Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0734-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01033
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Кристиан-Нейко-90" ЕООД"
Бенефициент: "Кристиан-Нейко-90" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 08.07.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение цели подобряване условията на труд в „Кристиан – Нейко - 90” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на българското и европейското законодателство по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Сформиране на екипа за управление на проекта Дейността по сформиране на екип за управление на проекта има за цел постигане добра координация и оперативност на изпълнението на проектните дейности, в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна помощ. Екипът по проекта ще осъществява оперативен контрол над работата на външните изпълнители и ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проектните дейности, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане.
Разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. - силните и слабите страни (SWOT анализ) на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие, включващи: задълбочен анализ и оценка на нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. -Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност - изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - дефиниране на приоритетите и препоръка на необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Закупуване на инверторна климатична система В рамките на дейността ще бъде извършена модернизация на климатичната система във фургона, като се замени съществуваща климатична система с инверторна такава. Дейността е избрана в съответствие с идентифицираната нужда от подмяна на съществуващата климатична и система, която е амортизирана и не осигурява подходящ микроклимат на работниците. Съществуващата във фургона система не предлага възможност за загряване на помещението, а само за охлаждането му. Закупуването на инверторна система ще позволи както затопляне, така и охлаждане на фургона, което ще доведе до подобряване условията на труд посредством осигуряване на благоприятен микроклимат на работниците.
Информиране и публичност Проектът предвижда набор от мерки за информиране на целевата група, националните медии и широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Безопасен труд”. Прилаганите мерки ще са в съответствие с правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В рамките на тази дейност са предвидени следните мерки за осигуряване на информираност и публичност: - организация на две конференции – откриваща и закриваща за национални медии, целящи запознаването на широката общественост с целите, дейностите, целевата група, продължителността, резултатите и ефектите от проекта. Конференциите изрично ще оповестяват, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ОП РЧР; - изготвяне на презентационни материали за конференцията под формата на слайдове. На всеки слайд ще се отбелязва финансовия принос на Общността и ще бъде поставено логото на ЕС и на ОП РЧР. В допълнение, за осигуряването на информираност и публичност „Кристиан – Нейко – 90” ЕООД ще използва следните печатни информационни материали, всеки един от които ще съдържа логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, които се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“: - информационна брошура за проекта пълноцветен печат, тираж от 570 копия. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати; - Стикери на закупеното оборудване, и съоръжения – 11 бр.; - Визуализация на ОП РЧР, приложима към ЛПС и СРО; - Анкетни карти за контрол, мониториране и отчитане на нагласата и удовлетвореността на целевата група от закупуването на ЛПС/СРО - 242 бр.; Кандидатът ще публикува информация за всеки етап от развитието на проекта на интернет страницата на фирмата. Публикациите ще бъдат изготвяни в съответствие със заложените изисквания в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност на ОП РЧР. „Кристиан – Нейко - 90“ ЕООД в периода на изпълнение на проекта ще постави и информационно табло, а след завършване на дейностите и постоянна обяснителна табела. Те ще способстват за по-добрата визуализация, публичност и разпространение на резултатите и ефектите от проекта и допълнително ще съдействат за популяризирането му сред обществеността. Таблото и постоянната табела ще указват вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема минимум 25% от цялата площ на таблото/табелата: логото на ЕС в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на ЕС; логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”.
Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Всички планирани за закупуване лични предпазни средства съответстват на оценката на риска и са вписани в утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства и специално работно облекло. Планирано е закупуването на: предпазни обувки с композитно бомбе – летни и зимни, предпазно работно облекло – лятно и зимно, каска с възможност за антифони, антифони, подбрадник, подкасник, дъждобран, наколенки, елек с висока видимост (зимен и летен), предпазни ръкавици – летни и зимни, противосрезни антивибразионни и маслоустойчиви ръкавици, сбруя, предпазни позициониращи въжета, предпазни очила, предпазна маска, предпазна полумаска, предпазни ръкави и престилка за стъклари, предпазен химически и прахов филтър, пояс за инструменти. Средствата са избрани на база препоръчани мерки за намаляване на риска. Основните идентифицирани рискове, съответно проблеми на целевата група са: излагане на променливи атмосферни влияния, свързани с работа на открито – прегряващ и охлаждащ микроклимат, влага, дъжд, вятър; риск от поражение от електрически ток при работа с ръчни преносими ел. инструменти и технологично оборудване, контакт с прахови аерозоли и химични агенти над граничтана стойност, наднормен шум и замърсяване; наднормено физическо натоварване, ръчна работа с тежести, принудителна работна поза. Закупуването на ново защитно облекло и ЛПС за подмяна, се налага, поради бързото им износване, повреда и недостатъчно добри защитни и предпазни функции. Предвидените за закупуване специално работно облекло и лични предпазни средства, притежават следните предимства спрямо досега използваните: - предпазни обувки с композитно бомбе – летни и зимни – използваните към момента обувки са с метално бомбе, които са тежки и не осигуряват нужния комфорт на работниците. По проекта са предвидени за закупуване боти с композитно бомбе от лек материал, с по-висока степен на удароустойчивост, противопрободна стелка без метални части; - предпазно работно облекло - непромокаемо, с по-добра влагоустойчивост от наличното, изработено от дишаща, антиалергична материя; - Защитна каска осигуряваща защита от падащи предмети с улеи за антифони. В момента се ползват защитни каски без улеи за антифони; - Антифони, които са по-компфортни при работа т.к могат да бъдат позиционирани настрани от ушите и с по-висока степен на шумоизолация. В момента се използват антифони без възможност да бъдат позиционирани настрани от ушите когато не се използват; - Дъждобран – изработен от дълготраен материал, досегашните дъждобрани се нуждаят от честа подмяна, тъй като са бързоизносващи се; - Сигнални жилетки – осигурява подобрена видимост на служителя, което води до сигурност при работа и в тъмните части на денонощието; изработени от дълготраен материал, студоустойчива подплата за зимните жилетки; досегашните жилетки се нуждаят от честа подмяна, тъй като са бързоизносващи се; - предпазни ръкавици – летни и зимни - осигуряват по-висока сигурност за здравето на работещите от досега използваните, предлагат издръжливо двойно PVC покритие, което предпазва от проникване на масла и вода - противосрезни ръкавици - осигуряват по-висока сигурност за здравето на работещите от досега използваните, изработени от плътен, устойчив, дишащ материал, по-дълготрайни - предпазен колан за цялото тяло срещу падане от височина тип сбруя. До момента се използва предпазен колан с една предпазна точка за закрепване на гърба, новата сбруя ще осигуряваща по-висока степен на защита, посредством три точки на закрепване; - предпазни позициониращи въжета – предвидените за закупуване въжета са плътни, здрави, с по-дълъг срок на износване; - предпазни очила - удароустойчиви, противонадраскващи и незапотяващи се, увеличено зрително поле, анатомична форма за отлично прилягане към лицето, прозрачни. В момента се ползват защитни очила, на които лещите не са устойчиви на надраскване и са без защитно покритие срещу изпотяване - предпазна маска – предлага по-висока защита от досега използваната, поради по-добрата адаптация към лицето; визьорът е направен от ударо-устойчива пластмаса и предлага по-широко зрително поле; вътрешността на маската осигурява оптимален въздушен поток и пази обектива от замъгляване, възможност за сменяеми филтри; - предпазна полумаска – мека, гъвкава комбинация от гума и пластмаса, осигуряваща по-висока надеждност и комфорт, по-висока защита, изработена от по-устойчиви и дълготрайни материали - предпазна престилка за стъклари – устойчива, издръжлива, по-висока степен на протекция при досег със стъкло и по-труднопробиваема; осигурява на работника спокойствие при работа; - предпазен химически - по-малка пропускливост на вредни частици от досега използваните; - предпазен прахов филтър - по-малка пропускливост на прах от досега използваните. Следните предвидени за закупуване лични предпазни средства не са използвани до момента в предприятието-кандидат: - Подбрадник – използва се за изолиране на главата от каската, като осигурява топлозащита; - Подкасник – осигурява по-добро адаптиране на каската към главата, като по този начин се намалява възможността за падане на каската; - Наколенки - предпазват колянната става от натъртване, охлузване, нараняване; - антивибрационни ръкавици – поглъщат вибрациите от ръчни преносими електроинсрументи - маслоустойчиви ръкавици - осигуряват превенция срещу проникване на гориво-смазочни материали - предпазни ръкави и служещи за защита на ръцете от китките до лакътя и превенция от срязване на кожата и месната тъкан; - пояс за инструменти - осигурява по-ефективна работа и по-голяма производителност на труда, поради наличието на голям набор от инструменти при работника и отпадане на необходимостта от напускане на работния процес, поради набавянето на липсващ инструмент; в допълнение поясът за инструменти осигурява превенция от трудови злополуки, тъй като всички необходими инструменти са закрепени на него, което драстично снижава вероятността от изпускане на инструмент.
Управление, мониторинг и отчитане на проекта Дейността по управление, мониторинг и отчитане на проекта ще се изпълнява през целия период на изпълнение на проекта, като ще цели координация и организация на всички участващи страни и изпълнители, реализация на дейностите съобразно планирания план – график, както и стриктно придържане към приетата вътрешна система за оценка и мониторинг на изпълнението. В случай на възникване на отклонения от приетия график за изпълнение на дейностите, отговорност на екипа по управление и организация е да предприеме своевременно корективни действия, информирайки за това Договарящия орган на програмата. Всички дейности по проекта ще бъдат изпълнявани съобразно принципите за прозрачност, ефективност, икономическа целесъобразност и добро финансово управление. Екипът по организация и управление ще следи за коректното, навременно и качествено изпълнение на дейностите, възложени на външни изпълнители и доставчици по проекта. Екипът по организация и управление ще предостави анкетна карта за всеки един включен в дейностите предвидени в проекта представител на целевата група, с цел получаване на обратна връзка от всеки отделен служител за удовлетвореността му предоставените му ЛПС/СРО и предприемане на корективни действия, при необходимост. В изпълнение на своите задължения, екипът по организация и управление ще докладва и отчита изпълнението на проекта в съответствие с предоставените от Договарящия орган отчетни форми и документи и съгласно клаузите на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По време на изпълнението на проекта, както и след неговото приключване, екипът по управление ще осигурява директен достъп на представителите на Междинното звено и Управляващия орган или други одитиращи институции да извършат проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта. Екипът на проекта има ангажимент да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проектните дейности, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане.
Избор на изпълнител за разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва подготвителен етап на планиране и формулиране на критерии за избор на изпълнител, както и подготовка на изисквания за оферти. Изпълнението на дейността включва избор на изпълнител за разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност съгласно изискванията на ПМС 69 от 11 март 2013 г. и правилата на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Съгласно чл. 8, ал. 2 на ПМС №69 от 11 март 2013, бенефициентите провеждат процедура „публична покана“, когато предвидената стойност за доставки и услуги, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20 000 лева. Прогнозната стойност за разработване на Общия анализ в настоящето проектно предложение е 59 600 лева, без ДДС, поради което определянето на изпълнител ще се извърши чрез „публична покана“. Тръжната процедура включва: изготвяне на тръжна документация за провеждане на процедура „публична покана”, заедно със заповед за назначаване на оценителна комисия, като документите ще отговарят на изискванията на ПМС 69 от 11 март 2013 г. и на принципите за добро финансово управление и прозрачност на публичните средства. След като бенефициентът оцени офертите според поставените от него изисквания, той ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класирания на първо място кандидат се сключва писмен договор за предоставяне на услуга.
Провеждане на тръжна процедура за доставка на ЛПС, СРО, КПС и ДМА Дейността включва подготвителен етап на планиране и формулиране на критерии за избор на изпълнители, както и подготовка на тръжна документация. Същинската част от дейността включва провеждане на тръжна процедура за избор на външни изпълнители по проекта, съгласно изискванията на ПМС 69/2013 г. По проекта ще бъде изготвена една тръжна процедури за доставка, която ще бъде разделена на три обособени позиции - за избор на изпълнител за доставка на ЛПС, СРО, на КПС и на ДМА; Тръжната процедура включва: изготвяне на тръжна документация за провеждане на процедура „публична покана”, заедно със заповед за назначаване на оценителна комисия, като документите ще отговарят на изискванията на ПМС 69 от 11 март 2013 г. и на принципите за добро финансово управление и прозрачност на публичните средства. След като бенефициентът оцени получените оферти, според поставените от него изисквания, той ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класирания на първо място кандидат се сключва писмен договор за доставка.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 965 BGN
Общ бюджет: 239 803 BGN
БФП: 191 842 BGN
Общо изплатени средства: 191 836 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 191 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 393 BGN
2014 50 531 BGN
2015 101 912 BGN
191 836 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 163 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 484 BGN
2014 42 951 BGN
2015 86 626 BGN
163 061 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 909 BGN
2014 7 580 BGN
2015 15 287 BGN
28 775 BGN
Финансиране от бенефициента 49 241 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз