Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0070-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-72
Наименование: Усъвършестване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в рзи стара загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения
Бенефициент: Регионална здравна инспекция Стара Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 02.09.2013
Дата на приключване: 02.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Укрепване капацитета и повишаване знанията и уменията на служителите в Регионална здравна инспекция Стара Загора за идентифициране и решаване на ключови проблеми в сферата на здравеопазването, реализиране на ефективни политики и постигане ефективност на администрацията.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление и реализацията на проект. Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Отчитане на дейностите, контрол и мониторинг. Ще бъде сформиран екип за управление и реализацията на проекта, който включва: ръководител на проекта, координатор, счетоводител, експерт и технически сътрудник. Ще бъдат подготвени функционалните изисквания за всеки член от екипа. С членовете на екипа съобразно отговорностите и длъжността ще бъдат сключени граждански договори. Ще се конкретизира приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; Ще се изготвят стандартни документи за месечни отчети на всеки член на екипа; Ще се изготви график за оперативни срещи на екипа; Ще се изготвят анкети за обратна връзка с обучаемите по проекта и оценка на напредъка. Ще се изготвят на месечни и междинни отчети от административния персонал за изпълнението на заложените дейности и изразходваните материали по проекта: В края на всяко обучение или семинар, лекторът изготвя и представя на координатора на проекта, отчет за изпълнение на учебния план, справка за присъствието на обучаемите и за напредъка на обучаемите. Координаторът, подпомогнат от експерта изготвя месечен отчет за хода на проекта и го представя на ръководителя. Счетоводителят по проекта изготвя месечен финансов отчет и го представя на ръководителя. След приключване на проектните дейности - изготвяне на окончателен финансов и технически отчет от неговия ръководител. Създаване на архив на проекта от координатора и счетоводителя. Анализ на постигнатите резултати и планиране на след проектните дейности.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП за за изпълнение на дейностите по информация и публичност, на дейностите по обучение на служителите и осигуряване на материали. Подготовка и изготвяне на документи за провеждане на процедурите по ЗОП. Провеждане на процедурите. Одобрение и подписване на договори с класираните на първо място участници.
Дейност 3: Специализирано обучение на групи ръководни служители от РЗИ Стара Загора за усъвършенстване на ръководните им умения и на индивидуалния им потенциал за развитие от обучителни институции По тази дейност ще се проведат 5 двудневни курса по следните теми: • Стратегическо планиране в публичния сектор • Мениджмънт на риска в публичния сектор • Мениджмънт на кризи и конфликти, практически аспекти • Мениджмънт на публичните промени • Рекламна политика в публичния сектор В курсовете ще бъдат обучавани ръководни служители от РЗИ Стара Загора за усъвършенстване на ръководните им умения. Това са управленския екип, директор дирекции и началник отдели. Всеки участник може да участва в няколко курса, в зависимост от заеманата длъжност и колаборацията и с темите на обучение. Курсовете ще се проведат в залата на РЗИ Стара Загора.
Дейност 4: Специализирано обучение на групи служители по въпросите на публичната администрация и добри практики в административната дейност в обучителни институции По тази дейност ще се проведат 13 двудневни, 3 тридневен, 2 еднодневни и един дистанционен курса по следните теми:  Планиране на човешките ресурси (ЧР–1)  Управление и оценка на изпълнението (ЧР–2)  Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми (ЧР–4)  Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси (ЧР–6)  Комуникационна стратегия – разработване и план за реализиране (ЕФ–1)  Ефективни връзки с обществеността (ЕФ–2)  Практически умения за ефективни комуникации (ЕФ–6)  Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация (ПР–3)  Управление на отпадъците. Европейски норми и практики (ПР–16)  Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси (ПР–18)  Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-03)  Устройство на територията – политика и управление (ФС–8)  Системи за управление на информационната сигурност на административното звено (ИТО–3)  Административно обслужване (ИТО–4)  Работа с електронно подписани документи (ИТО–5)  Бази данни с MS ACCESS (начинаещи) (ИТО–20)  Бази данни с MS ACCESS (напреднали) (ИТО–21)  Оптимизиране на бази данни в MS ACCESS С VISUAL BASIC (ИТО–22)  MANAGING A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENVIRONMENT WITH ACTIVE DIRECTORY (ADVANCED COURSE) (дистанционна форма) (ИТО–28) В курсовете ще бъдат обучавани служители от цялата администрации от РЗИ Стара Загора в обучителни институции по въпросите на публичната администрация и добри практики в административната дейност. Всеки участник може да участва в няколко курса, в зависимост от заеманата длъжност и колаборацията и с темите на обучение. Курсовете са подбрани от Каталога на ИПА за 2013 г. Курсовете ще се проведат в ИПА – база Банкя.
Дейност 5: Специализирано обучение на групи служители за придобиване на нови знания и умения в областите на изпълнение на основните функции на РЗИ По тази дейност ще се проведат 8 двудневни и 11 тридневен курса по следните теми: • Болничната дейност - продукти, разходи за производството им и методи за остойностяването им • Права и отговорности в медицинската практика - аспектите на контрол • Безопасност на водите за обществено ползване • Епидемиологичните методи и приложението им в профилактиката на хроничните незаразни болести • Профилактика на гръбначните изкривявания в училищната възраст • Здравни изисквания към козметичните продукти • Микробиологични контаминанти в храни, води и обекти на околната среда • Здравни рискове, свързани с употребата на растителни хранителни добавки • Физически фактори на околната и работна среда. Измерване, оценка и нормативни документи • Актуални аспекти на храненето • Новости в законодателството в областта на химичните вещества и смеси • Класифициране, опаковане и етикетиране на биоциди и детергенти. Прилагане на новата Европейска система • Методи и средства за измерване и хигиенна оценка на електромагнитни лъчения • Здравно - хигиенни аспекти на управлението на болнични отпадъци • Работа със специфични групи граждани с увреждания, включително неграмотни и такива, които не притежават правни познания • Защита на пациентите и предпазване на персонала от нозокомиалнн инфекции • Диагностика и епндемиология на предаваните с кърлежи инфекции (липтоспироза и лиетериоза) • Морфологична диагностика на най-често срещаните в страната паразитози. Епидемиологичен надзор и контрол на тропическите паразитози, внасяни в България • Клиника и диагностика на инфекции, причинени от ентеровнруси, ротавируси, норовируси и други причинители на чревни инфекции В курсовете ще бъдат обучавани служители от специализирана администрации от РЗИ Стара Загора в обучителни институции в зависимост от основните функции на РЗИ. Всеки участник може да участва в няколко курса, в зависимост от заеманата длъжност и колаборацията и с темите на обучение. Темите са подбрани в зависимост от спецификата на изпълняваните контролни и експертни дейности на РЗИ, от динамиката в съответните области. По-голямата част от курсовете ще се проведат в залата на РЗИ Стара Загора. За групи служители, по-малко от 5, обучението ще се проведе в обучителната организация.
Дейност 6: Организиране и провеждане на 3 двудневни семинара, насочени към обмен на опит и знания и повишаване на екипността с участието на служителите от различни дирекции наречени «Дни на диалог» По тази дейност ще се проведат 3 двудневни семинара, наречени наречени «Дни на диалог». Първа среща от «Дни на диалог»- за служители от дирекции Здравен контрол, Профилактика на болестите и промоция на здравето и Лабораторни изследвания. Втора среща от «Дни на диалог»– за служители от дирекции Медицински дейности и Надзор на заразните болести; Трета среща от «Дни на диалог»– за служители от дирекция на Административно-правно стопанско и финансово обслужване. Целта на тези семинари е опознавателна, за обмяна на опит и знания и за изграждане на умения за работа в екип. На тях ще се присъстват служители - експерти, инспектори и специалисти с аналитични функции от различни дирекции на специализираната администрация, които имат обща или сходна дейност или участват в един процес по упражняване на контрола или предоставянето на административните услуги за да презентират своите функции, сферата на дейност, обмен на добри практики. На вторият ден от семинара ще бъдат разглеждани и решавани практически казуси. С цел опознаване и сближаване на служителите – изграждане на умения за работа в екип -всички семинари ще бъдат проведени извън гр. Стара Загора Срещите се разпределят на принципа на общи или сходни дейности или участие в един процес по упражняване на контрола или предоставянето на административните услуги. за достигане по-високо качество на съвместната работа и постигане на по-голям ефект сред целевата група. По този начин ще се избегне пренебрегване на някои служители в предвид събиране на голям брой хора едновременно – над 100 души присъстващи на един семинар.
Дейност 7: Организиране и провеждане на двудневен Обучителен семинар на тема: „Практически аспекти и ролята на ръководния екип на РЗИ Стара Загора при управление на кризи” На двудневния семинар ще участва цялото ръководство на РЗИ Стара Загора – директор, зам. директор, гл. секретар, директор дирекции и началник отдели. Участниците са 22. Ще бъдат проиграни реакциите на екипа при възникване на кризисна ситуация, като възможностите за избор в област Стара Загора те не са малко – от обгазяване на Стара Загора, възникване на епидимеологичен взрив, усложнена зимна обстановка до терористичен акт, земетресение или наводнение. Ще се разпишат алгоритми за реакция при възникване на криза.
Дейност 8: Организиране и провеждане на практическо обучение на тема „Медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи“ Провеждане на еднодневно практическо обучение с участието на 10 участници от РЗИ Стара Загора, структури на здравната мрежа от областта, експерти на МЗ, структурите на Гражданска защита, местната власт и други заинтересовани институции за отработване на алгоритми за действие на здравната система по медицинското осигуряване на населението при БАК.
Дейност 9: Провеждане на анкетно проучване сред потребителите на услуги за удволетвореност от административното обслужване в РЗИ Стара Загора в началото и в края на проекта. По тази дейност ще се изработи анкетна карта и ще се извърши в началото и в края на изпълнението на проекта анкетно проучване сред различни категории потребители на услуги за удовлетвореността им.
Дейност 10: Изработване на информационен наръчник Като резезултат от проведените семинари по дейности 7 и 8 и разработените алгоритми ще бъде изготвен информационен справочник за задължителните реакции и алгоритми за действия на здравната мрежа при възникване на бедствия, аварии и катастрофи или други кризи. Същият ще бъде предоставен на електронен носител на здравната мрежа – лечебни заведения за болнична помощ, структури от извънболничната помощ, ЦСМП, РЦТХ, РЗОК, РК на БЛС, ССБ, ФС, СЗГ, общини от областта и др. заинтересовани лица и институции.
Дейност 11: Създаване и поддръжка на на интернет сайт на проекта Ще бъде изработен и регистриран динамичен уеб сайт, с вградена система за управление на съдържанието. На сайта ще се публикуват актуални новини за хода на проекта, обявления, информационни материали и снимков материал от проведени обучения и семинари, резултатите от проекта, обучителни материали за ползване от други заинтересовани страни по осъществяваните от РЗИ дейности, с възможности за самопроверка на получените знания, продукти от проекта, като Информациония наръчник и др. материали. В сайта ще може да се влиза и през банер от сайта на РЗИ Стара Загора.
Дейност 12: Дейности по информация и публичност По тази дейност ще се проведат: 1. Две пресконференции за обявяване стартирането на дейностите по проекта и края на проекта. Ще бъдат поканени представители на местни електронни и печатни медии, представители на сродни държавни администрации 2. По проекта ще бъдат изготвени, отпечатани и съдържаща името на проекта и/или всички необходими реквизити, съгласно изискванията на донора, различни рекламни и информационни материали. На флаш – памети ще се разпространяват мултимедийни материали, създадени по време на изпълнение на проекта. На входа на сградата и залата на РЗИ Стара Загора, ще бъдът поставени табели за визуализация на проекта, съдържащи името на проекта и всички необходими реквизити, съгласно изискванията на донора. Във фоайето на РЗИ – ще бъде структурирано информационно табло с материали за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 259 BGN
Общ бюджет: 69 071 BGN
БФП: 69 071 BGN
Общо изплатени средства: 69 071 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 454 BGN
2015 26 616 BGN
69 071 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 086 BGN
2015 22 624 BGN
58 710 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 368 BGN
2015 3 992 BGN
10 361 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 От общия брой обучени, служители в администрацията, заемащи ръководни длъжности
Индикатор 5 От общия брой обучени, служители, изпълняващи експертни и контролни функции и специалисти с аналитични функции от специализираната администрация
Индикатор 6 От общия брой обучени, служители с експертни функции и специалисти с аналитични функции от общата администрация
Индикатор 7 Дейност 1: Брой експерти
Индикатор 8 Дейност 1: Брой граждански договори
Индикатор 9 Дейност 1: Брой отчети
Индикатор 10 Дейност 2: Брой изготвени документи
Индикатор 11 Дейност 2: Брой проведени процедури
Индикатор 12 Дейност 2: Брой подписани договори
Индикатор 13 Дейност 3: Брой обучени
Индикатор 14 Дейност 4: Брой обучени
Индикатор 15 Дейност 5: Брой обучени
Индикатор 16 Дейност 6: Участвали служители на експертна длъжност
Индикатор 17 Дейност 7: Участвали служители на ръководна длъжност
Индикатор 18 Дейност 8: Брой общо
Индикатор 19 Дейност 8: От РЗИ
Индикатор 20 Дейност 8: От здр. мрежа
Индикатор 21 Дейност 9: Брой анкетни карти
Индикатор 22 Дейност 10: Брой електронни носители с наръчника
Индикатор 23 Дейност 11: Адрес на интернет сайта
Индикатор 24 Дейност 11: Дата на актуализация
Индикатор 25 Дейност 12: Проведени пресконференции
Индикатор 26 Дейност 12: Медии( включително регионални), които са публикували/ излъчили материали
Индикатор 27 Дейност 12: Брошура
Индикатор 28 Дейност 12: Химикалки
Индикатор 29 Дейност 12: Папки за инф. материали
Индикатор 30 Дейност 12: Рекламни чанти
Индикатор 31 Дейност 12: Флаш памети
Индикатор 32 Дейност 12: Бележници
Индикатор 33 Дейност 12: Информационна табела
Индикатор 34 Дейност 12: Информационно табло


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз