Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1056-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-01009
Наименование: Подобряване условията на труд и превенция на рисковете за здравето и безопасността на работното място
Бенефициент: БКС - Благоустойство и комунално стопанство ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 22.08.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място.
Дейности: Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност Постигането на ефективност при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд изисква изграждане на собствена фирмена политика, съобразена и изградена с изискванията на законодателството, но и с ясна управленска структура с определени правомощия и отговорности, ясни цели за подобряване, с измерими резултати и по-структуриран подход за оценка на риска. Доброто познаване и спазване на законодателството, но и осъзнаване значимостта за цялостното развитие на трудовата дейност и предприятието, като цяло, ще осигури внедряването на цялостна система за добро управление на безопасността и здравето на работещите в БКС ЕАД. Предвидената в проектното предложение дейност “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” включва комплекс от дейности, насочени към оценка на настоящото състояние на условията на труд, с цел проследяване реализацията на основните дейности и свързаното с тях осигуряване на ЗБУТ, определяне на мерки, свързани с подобряването им, свеждане до минимум риска от увреждания на работното място и изграждане на цялостна Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Етап 1: Анализ на текущото състояние на организацията във връзка с установените условия на здраве и безопасност на труда Ще бъде направен преглед и анализ във връзка със структурата на организацията на работния процес:  съдържание и характеристика на всички трудови дейности в предприятието, използвани технологии, суровини и материали, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др.;  управление на дейностите (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи;  показатели за ефективност на трудовата дейност;  управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация;  разработената към момента оценка на риска и внедрените резултати;  условията и предприетите мерки за осигуряване на благоприятна работна среда при изпълнение на трудовите дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.;  съответствие с националното законодателство: управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики.  извършени обучения във връзка с безопасни и здравословни условия на труд;  процедурите по определяне на критерий за закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло; входящ контрол и контрол на използване и съхранение;  обобщена информация за трудови злополуки и препоръки от контролни органи. Етап 2: Анализ и определяне на методи и средства за подобряване и проектиране организацията на трудовата дейност в предприятието (където е необходимо).  определяне и анализ на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие;  определяне елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда.  анализ и оценка нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др.  анализ и определяне на страните от дейността (в резултат на анализа, SWOT – анализ, таблици, диаграми, съотношения), които следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения.  съвместно разглеждане на възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Въз основа на извършения анализ на текущото състояние:  ще бъдат определени насоки за подобряване и надграждане на установената организация на трудовия процес и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;  ще се планират следващите дейности по настоящото проектно предложение;  ще се осигури основа за разработване и внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Етап 3: Обобщаване на резултатите  Обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и отчитане резултатите чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им.  Обосновка и описание на тези елементи на организацията на основните и спомагателни дейности, където има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта.
Закупуване и доставка на ЛПС и специализирано работно облекло Въз основа определяне на рисковете при различните извършвани работи, допълнителните рискове и политиката насочена към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в предприятието, БКС ЕАД предвижда закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло, които освен че отговарят на изисквания на законодателството, ще осигуряват допълнителна защита от различните външни влияния в процеса на изпълнения на трудовите задълженията. Предвидените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло ще заменят наличните такива, които с оглед периода на износване и качествата, са недостатъчни за ефикасното осигуряване здравето и безопасността на работещите, спазвайки и изводите от направената в дружеството оценка на риска. Към момента голяма част от разполагаемите лични предпазни средства и специално работно облекло са с изтекли срокове за експлоатация, не предлагат допълнителни и защити и създават рискове за здравето и безопасността на работещите. С оглед същността на извършваните работи наличните лични предпазни средства и работно облекло се износват по-бързо не само заради материалите от които са изработени, но и поради нуждата да се използват непрекъснато. Предвидените за закупуване нови лични предпазни средства и специално работно облекло не само ще отговарят на минималните изисквания на нормативните документи, но и ще осигурят по-висока степен на комплексна защита – както от влиянието на работните процеси, така и от влиянието на средата, в която те се извършват. Предвид развитието на пазара и материалите, от които ще бъдат направени ще бъдат по-качествени и устойчиви на въздействие. След провеждане процедурата и избор на изпълнител във връзка с дейността, ще бъдат закупени: Защитни очила за компютър (3 броя) - за административния персонал. С оглед направената оценка на риска и вече износените налични работни облекла се предвижда закупуването на нови и по-осигурени работно облекло и лични предпазни средства. Най-застрашени са работниците, които извършват дейността си на строително-ремонтните площадки. Част от работното облекло се предвижда и за чистачката, която освен административната сграда, почиства и складови помещения и външни терени, което също носи риск за здравето, като опасност от измръзване, поемане на прах, опасни вещества, пробождане и други.  Защитни обувки за работниците на строително-ремонтните площадки и чистачка - естествена кожа, маслоустойчиво грайферно, антистатично ходило, антиалергични, с противоизпотяваща стелка, метално бомбе.  Защитни ръкавици – износоустойчиви, подсилена длан, подплатени. - Предвидено е закупуването на защитни ръкавици за работещите на строително-ремонтните площадки и чистачка, с цел защита от влиянието на ниски температури, опасни предмети и вещества за автокранист-във връзка с закачане на въжета и при наличие на вибрации и необходимост от предпазване на ръцете; шофьори на тежкотоварни превозни средства, които доставят и пренасят необходимите материали на работните площадки; чистачка- при почистване на складови помещения и външни пространства с оглед предпазване от остри предмети и влиянието на околната среда;  Предвидени са за закупуване и работни ръкавици за осигуряване на работещите на строително-ремонтните площадки във връзка си изпълнение на дейности полагане на асфалт, полагане на бордюри, изкопи, работа с арматурно желязо, поставяне на габиони и други;  Външни антифони с лек предпазител за слуха, средна норма на заглушаване 23 dB.  Защитни каски за работещите на строително-ремонтните площадки за защита от падащи предмети;  Защитни очила за защита от удар и прах за строителни работници и шофьори на специализирани транспортни средства, извършващи специфични дейности на обектите;  Прахозащитни респиратори/ маски - Профилна прахозащитна полумаска с клапа, със слой активен въглен;  Студозащитна шуба/ яке - Водо-и термозащита, изработена от плат полиестерен микрофибър/PVC, с качулка;  Гумени ботуши за работещите на сециализираните транспортни средства за защита от влиянието на използвани строителни продукти и вещества при извършване на дейността;  Укрепващи колани – опасване на предмети, които ще бъдат закрепяни, а свободният край на колана влиза в тресчотката и се опъва чрез нея с предназначение да осигури работещите и автокраниста от падане на предмети и да ограничи ръчен труд и вдигане на тежки предмети; Предвидените за закупуване индивидуални средства за защита – работно облекло и лични предпазни средства, имат за цел да предпазят работещите от рискове като:  Опасност от механични, движещи се части на ел. инструменти и съоръжения - риск от механични травми и злополуки, опасност от спъване, подхлъзване, падане, риск от злополуки; Основната дейност на работниците във фирмата е свързана с полагане на асфалт, полагане на бордюри,изкопи,работа с арматурно желязо,поставяне на габиони и други  Влиянията на външната среда – климатични условия и опасността от работа на открито.  Опасност от физични фактори: • Шум. • Вибрации. • Прах. • Опасност от електричен ток и пожар.  Микроклимат и осветеност на административни помещения, което увеличава зрителното натоварване работещите на компютър служители. Защитата на хората при осъществяване на трудовата им дейност е приоритетна грижа при управлението на човешките ресурси и с оглед дейността на БКС ЕАД осигуряването на лични предпазни средства и специално работно облекло е особено важно. Използването на лични предпазни средства и специално работно облекло не може да премахне рисковете и опасностите, но позволява да се осигури превенция и/или да се отстрани възможността за тяхното неблагоприятно въздействие. Предвидените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло ще:  Осигурят защита от рисковете, при които се прилагат;  Отговарят на условията на съответното работно облекло с по-високо качество и допълнителна защита  Бъдат съобразени с ергономичните изисквания и целите по здравословното състояние на работещите, които ги използват.
Закупуване на колективни средства за защита и средства за подобряване на микросредата Във връзка с определеното като допустимо „кръстосано финансирано” по правилата на ЕФРР, Ръководството на БКС ЕАД предвижда закупуване на следните съоръжения/ средства за колективна защита:  Оградни мрежи, метал и пластмаса - за фасадни скелета, предпазващи от прах и замърсяване около сградите, както и осигуряващи безпроблемна работа през зимата;  Пътна сигнализация/ скоростни ограничители – предназначени да предупреждават участниците в движението по пътищата и преминаващи покрай строително-ремонтните площадки за внимание и ограничаване на скоростта – лампа, гумени ограничители на скоростта по ширина на пътно платно. Много често водачите на пътни превозни средства и пешеходците на спазват ограниченията, преминавайки около работна площадка, което застрашава, както тяхната безопасност, така и тази на работещите на площадката;  Конуси - Конусите се използват за ограничаване, очертаване и обозначаване на работните зони, за хоризонтална сигнализация и индикация на площи.  Обезопасителни ленти, колчета и основа - за предупреждение и ограничаване на участъка от пътното платно с извършващите се в него ремонти работи, при строително-ремонтни дейности на пътни съоръжения;  Лампа за пътна сигнализация повишаване вниманието на водачите на моторни превозни средства ,че в участъка се извършват ремонтни работи (тип светофар с една светлина, постоянно или мигащо);  Климатици за административни помещения – За подобряване микроклимата и ограничаване факторите на средата се предвижда закупуване на климатици за администрацията. Стоенето на едно място изисква подходяща температура, за да се ограничат рисковете за здравето на работещите. Ръководството на БКС ЕАД отчита необходимостта от климатици във връзка осигуряване на здравословно въздействие, както и наличието на въздушен филтър отстраняващ праха в помещенията. Строителството е сектор с висока концентрация на рискове, но на риск не се подлага само безопасността на работника, на риск е изложено и здравето му. При започване на строителни и/или ремонтни дейности по определен обект, първо и най-важно условие е, строителната площадка да бъде обезопасена. Това включва редица дейности, които да гарантират безопасността както на строителите, така и на съседните сгради и съоръжения, и на преминаващите в близост хора, животни и превозни средства. Обезопасяването включва поставяне на временни ограждения на работната площадка. След стартиране на строително-ремонтните дейности обектът следва да бъде обезопасен, така че да се осигури стабилност и поставените защитни съоръжения да устоят на обилни валежи, снеговалежи, силни ветрове, движение на техника, хора и други. Строителните обекти следва да разполагат с табели и знаци, които да информират пешеходците и шофьорите за протичащите строително-ремонтни работи. Строително-ремонтните дейности на места, където се генерират големи потоци от хора и превозни средства трябва да са обезопасени с вертикални предпазни мрежи. Изходите и входовете на строителните обекти също трябва да бъдат ясно обозначени. Временните предпазни ограждения са сред най-важните съоръжения в областта на пасивната безопасност на транспорта и обикновено се поставят на места, на които директивите за обезопасяване на работните места по пътищата предвиждат отклоняващи защитни съоръжения. Те действат като еластична защитна зона, която в случай на сблъсък на превозно средство формира задържащи сили и насочва превозното средство обратно към линията на пътя. По този начин, особено по магистралите, чрез разделяне на транспортни потоци, движещи се в срещуположни посоки, могат да бъдат предотвратени тежки произшествия. През 2012 г. е регистрирана трудова злополука с работник на БКС ЕАД при ремонтни дейности на пътно съоръжение, пострадал при ПТП на обекта. Обектите, на които БКС ЕАД осъществява своята дейност представляват административни и жилищно - административни сгради на етап ремонт и реконструкция и ремонт на пътища, улици и тротоари. Във връзка с осъществяване на строително-ремонтни дейности са идентифицирани част от основните рискове, в резултат на които и Ръководството на БКС ЕАД ще осигури описаните колективни средства за защита:  Висок риск от падане от височина;  Опасност от механични, движещи се части на ел. инструменти и съоръжения - риск от механични травми и злополуки, опасност от спъване, подхлъзване, падане,  Риск от злополуки (ПТП);  Опасност от физични фактори: • Шум. • Вибрации. • Прах. • Опасност от електричен ток и пожар. Изложени на риск са работещите на обекта строителен бояджия, общи работници в строителството (строители, шофьори, автокранист) и технически ръководители.
Разработване и внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в БКС ЕАД, съгласно стандарт OHSAS 18001 ”Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.” Описание на дейността: Консултантските услуги по разработване, внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“, ще бъдат извършени след провеждане на процедура за избор на изпълнители по правилата на ПМС 69/11.03.2013 г. при стриктно съблюдаване на принципа за прозрачно, икономично и ефикасно разходване на средствата. Видът на процедурите ще бъде определен след потвърждаване на предложения в проектното предложение бюджет за разработване на стандарти за безопасни условия на труд в зависимост от финансовите параметри на дейността и нейната логическата свързаност и последователност спрямо останалите одобрени за изпълнение дейности. След провеждане на процедура по ПМС 69/11.03.2013 г. и сключване на договор с избрания изпълнител на дейността, консултантските услуги за разработване и внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“, ще включват следните основни дейности: Етап 1: Входящ одит и запознаване с процесите в Организацията Консултантът извършва първоначален одит за установяване на съответствието на действащата система с изискванията на стандарта. Целта на този анализ е консултантската организация да се запознае с дейността на БКС ЕАД, да направи съпоставка с основните изисквания на стандарта, и в съответствие с направените констатации – да отправи съответни препоръки към организацията. Извършват се: анализ на законови, нормативни и регулаторни изисквания към Организацията по отношение на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; цялостен преглед на документацията от Служба по трудова медицина; преглед на свързана вътрешна и външна документация; анализ на мониторинга и измерванията. Етап 2: Входящо обучение Консултантският екип провежда обучение на висшия ръководен състав, мениджъри от средно управленско ниво, ангажиран персонал; обучение на определените от Ръководството на БКС ЕАД представители по здраве и безопасност при работа. Целта е да се постигне опознаване на изискванията на стандарта по отношение на здравословни и безопасни условия на труд, осъзнаване на отговорности и ангажираност. При консултиране по стандарта, изискващо обучение на по-широк кръг от персонала, Консултантът планира и извършва съответното обучение, според нуждите на съответните групи. Етап 3: Анализ на рисковете и предприемане на мерки за контрол Консултантският екип, заедно с Комитета по условия на труд и определените от Ръководството представители по здраве и безопасност при работа, анализира оценката на риска, изготвена от Службата по трудова медицина, произтичащи от дейността на организацията, както и определените мерки за ограничаване на риска. Етап 4: Разработване и коригиране на документация на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд Консултантският екип, със съдействието на Комитета по условия на труд и определените от Ръководството представители по здраве и безопасност при работа, създава начална версия на документите на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд (наръчник, процедури, цели и програми по осигуряване на здравословни условия на труд, включително план за реагиране при извънредни ситуации, превантивни действия за предотвратяване допускането на трудови злополуки, първоначален и периодичен мониторинг и технологични измерения, контрол на операциите, програми и свързаните с тях процедури за непрекъснато подобряване на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, планове за годишни обучения). Ръководство дефинира политика по здраве и безопасност. Разработените документи на Системата за здравословни и безопасни условия на труд се обсъждат и коригират от ръководството на организацията, Комитета по условия на труд и представителите по здраве и безопасност при работа, съвместно с консултантския екип. Етап 5: Поетапно внедряване на разработената Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд Консултантският екип оказва съдействие за практическото внедряване на документацията на Системата за здравословни и безопасни условия на труд на всички структурни нива и звена в дейността на БКС ЕАД. През периода на внедряване и наблюдение, Консултантският екип допълва и коригира Системата за здравословни и безопасни условия на труд, обсъжда/координира предложенията за промени, направени от служителите във фирмата. Тази дейност завършва с внедряване и утвърждаване на окончателната версия на Системата за здравословни и безопасни условия на труд на БКС ЕАД. Етап 6: Обучение на персонала на БКС ЕАД за работа с внедрената Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд В периода на внедряване на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, Консултантският екип и представителите на БКС ЕАД по безопасност и здраве обучават персонала по работа със системата и документацията, обсъждат и допълват предложенията за промени, направени от пряко ангажирания персонал в организацията. Етап 7: Вътрешен одит. Коригиращи и превантивни действия (ако е приложимо) Провеждане на вътрешен одит на внедрената система от екип с представители на Консултантската организация и представителите на ръководството по здраве и безопасност при работа на БКС ЕАД. По време на одита се идентифицират необходими коригиращи и превантивни действия за отстраняване на несъответствията спрямо изискванията на стандарта и прилагане на области за подобрение, констатирани по време на одита. Етап 8: Преглед от ръководството Консултантският екип оказва съдействие на Ръководството на фирмата при провеждането на преглед на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“. Разработването и внедряването на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно стандарт OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“ ще осигури надграждане на създадената организация на трудовата дейност. Наличието на внедрена и работеща СУЗБУТ е ефективен и надежден инструмент за управление на ресурсите и има следните предимства:  Повишаване производителността и ефективността на труда чрез осигуряване на оптимална работна среда за персонала;  Подобрено управление на риска – чрез ясна идентификация на потенциалните опасности, минимизиране на възможностите за възникване на инциденти и осъществяване на контрол на рисковете за безопасността и здравето и предприемане на адекватни за оценените опасности контролни мерки;  Доказани бизнес пълномощията – чрез независима проверка спрямо признати стандарти;  Намаляване на трудовите инциденти и здравните проблеми на работниците и служителите и съответно техните отсъствия по здравословни причини;  Намаляват се разходите за ремонт на повредено оборудване, в резултат на аварийни ситуации, като се предприемат превантивни мерки за тяхното предотвратяване;  Повишаване мотивацията на работниците и служителите и ангажираността им към организацията;  Подобрява се репутацията на организацията за безопасен труд и се печели доверието на всички трети заинтересувани страни.
Сертифициране на въведената Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд съгласно стандарт OHSAS 18001 ”Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.” След достигане на готовност за сертификационен одит на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“ в БКС ЕАД и след провеждане на процедура по ПМС 69/11.03.2013 г. и сключване на договор с избрания изпълнител, дейността по сертификация, ще включва следните основни етапи: 1. Заявление за сертификация Дейността се състои в подготовка и подаване на заявление за сертификация към сертификационна организация - орган по сертификация, акредитирана съгласно ISO/IEC 17021 от българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление. Сертификационната организация определя подходящ одиторски екип и планира извършването на сертификациония одит. 2. Сертификационен одит Дейността се състои в провеждане и изготвяне на първоначална оценка, която включва два етапа: Одит Етап 1 - ще се проведе на място в Организацията, като включва следните дейности:  Обиколка на инфраструктурата на фирмата, работните площадки, за да се запознае одиторският екип с дейностите и процесите в БКС ЕАД;  Обсъждане и потвърждаване на предложения от БКС ЕАД обхват на сертификация и предмет на дейност.  Преглед на документираната Системата за здравословни и безопасни условия на труд, за да се провери дали цялата документация, която се изисква от стандарта и се отнася до организацията, е разработена, внедрена и контролирано документирана.  Потвърждение, че Системата за здравословни и безопасни условия на труд е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Одит Етап 2 и определяне заедно с екипа на дружеството на дата за одит - етап 2.  Доклад от одитора за етап 1 с крайно становище за готовност за преминаване към етап 2, установени несъответствия (ако има такива), констатации и препоръки. При открити несъответствия се изготвя план за прилагане на адекватни коригиращи действия. Одит Етап 2 - ще се проведе на място в БКС ЕАД и включва следните дейности:  Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Одит Етап 1 (ако има такива).  Оценка на степента на ефективно внедряване на Системата за здравословни и безопасни условия на труд и потвърждение, че тя съответства на изискванията на OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа”. Изисквания“ и предмета на дейност.  Преглед на изготвената документация от Службата по трудова медицина – одиторският екип оценява дали са обхванати всички рискове по дейности и въздействия и дали са адекватно оценени. Оценява се и съответствието спрямо нормативните изисквания. Извършва се и преглед на програмите за здравословни и безопасни условия на труд.  Преглед на основните процеси и дейности на фирмата – одиторският екип извършва преглед на степента на мониторинг и контрол на процесите спрямо осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.  Преглед на Програми, доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да се потвърди, че са съставени и проведени така, че да гарантират ефективността на внедрената Система за здравословни и безопасни условия на труд.  Доклад от етап 2 и резюме от водещия одитор, относно несъответствията (ако има такива) и препоръките за подобряване.  Крайното решение на водещия одитор за препоръка към сертифициращата организация за издаване на сертификат ще бъде основано върху доказателствата, събрани по време на Одит Етап 1 и Етап 2.  След преглед на препоръките на водещия одитор и след приемането на предложените коригиращи действия спрямо евентуално повдигнатите несъответствия, сертифициращата организация следва да одобри сертификация спрямо OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“ и да издаде сертификат на БКС ЕАД. Наличието на внедрена, работеща и сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността на труда ще удостоверява, че:  здравословните и безопасни условия на труд се управляват като процес, така че ефективността на СУЗБТ да може да бъде измервана и подобрявана  ръководството е насочило ресурси и усилия към дейности с висок риск  е създаден механизъм за контрол над подизпълнители и доставчици за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд  е осигурен механизъм за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд  се работи за намаляване броя и тежестта на професионалните заболявания и трудовите злополуки, дните с временна и трайна нетрудоспособност и свързаните с тях разходи и разходите, свързани със застраховки и санкции  се спазва съответствието с приложимите законови и други външни изисквания  е обявена пред бизнес-партньорите и се спазва ангажираността на организацията към здравето и безопасността на своите служители и външните хора  се работи с новаторски и напредничав начин на мислене  е налице по-добро управление на риска за здравето и безопасността.
Проектен старт и сформиране на Екип за управление на проекта Ще бъде даден старт на проекта чрез сформиране на екип за организация и управление на неговото изпълнение.
Публичност и визуализация на проекта След провеждане на избор без провеждане на процедура по ПМС 69/11.03.2013 г. ще бъде избран изпълнител, който ще достави информационната табела по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 326 BGN
Общ бюджет: 65 154 BGN
БФП: 65 154 BGN
Общо изплатени средства: 65 154 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 665 BGN
2014 0 BGN
2015 50 489 BGN
65 154 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 465 BGN
2014 0 BGN
2015 42 915 BGN
55 381 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 200 BGN
2014 0 BGN
2015 7 573 BGN
9 773 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз