Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0039-C0001
Номер на проект: Д01-4070/28.05.2013
Наименование: Висшето образование по икономика - фундамент на икономиката на знанието
Бенефициент: Нов български университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 28.05.2013
Дата на приключване: 28.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Създаване на пряка връзка между ръководството на НБУ и Съвета на Департамент „Икономика", от една страна, и ръководството на БСК, от друга, за изследване и оценка на съответствието между търсените професионални компетенции от бизнеса и компетенциите на завършващите бакалавърски и магистърски програми, предлагани от департамента, на базата на което да се предефинират и актуализират образователните програми в областта на финансите, счетоводството, мениджмънта и маркетинга.
Дейности: Дейност 10 Финален форум за отчитане на резултатите
Дейност 2 Анкетно проучване за изследване и оценка съответствието между търсените професионални компетенции от бизнеса и завършващите бакалавърски и магистърски програми на НБУ
Дейност 11 Маркетингова и комуникационна кампания
Дейност 6 Разработване и изпълнение на план за работа на екипите за предефиниране и актуализиране на действащите програми и разработване на нови програми
Дейност 4* 4. Кръгли маси "образование и бизнес - ефективно партньорство"
Дейност 1 Изграждане на организационна структура за управление на проекта
Дейност 9 Апробиране в реална работна среда на нови програми и нови курсове, в т.ч. програмите на УТФ
Дейност 8 Разработване на методика - процес, учебен план и програма за работа на три УТФ като ефективна форма за практическо обучение във ВУ
Дейност 5 Сформиране на екип за предефиниране и актуализиране на действащите програми иразработване на нови програми
Дейност 7 Обзавеждане с компютри, периферия и софтуер на учебна зала за работа на "виртуалния УТФ"
Дейност 3 Бенчмаркинг - насочен към съдържанието на програмите и реализация на студентите в образователното направление Икономика и мениджмънт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 299 762 BGN
Общ бюджет: 231 519 BGN
БФП: 231 519 BGN
Общо изплатени средства: 231 511 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 231 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 952 BGN
2014 52 632 BGN
2015 118 927 BGN
231 511 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 196 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 959 BGN
2014 44 737 BGN
2015 101 088 BGN
196 785 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 993 BGN
2014 7 895 BGN
2015 17 839 BGN
34 727 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз