждащ) ЗА-9 – 2 бр. Бързопис по БДС ЗА-10 – 1 бр. Общо 90 служители, от които 74 жени.
Дейност 4 Обучения, които не са включени в каталога на ИПА. Дейността включва следните обучения в ключови компетентности: Екипна ефективност – 50 служители от 8 дирекции в общината (средно по 6 ключови експерта от дирекция) Ефективно лидерство – 6 представители от ръководния състав на общината
Дейност 6 Информация и публичност. Дейността предвижда мерки за информация и публичност на проектните цели и резултати, а така и приноса на Европейския съюз. Планираните дейности включват: • Провеждане на стартираща пресконференция с представители на медиите и заинтересованите страни (20 участника); • Провеждане на пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите и заинтересованите страни (20 участника); • Медийно отразяване на пресконференциите в печатни и онлайн медии с регионално и местно покритие. • Изработване на рекламен комплект - бележник с пълна информация за проекта, целите, дейностите и очакваните резултати, както и за финансовия принос на Европейския съюз и ОПАК, химикал и чанта за материали с рекламно лого. Община град Добрич ще информира широката общественост и всички участници в изпълнявания проект за следното: • проектът се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет” • проектът се съфинансира от ЕСФ. Общината ще отговаря за информирането на обществеността и участниците в проекта за предоставената безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове чрез поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта на: • флага на ЕС в съответствие с описаните графични стандарти и думите Европейски съюз • логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие” • логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората” Във всички подходящи документи по проекта (например сертификати за участие и др.) ще бъде включено изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 135 231 BGN
Общ бюджет: 122 157 BGN
БФП: 122 157 BGN
Общо изплатени средства: 122 098 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 122 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 046 BGN
2015 95 052 BGN
122 098 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 989 BGN
2015 80 794 BGN
103 783 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 057 BGN
2015 14 258 BGN
18 315 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - брой обучени жени
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Брой проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - брой обучени жени
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - брой обучени жени
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Брой проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 5 - Брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - брой обучени жени
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Брой проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 6 - Брой пресконференции
Индикатор 18 (Д) По дейност 6 - Брой рекламни комплекти
Индикатор 19 (Д) По дейност 6 - Брой публикации в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз