Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0057-C0001
Номер на проект: 58231-С035
Наименование: Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Теклен дол – Смолян и система за регионално управление на отпадъците
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 17.02.2009
Дата на приключване: 17.02.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Проектът включва разработване на подробни прединвестиционни проучвания за изграждане на бъдещата система за интегрирано управление на отпадъците, основана на регионален принцип – анализ на ситуацията в региона като се определят видовете, състава и количеството на отпадъците, определяне на конкретни технологични решения за третирането им (вид и капацитет на съоръженията), уточняване местоположението и отреждане на площадките за разполагане на съоръженията, проучване на пазара за рециклируеми компоненти, получени след предварителното третиране на събраните отпадъци, изготвяне на идейни и технологични проекти на всички съоръжения, одобрени с инвестиционното проучване, както и технически спецификации за възлагане на обществени поръчки за строителство, надзор и др.
Дейности: Дейност No. 1 – Подготовка и мобилизация за започване на проекта” Част „подготовка за започване на проекта” С оглед адекватна подготовка за възползване от средствата, които ЕС предоставя по линия на структурните/кохезионния фондове чрез ОПОС, общината предприе предварителни действия и сключи 2 договора с изпълнители по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (чл. 2, ал. 1, т.2 от нея). С тях се подготвиха документите, които са необходими за кандидатстване по настоящата процедура за набиране на проектни предложения и се осигури подкрепа на общината по време на оценката на формуляра за кандидатстване. Резултати от дейността в част „подготовка за започване на проекта”: - Подготвен стратегически план за действие на общината за приоритетни проекти от сектор „околна среда” за финансиране от ОПОС; - Подготвен формуляр за техническа помощ (един от които е настоящия) за кандидатстване по ОПОС; - Подготвени технически спесификации които трябва да съпровождат всеки формуляра за кандидатстване за ТП. - Осигурена подкрепа на общината по време на оценката на формуляра за кандидатстване.
Дейност No. 1 – Подготовка и мобилизация за започване на проекта” Част „мобилизация за започване на проекта” Веднага след подписване на договора с УО на ОПОС ще се обособи ЗИП (в частта служители на общината), съгласно описанието в т.1.4., подточки а) и б) от настоящия формуляр. По време на тази част от дейността ще се осъществят всички задачи, свързани със стартиране на проекта като напр.: - Набиране на съществуващата информация, свързана с изпълнението на проекта; - Изготвяне на детайлен график с точно определяне на времевите периоди, срокове отговорниците от ЗИП/общината за всяка задача по отделните дейности. Резултат от дейността в част „мобилизация за започване на проекта”: нормално стратиране на изпълнението на проекта, в съответствие с нормалните практики за управление на проект. В следствие от изпълнението на тази дейност ще са налице: - Създадено със заповед на кмета на общината ЗИП; - Изготвен детайлен график със срокове и отговорници;
Дейност No. 2 - Подготовка на пълните пакети документации за възлагане на услугите по ЗОП В рамките на тази дейност ще се извършат нужните административни процедури за финализиране на подготовката на пълните пакети документации за възлагане на услугите по ЗОП: разглеждане/дискутиране и одобрение на изготвените от изпълнителя материали. Тези пакети включват документи, които се изискват от ЗОП, като например указания към участниците, проект на договор с изпълнителя, методика за оценка, различни образци на декларации и други формуляри.Освен това ще бъде изготвен и график за последващи действия за избор на изпълнители на отделните технически спесификации, като графка ще тршбва да се съобрази с процеса и времетраенето на оценката на настоящия формуляр от УО/МЗ на ОПОС. Изготвените документации ще бъдат съгласувани за законосъобразност с МЗ на ОПОС/ще бъдат изпратени на МЗ на ОПОС за проверка за спазване на законодателството в областта на обществените поръчки на цялата процедура преди представяне на първото искане за плащане.
Дейност No. 3 - Провеждане на процедури по ЗОП (по вече изготвените документации) и сключване на договори за услуги В рамките на тази дейност ще извършат всички необходими процедури по обявяване, провеждане и финализиране на необходимите процедури за избор на изпълнители на договорите, които са описани в предходната дейност 2. Процедурите, които ще се проведат, съгласно праговете по Закона за обществените поръчки са следните: - По Закона за възлагане на обществените поръчки за услуги над 90 хил.лв без ДДС - за избор на консултант за подготовка на инвестиционен проект – открит конкурс- 2 процедури; - По Наредбата за малки обществени поръчки за услуги под 30 хил.лв. без ДДС - 2 процедури;
Дейност No. 4 - Изпълнение на договор „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Теклен Дол – Смолян и система за регонално управление на отп В изпълнение на тази дейност ще се извърши подготовката на бъдещия инвестиционен проект, който впоследствие да кандидатства за финансиране по линия на ОПОС. За целта избраният консултантски екип ще изпълни следните задачи: - Задача 1: Встъпителна фаза; - Задача 2: Преглед и анализ на настоящата ситуация; - Задача 3: Морфологичен анализ на генерираните отпадъци - Задача 4: Проучване на пазара за рециклируеми компоненти - Задача 5: Прогноза за количествата и състава на отпадъците - Задача 6: Пред-инвестиционно проучване - Задача 7: Идейни проекти - Задача 8: Финансови анализи и анализ ползи – разходи - Задача 9: Формуляр за кандидатстване по ОПОС - Задача 10: Технически проекти - Задача 11: Работни проекти - Задача 12: Подготовка на тръжни документи за възлагане на обществени поръчки
Дейност No. 5 – Изпълнение на договор „Подпомагане на ЗИП на община Смолян при реализацията на проект „Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Теклен Дол – Смолян и система за регонално управлени В изпълнение на тази дейност избраният консултантски екип ще извършва следните групи от задачи: - Задачи за изпълнение по договорите за подготовка на инвестиционния проект - Задачи за изпълнение във връзка с ЕО/ОВОС/ОС - Задачи за изпълнение във връзка с оценка на съответствието с изискванията на ЗУТ;
Дейност No. 6 - Изпълнение на договор „Одит на проект „Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Теклен Дол – Смолян и система за регонално управление на отпадъците” В изпълнение на тази дейност избрания одитор ще трябва да установи: - Дали има допуснати нередности при усвояването на средствата отпуснати по ОПОС; - Дали отчетените разходи са верни и дали са допустими за финансиране съгласно Българското законодателство и договора за финансиране - Всички фактури и други документи са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в съответния отчет - дали разходооправдателните документи (фактурите) представени от изпълнителите по договорите отговарят на изискванията на българското законодателство и договорните условията съгласно съответните договори.Резултат от дейността: Изговен одитен доклад от избрания одитор, който ще се предаде на ЗИП преди изтичането на 22- тия месец от подписването на договора с УО на ОПОС.
Дейност No. 7 - Изпълнение на договор „Информация и публичност за проект „Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Теклен Дол – Смолян и система за регонално управление на отпадъците”. В изпълнение на тази дейност избраният консултантски екип ще извършва задачи, които целят постигане на съответствие с изискванията на ОПОС, договора между УО и общината и комуникационната стратегия (план) на УО на ОПОС. Сред основните задачи ще бъдат: организиране на официална церемония за откриване на проекта; публикуване на информация за проекта, постигнатия напредъка при изпълнението на дейностите и резултати; Организиране на регулярни представяния и обсъждания на постигнатите резултати от проекта с цел отчитане на мнението на всички заинтересовани лица/страни и популяризиране на проекта; организиране на официална церемония за закриване на проекта. При изпълнението на мерките ще осъществява необходимата комуникация с УО/МЗ на ОПОС с оглед спазване на изискванията на ОПОС и на комуникационния план (стратегия).
Дейност No. 8 – Закриване на проекта По време на последния месец от осъществяване на проекта ще се осъществяват всички дейностисвързани с закриване на проекта, които включват: - Изготвяне на заключителните доклади свързани с отчитане изпълнението на проекта и тяхното окомплектоване; - Архивиране на материалите по проекта по начин гарантиращ спазване на изизскванията за последващ контрол и мониторинг на изпълнението на проекта от отговорните институции; - Създаване на база дани включваща цялата информация която общината би могла да използва при реализацията на последващи проекти – цени на различни видове услуги; - Списък на фирми и експерти работещи по проекта; - Адаптиране на изготвените модели свързани с финансово икономическите анализи за целите на планирането и разработването на последващи проекти; - Закриване на офиса на ЗИП. Резултат от дейността: нормално закриване на изпълнението на проекта, в съответствие с нормалните практики за управление на проект
Партньори
Партньори:
Община Чепеларе
Община Баните
Община Лъки
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 241 602 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз