Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0071-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/023-02
Наименование: Подкрепа за устойчиво развитие на Община Смолян чрез модернизация на образователни институции и въвеждане на мерки за енергийна ефективност
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, която да допринесе за устойчивото развитие на Община Смолян. Дейностите по проекта целят да подобрят съществуващото състояние в 7 образователни институции на територията на общината чрез модернизация и прилагане на мерки за енергийна ефективност, като по този начин създадат условия за предоставяне на конкурентна и качествена образователна услуга.
Дейности: дейност 1 “Създаване на екип за управление на проекта”
дейност 2 „Подготовка на тръжни документации за провеждане на тръжни процедури”
Дейност 3 “Избор на независим строителен надзор, авторски контрол по част архитектура, авторски контрол по част ОВ и инвеститорски контрол”
дейност 4 “Подготовка на документите и провеждане на конкурс за избор на фирма -изпълнител на ремонтните дейности”
дейност 5 “Изпълнение на СМР, независим строителен надзор, авторски надзор по части архитектура и ОВ и инвеститорски контрол”
дейност 7 “Популяризация на проекта
дейност 8 “Въвеждане на обектите в експлоатация и паспортизация”
дейност 9 “Подготовка на финален технически доклад и финансов отчет към Управляващия орган на ОП РР".
Одит на проекта.”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 033 499 BGN
Общ бюджет: 4 660 906 BGN
БФП: 4 658 443 BGN
Общо изплатени средства: 4 662 610 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 658 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 372 164 BGN
2011 523 765 BGN
2012 - 233 320 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 662 610 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 959 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 716 340 BGN
2011 445 201 BGN
2012 - 198 322 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 963 218 BGN
В т.ч. Национално финансиране 698 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 655 825 BGN
2011 78 565 BGN
2012 - 34 998 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
699 391 BGN
Финансиране от бенефициента 2 463 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Създаване на нови временни раб. места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз