Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0032-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/048-01
Наименование: Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец- 1899” в село Козаревец
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към подкрепа на устойчивото и интегрирано развитие на община Лясковец, чрез осигуряване на подходяща и рентабилна културна инфраструктура, съдействаща за развитието на градския ареал. Настоящото проектно предложение съдейства за повишаване качеството на живот в община Лясковец и създаване на условия за развитие на цялата общност в село Козаревец чрез модернизация и обновяване на читалище „Земеделец – 1899”. Проектът съответства на основната цел на операция 1.1. „
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Изготвяне на пълна техническа документация
дейност 3 Тръжна процедура за избор на подизпълнители и доставчици
дейност 4 Извършване на реконструкция и СМР
дейност 5 Осъществяване на строителен надзор
дейност 6 Инсталиране и монтаж на новозакупено оборудване
дейност 7 Извършване на контролен енергиен одит и пускане на обекта в експлоатация
дейност 8 Дейности по визуализация и публичност на проекта
дейност 9 Провеждане на одит и финансова отчетност
дейност 10 Мониторинг и оценка на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 559 392 BGN
Общ бюджет: 488 267 BGN
БФП: 488 267 BGN
Общо изплатени средства: 466 328 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 488 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 440 658 BGN
2011 0 BGN
2012 37 455 BGN
2013 - 11 785 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
466 328 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 415 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 374 559 BGN
2011 0 BGN
2012 31 837 BGN
2013 - 10 017 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
396 378 BGN
В т.ч. Национално финансиране 73 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 66 099 BGN
2011 0 BGN
2012 5 618 BGN
2013 - 1 768 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 949 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на сградите .
Индикатор 2 Увеличен брой посетители на театрални и културни дейности
Индикатор 3 Подобрено информационно обслужване на населението - услуги
Индикатор 4 Осигурена достъпна среда до културна инфраструктура - посещения на хора с увреждания годишно
Индикатор 5 Създаване на нови работни места: - постоянни.
Индикатор 6 Създаване на нови работни места: - временни.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз