Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012 /015-02
Наименование: В подкрепа за следващия програмен период - Казанлък 2020
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 28.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Обща цел : Укрепване на капацитета на Община Казанлък за успешно участие в изпълнение на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове, за подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.
Дейности: дейност 6 Изготвяне на технически паспорти и Обследване за ЕЕ и издаване на сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия
дейност 2 Изготвяне на техническа спецификация и документация за възлагане на обществена поръчка
дейност 7 Изготвяне на работни проекти, Технически контрол на Конструктивна част на инвестиционните проекти, Оценка за съответствие на инвестиционните проекти със същественото изискване по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ, Съгласуване, одобрение, становище на РИОСВ, оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и издаване на разрешение за строеж и Отчитане на инвестиционните проекти пред УО
дейност 3 Избор на изпълнители
дейност 4 Информация и публичност
дейност 1 Подготовка и изпълнение на поддейност
дейност 8 Одит
дейност 5 Избор на идея за най-добро обемно-пространствено решение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 459 BGN
Общ бюджет: 362 378 BGN
БФП: 362 378 BGN
Общо изплатени средства: 362 378 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 362 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 192 311 BGN
2015 170 067 BGN
362 378 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 308 021 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 163 464 BGN
2015 144 557 BGN
308 021 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 847 BGN
2015 25 510 BGN
54 357 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване: лв. 30 370 379.40 1. градска среда лв. 22 973 795.00 2. образователна инфраструктура лв. 4 679 734.40 3. социална инфраструктура лв. 2 716 850.00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз