Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0005-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/011-01
Наименование: Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване качеството на живот в град Панагюрище чрез създаване на интегрирана планова основа за трайно подобряване на социалните, икономическите, физическите и екологичните характеристики на града с дългосрочно положително въздействие върху жителите му. Постигането на общата цел на проекта е обвързано с принципа за устойчиво развитие: осигуряване на основни екологични, социални и икономически услуги за всички жители на град Панагюрище, без това да застрашава жизнеспособността на природната, жизнената и социална системи, от които зависи предлагането на тези услуги.
Дейности: 1. Подготвителни дейности
2.Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
3.Осигуряване публичност на проекта*
4.Извършване на независим финансов одит
5.Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 456 440 BGN
Общ бюджет: 447 914 BGN
БФП: 447 914 BGN
Общо изплатени средства: 425 519 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 447 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 151 766 BGN
2013 0 BGN
2014 273 752 BGN
2015 0 BGN
425 519 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 380 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 135 791 BGN
2013 0 BGN
2014 244 936 BGN
2015 0 BGN
380 727 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 975 BGN
2013 0 BGN
2014 28 816 BGN
2015 0 BGN
44 791 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз