Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0009-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-02/2012/009-03
Наименование: Пловдив приз 2014-2020г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 26.07.2013
Дата на приключване: 26.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е насочена към укрепване капацитета на Община Пловдив за безпрепятственото и успешно участие и изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ през следващия програмен период 2014 – 2020 г., както и към усвояване по най-добър начин и в най-голяма степен на финансовите Постигането на общата цел на проектното предложение ще допринесе за изпълнението на Приоритет 3 “Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал” на Национална програма за развитие „България 2020”, който е пряко свързан с прилагането на политиката за регионално развитие. Приоритет 3 е насочен към реализиране потенциала на българските райони и превръщането им в привлекателно място за живеене, със съхранена природа и уникални културни паметници и традиции, и благоприятстващо развитието на бизнеса. Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез реализирането на следните специфични цели: 1. Мобилизиране потенциала на
Дейности: дейност 8 Оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т.6 от ЗУТ
дейност 4 Изготвяне на Обследване за енергийна ефективност и сертифициране за енергийна ефективност
дейност 6 Изработване на инвестиционни проекти за включените в списъка обекти за градска среда
дейност 11 Информация и публичност проекта
дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 10 Независим финансов одит на проекта
дейност 9 Изготвяна на оценка за съответствие на част „Конструктивна”
дейност 3 Изготвяне на технически паспорти на строежите
дейност 5 Организиране и провеждане на широки обществени обсъждания за избор на идеи за най-добри обемно-пространствени решения
дейност 7 Изработване на инвестиционни проекти за включените в списъка обекти за образователна инфраструктура
дейност 2 Разработване на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 466 136 BGN
Общ бюджет: 846 232 BGN
БФП: 846 232 BGN
Общо изплатени средства: 557 588 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 846 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 513 148 BGN
2015 44 441 BGN
557 588 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 719 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 436 175 BGN
2015 37 774 BGN
473 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 126 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 76 972 BGN
2015 6 666 BGN
83 638 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване: 1. градска среда 17968000 лв. 2. образователна инфраструктура 9890000лв.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз