Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0033-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/029-01
Наименование: ,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас”
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Да се изгради модерна и ефективна образователна инфраструктура в подкрепа на икономическото благоденствие и социалната интеграция на Бургаския градски ареал
Дейности: 1 Управление и изпълнение
2 Избор на фирма за подготовка и провеждане на конкурсни процедури по време на изпълнение на проекта
3.1 Избор на фирма за осигуряване на информация и публичност
дейност 3.2. Избор на фирма/проектантски екип за изработване на проектна документация във фаза технически проект за: Адаптиране на сградите на СОУ „Елин Пелин,”, ПГЕЕ „К. Фотинов” и СОУ „И. Вазов” и ЦДГ «Андерсен»и в съответствие с Наредба 6 за изгр
Изпълнение на дейност 3.3. Избор на фирма за упражняване на строителен надзор върху изпълнение на СМР за сградите на: СОУ „Елин Пелин, ПГЕЕ „К. Фотинов” и СОУ „И. Вазов”, ГПНЕ „Гьоте” и ГПАЕ „Г. Милев”, ПГАСГ „К. Фичето" и ЦДГ «Андерсен»
3.4. Избор на фирми – изпълнители на СМР за сградите на СОУ „Елин Пелин, ПГЕЕ „К. Фотинов” и СОУ „И. Вазов”, ГПНЕ „Гьоте” и ГПАЕ „Г. Милев”, ПГАСГ „К. Фичето" и ЦДГ «Андерсен
3.5. Избор на фирми за доставка на оборудване за СОУ „Елин Пелин, ПГЕЕ „К. Фотинов” и СОУ „И. Вазов”, ГПНЕ „Гьоте” и ГПАЕ „Г. Милев”, ПГАСГ „К. Фичето" и ЦДГ «Андерсен
4 Осигуряване на информация и публичност на проекта
5 Изработване и съгласуване на технически проект в съответствие с Наредба №4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и издаване на разрешителни за: Адаптиране на сградите на СОУ „Елин Пелин,”, ПГЕЕ „К. Фотинов” и СОУ „И. Вазов” и
6.1 Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности на сградата на СОУ „Елин Пелин,
6.2 Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности на сградата на ПГЕЕ „К. Фотинов и СОУ „И. Вазов”
6.3. Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности на сградата на ГПНЕ „Гьоте” и ГПАЕ „Г. Милев”"
Изпълнение на дейност 6.3. Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности на сградата на ПГАСГ „К. Фичето"
дейност 6.4. Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности на сградата на ЦДГ «Андерсен»
Изпълнение на дейност 7 Доставка на оборудване за СОУ „Елин Пелин,”, ПГЕЕ „К. Фотинов” и СОУ „И. Вазов”, ПГАСГ „К. Фичето" и ЦДГ «Андерсен»
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 773 120 BGN
Общ бюджет: 4 967 414 BGN
БФП: 4 967 414 BGN
Общо изплатени средства: 4 960 652 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 967 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 478 026 BGN
2011 486 318 BGN
2012 0 BGN
2013 - 3 692 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 960 652 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 222 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 806 322 BGN
2011 413 370 BGN
2012 0 BGN
2013 - 3 138 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 216 554 BGN
В т.ч. Национално финансиране 745 112 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 671 704 BGN
2011 72 948 BGN
2012 0 BGN
2013 - 554 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
744 098 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Индикатор: Разкриване на Постоянни работни места
Индикатор 4 Индикатор: Появяване на Временни Работни Места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз