Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831391124 Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул. Алабин 16-20
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на Българска стопанска камара като национално представителна работодателска организация 01.09.2008 357 489 357 489 0 357 489 12,00 Приключен
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" 23.10.2009 9 452 225 9 452 225 0 9 450 767 69,20 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
„Сигурност чрез закона, гъвкавост чре колективно трудово договаряне" 03.12.2009 71,93 Приключен
"Подкрепа за достоен труд" 18.11.2009 60,83 Приключен
Нова възможност за моето бъдеще 27.11.2012 33,57 Приключен
Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 18.05.2013 21,00 Приключен
Мрежа университет - бизнес: хармонизране на образованието с изискванията на трудовия пазар 18.05.2013 25,77 Приключен
Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда 18.05.2013 19,73 Приключен
Висшето образование по икономика - фундамент на икономиката на знанието 28.05.2013 20,00 Приключен
Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов“ Свищов 28.05.2013 18,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” BG051PO002-2.2.09-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз