Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0044-C0001
Номер на проект: Д01-4023/18.05.2013
Наименование: Мрежа университет - бизнес: хармонизране на образованието с изискванията на трудовия пазар
Бенефициент: ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЕРНИК
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект напълно съответства на стратегическата цел на оперативната програма да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал.
Дейности: Дейност 4. Пре-проектиране на съществуващите и създаване на нови пазарно-ориентирани образователни програми за ОКС ‘бакалавър’ и ’магистър’с участие на експерти от бизнеса и използване на разработените секторни компетентностни модели в НЦОК при БСК, каталог и ръководство
Дейност 8. Изграждане на технологична платформа за комуникации и съвместни изследвания, подпомагане на практическото обучение и поддържане на динамична обратна връзка с възпитаниците на ЕПУ чрез Алумни „Алианс на възпитаниците на ЕПУ
Дейност 9. Дейности, осигуряващи информираност и публичност
Дейност 2. Проучване на добри европейски и световни практики по управление на компетенции, взаимодействие със Секторните консултативни съвети към Браншовите работодателски организации и Националния център за оценка на компетенции (НЦОК) при БСК с цел създаване на каталог с компетентностни модели, които са свързани с професионалните направления в университета.
Дейност 6. Анализ на добри европейски практики и модели за практическо обучение на студентите, съчетаване на уменията с потребностите на пазара на труда и насърчаване на възможностите за професионалната им реализация. Разработване на ръководство с модели за практическо обучение на студентите и допълване на нормативната база в университета.
Дейност 5. Апробация на новите образователни програми със студентите в университета и ангажиране на бизнеса в тяхната приложимост - учебни занятия с участието на представители на бизнеса, посещения на студентите в компании, както и апробация на подходящи инструменти за оценка на компетенции, създадени в НЦОК - БСК
Дейност 1. Управление на проекта - подготвителни и стартови дейности, планиране на управлението и изпълнение на дейностите, мониторинг, контрол и отчитане
Дейност 3. Изследване на иновативни методи и подходи с цел създаване на ръководство за проектиране на обучение ориентирано към резултати и прилагане на е-портфолио, като ефективен инструмент за оценка на компетенции и професионална идентичност.
Дейност 7. Стратегия за развитие и практическо ориентиране на специалностите в ЕПУ
Партньори
Партньори:
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 208 705 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 41 741 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 741 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 741 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 480 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 480 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 261 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 261 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз