Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0003-C0001
Номер на проект: 13-11-3
Наименование: Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево
Бенефициент: Община Никола Козлево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 26.08.2013
Дата на приключване: 26.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Никола Козлево
Описание
Описание на проекта: Подобряване на организационната структура и качеството на функциониране на Общинска администрация Никола Козлево
Дейности: Дейност 1 „Организация и управление на проекта“ Дейността предвижда: • Сформиране на екип за управление на проекта; • Разпределение на задълженията и отговорностите; • Утвърждаване на график и правила за работа на проектния екип; • Мониторинг и контрол на изпълнението на проектните дейности.
Дейност 2 „Изготвяне на документация и избор на изпълнители на дейностите по проекта по реда на ЗОП“ В рамките на дейността се предвижда: • Разработване на документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители на Дейности 3, 4, 5 и 6 по проекта. • Обявяване и провеждане на процедурите. Разработването на документацията и провеждането на процедурите ще бъдат възложени на общински експерти с необходимите опит и компетенции. • Избор на изпълнители и сключване на договори с избраните изпълнители.
Дейност 3 „Провеждане на функционален анализ“ Функционалният анализ ще бъде проведен от екип, съставен от външни експерти. Експерти от Общинска администрация и кметът на Общината ще сътрудничат и осъществяват контрол върху изпълнението на дейността. Функционалният анализ ще бъде разработен на база Единната методология за провеждане на функционален анализ. При оценката на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността на дейността на Общинската администрация ще бъдат използвани различни методи: проучване и анализ на документи и информация, анкетни проучвания, интервюта, фокус групи, наблюдение и експертни оценки. Основните етапи при провеждането на функционалния анализ са: • Планиране и подготовка на функционалния анализ: сформиране на екип; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцентите на анализа; изготвяне на времеви график и разпределение на отговорностите; комуникация и гарантиране на ангажираност. • Провеждане на функционалния анализ: анализ на текущото състояние: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; идентифициране на области за подобрение, формулиране на предложения за подобрение. • Приключване на функционалния анализ: приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на план за действие, изготвяне на проект на доклад, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад, комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни. • Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението: анализ на изпълнението на препоръките; информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките, публичност за резултатите от проведения функционален анализ. • Експертна оценка, на всеки етап от анализа. След приключването на функционалния анализ ще бъде проведена кръгла маса за дискусии с всички заинтересовани страни: • Вътрешни: експерти от администрацията, директорите на дирекциите, кмет, зам.-кмет на Общината, секретар. • Външни: представители на други функционално свързани администрации, експерти, участвали в изготвянето на функионалния анализ. Участниците в кръглата маса ще се запознаят с основните констатации от проведения функционален анализ, предложените мерки за преодоляване проблемите, както и с плана за действие за тяхното изпълнение. Подготвеният доклад ще бъде подложен на дискусия и предоставен за мнение на служителите, които носят отговорността за изпълнение на функциите в администрацията, познават спецификата на дейността й и ще бъдат ангажирани с реализирането на плана за действие. Този етап от проекта ще приключи с изготвен окончателен Доклад за извършен функционален анализ, съдържащ план за действие с конкретни мерки за подобрения.
Дейност 4 „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи” Въз осонова на резултатите от функционалния анализ, препоръките за подобряване на ефикасността, ефективността и организационната структура на администрацията и приетите решения след проведените дискусии, дейността предвижда: • Разработване и актуализация на вътрешни правила в Общинската администрация; • Актуализация на вътрешни, нормативни и стратегически документи. Новоразработените и актуализирани документи ще бъдат разпечатани и разпространени в съответните общински звена.
Дейност 5 „Провеждане на съпътстващи обучения на служителите в администрацията” След проведения функционален анализ, приетите решения, актуализирането на действащи и разработването на нови документи, ще бъде проведено еднодневно обучение на 25 служители в администрацията, пряко заинтересовани от направените промени във вътрешните документи и отговорни за тяхното прилагане. Ще бъдат подробно представени промените във вътрешните документи и разработените нови вътрешни правила. В рамките на дейността служителите от Общинската администрация ще бъдат обучени да прилагат актуализираните и новоразработени документи. Обучението ще се проведе в зала на Общината. Ще бъде осигурена необходимата мултимедийна техника. На участниците в обучението ще бъдат предоставени: • папка с логото и информация за проекта; • химикалки; • флаш памет, с всички променени и новоразработени вътрешни административни документи; • тефтери с логото и информация за проекта. /рекламните материали ще бъдат изготвени от фирмата-изпълнител на Дейност 6 „Информация и публичност“/
Дейност 6 „Информация и публичност” Дейността предвижда популяризиране на целите, обхвата и резултатите на проекта, както и финансовата подкрепа, с която се реализира той, чрез провеждане на информационна кампания и разпространение на информационни материали: • Провеждане на две пресконференции – /начална и заключителна/, всяка с по 10 участника; • Подготовка на 75 комплекта материали (папки, химикалки, флаш памет, тефтери) за участниците в пресконференциите, кръглата маса и обученията; • Изработване и поставяне на информационна табела в сградата на Общинската администрация; • Отпечатване и разпространение на информационни брошури за целите и дейностите по проекта – 200 броя; • Публикуване на 3 съобщения в регионални печатни медии; • Излъчване на видеорепортаж в местна кабелна телевизия при приключване дейностите на проекта; • Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Общината; • Отпечатване и разпространение на информационен плакат за проекта в тираж 50 броя. Плакатите ще бъдат разпространени на публични места, както и в залите за провеждане на кръглата маса и обучението на служителите;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БИ-ПРОМОУШЪН" ЕООД
Консорциум Добро Управление ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 714 BGN
Общ бюджет: 59 954 BGN
БФП: 59 954 BGN
Общо изплатени средства: 59 954 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 943 BGN
2014 46 011 BGN
2015 0 BGN
59 954 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 851 BGN
2014 39 110 BGN
2015 0 BGN
50 961 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 091 BGN
2014 6 902 BGN
2015 0 BGN
8 993 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа за управление
Индикатор 4 Дейност 1: Утвърдени правила за работа, мониторинг, контрол и отчетност
Индикатор 5 Дейност 1: Утвърден график за изпълнение на дейностите
Индикатор 6 Дейност 2: Разработени пакети документация за избор на изпълнители
Индикатор 7 Дейност 2: Подписани договори с избраните изпълнители
Индикатор 8 Дейност 3: Проведени фокус групи
Индикатор 9 Дейност 3: Участници /общо/
Индикатор 10 Дейност 3: Респонденти в проведени интервюта
Индикатор 11 Дейност 3: Изготвени доклади от проведения функционален анализ, съдържащ препоръки и приложени предложения за промени във вътрешни документи и организационната структура на Общината
Индикатор 12 Дейност 3: Проведени кръгли маси
Индикатор 13 Дейност 3: Участници в кръгла маса
Индикатор 14 Дейност 3: Изготвен окончателен доклад, план за действие, мерки за подобрения/ промени в организационната структура и вътрешни документи на общината/.
Индикатор 15 Дейност 4: Разработен нов Устройствен правилник
Индикатор 16 Дейност 4: Актуализирани наредби/инструкции
Индикатор 17 Дейност 4: Актуализиран общински правилник
Индикатор 18 Дейност 4: Актуализирани вътрешни правила
Индикатор 19 Дейност 5: Проведени обучения
Индикатор 20 Дейност 5: Обучени служители
Индикатор 21 Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 22 Дейност 6: Папки
Индикатор 23 Дейност 6: Химикалки
Индикатор 24 Дейност 6: Флаш памет
Индикатор 25 Дейност 6: Бележници
Индикатор 26 Дейност 6: Изработена и поставена информационна табела
Индикатор 27 Дейност 6: Отпечатани и разпространени информационни брошури
Индикатор 28 Дейност 6: Публикации в регионални печатни медии
Индикатор 29 Дейност 6: Излъчен репортаж в местна кабелна телевизия
Индикатор 30 Дейност 6: Публикувана информация на интернет страницата на Общината
Индикатор 31 Дейност 6: Отпечатани и разпространени плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз