Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0024-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/024-02
Наименование: Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е осигуряване на подкрепа за устойчиво и интегрирано развитие на град Пазарджик чрез разработване на готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност за социалната зона и зоната с публични функции с висока обществена значимост, с които община Пазарджик, като конкретен бенефициент ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства по линия на ОП "Региони в растеж" през следващия програмен период за 2014 – 2020 г.
Дейности: 3.4 Избор на обемно пространствено решение и провеждане на форуми за стимулиране на гражданска подкрепа
3.3 Изготвяне на технически проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти
Поддейност 3.1 "Изготвяне на технически паспорти"
Дейност 2 Подготовка на процедурите за избор на изпълнител по ЗОП
Поддейност 3.5 „Съгласуване на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж“
Дейност 4 Информация и публичност - провеждане на откриваща конфереренция
Поддейност 3.2 "Изготвяне на енергийно обследване"
Дейност 4 Информация и публичност - организиране и провеждане на закриваща конференция
Дейност 1 „Управление и изпълнение на проекта”
Дейност 5 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 523 418 BGN
Общ бюджет: 449 733 BGN
БФП: 449 695 BGN
Общо изплатени средства: 319 704 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 449 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 319 704 BGN
2015 0 BGN
319 704 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 382 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 271 748 BGN
2015 0 BGN
271 748 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 956 BGN
2015 0 BGN
47 956 BGN
Финансиране от бенефициента 51 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване-1


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз