Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131063188 Национална агенция за приходите
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Княз Дондуков 52
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/DataWarehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС. 03.02.2011 1 013 201 1 013 201 0 1 013 201 37,47 Приключен
Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол”. 03.02.2011 1 954 582 1 954 582 0 1 954 582 43,00 Приключен
“Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране” 15.02.2012 167 809 167 809 0 167 809 22,30 Приключен
Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление 16.02.2012 522 152 522 152 0 522 152 29,37 Приключен
„Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания” 17.02.2012 347 717 347 717 0 347 717 29,37 Приключен
„Осигуряване и гарантиране на средата за развитие на служителите в НАП чрез кариерно развитие, кариерно консултиране и подготовка на вътрешни оценители за Център за оценка и развитие” 01.07.2013 73 527 73 527 0 73 527 12,00 Приключен
Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за разработване на WEB-приложения и управление на сървър на приложения 01.07.2013 73 576 73 576 0 73 576 12,00 Приключен
„Подобряване на знанията и уменията на служители от НАП във връзка с изпълнението на служебните им задължения при обмен на информация” 01.07.2013 62 148 62 148 0 62 148 16,27 Приключен
„Подобряване на знанията и уменията по английски език на служители от НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения.” 01.07.2013 62 058 62 058 0 62 058 12,00 Приключен
Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за администриране на бази данни. 18.07.2013 29 411 29 411 0 29 411 12,00 Приключен
Повишаване капацитета на НАП при провеждане на бизнес анализ и дефиниране на изисквания за разработка или усъвършенстване на информационни системи в НАП 09.07.2013 50 425 50 425 0 50 425 12,00 Приключен
Повишаване знанията и уменията на служителите от НАП за работа със стандартен софтуер, използван за анализи от Управленската информационна система (DataWarehouse) (УИС) в НАП 09.07.2013 78 817 78 817 0 78 817 12,00 Приключен
Придобиване и развиване на знанията и уменията на служителите на НАП за работа със софтуерни продукти от платформата АРИС и MS Office при управление на бизнес процесите и ИТ- архитектурата на НАП 09.07.2013 80 255 80 255 0 80 255 12,00 Приключен
„Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за управление на комуникационната, хардуерната и технологичната инфраструктура на НАП” 09.07.2013 66 353 66 353 0 66 353 12,00 Приключен
”Подобряване управленския капацитет в НАП чрез провеждане на индивидуален коучинг, екипен коучинг и обучение за изграждане на ефективен публичен имидж за висши служители в НАП” 13.08.2013 55 423 55 423 0 55 423 12,00 Приключен
Повишаване знанията и уменията на служителите от НАП за работа със стандартен софтуер, използван за изчистване и зареждане на данни от Управленската информационна система (DataWarehouse) (УИС) в НАП 20.08.2013 76 455 76 455 0 76 455 12,00 Приключен
Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения. 12.02.2014 39 274 39 274 0 39 274 9,00 Приключен
„Развитие и усъвършенстване на национална информационна система „Интрастат“ 12.02.2014 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Повишаване квалификацията на служителите на НАП, заети с дейности по управление на риска 12.02.2014 0 0 0 0 9,00 Прекратен
Повишаване квалификацията и капацитета на служители от НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране 12.02.2014 0 0 0 0 9,00 Прекратен
Повишаване компетентността на служителите, заети с данъчно-осигурителния контрол в Централно управление на Националната агенция за приходите 12.02.2014 17 953 17 953 0 17 953 12,17 Приключен
„Надграждане и усъвършенстване на капацитета на служители на НАП с цел повишаване качеството на предоставяните услуги за клиентите на Агенцията“ 15.05.2014 47 165 47 165 0 47 165 9,00 Приключен
”Екипен коучинг по лидерство“ 15.05.2014 71 457 71 457 0 71 457 9,00 Приключен
Подобряване на професионалните умения и квалификацията на служители на НАП, чрез провеждане на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване 09.10.2014 46 474 46 474 0 46 474 14,37 Приключен
Повишаване на знанията и уменията на служителите на Националната агенция за приходите, свързани с упражняване от нейна страна на правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи - държавна собственос 09.10.2014 11 556 11 556 0 11 556 12,00 Приключен
Повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване 09.10.2014 76 792 76 792 0 76 792 14,20 Приключен
Повишаване квалификацията и капацитета на служители на НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране и надграждане на езиковите умения на висшето ръководство на НАП 09.10.2014 27 865 27 865 0 27 865 14,57 Приключен
Надграждане на знанията и уменията на служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания в интернет 09.10.2014 75 618 75 618 0 75 618 14,20 Приключен
Повишаване и надграждане на знанията и уменията на служителите от НАП ангажирани с извършване на одитни дейности, във връзка с изпълнение на служебните им задължения 09.10.2014 0 0 0 0 12,00 Прекратен
Повишаване на капацитета на служителите на НАП чрез провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) 14.10.2014 99 439 99 439 0 99 439 14,20 Приключен
Обучение за специалисти по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор 14.10.2014 26 620 26 620 0 26 620 14,20 Приключен
Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика 14.10.2014 114 717 114 717 0 114 717 14,20 Приключен
Повишаване на знанията и уменията на служителите на НАП за извършване на инвентаризации на специфични стоки и материали 14.10.2014 0 0 0 0 14,20 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите на НАП, заети с дейности по управление на риска 14.10.2014 20 145 20 145 0 20 145 14,20 Приключен
Провеждане на обучения, свързани със субсидиарното прилагане на АПК в производствата по издаване и оспорване на административни актове на НАП 14.10.2014 99 597 99 597 0 99 597 14,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз