Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0499-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02017
Наименование: "Инвестиции за по-добри и сигурни условия на труд"
Бенефициент: "КОСЕР" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 28.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Управление и координация на проекта, изпълнение на процедури за избор на изпълнители на външни услуги. Обосновка: Дейността е хоризонтална и обезпечава цялостното техническо и финансово изпълнение на планираните проектни дейности и отчитането пред ДО. Описание: Обхваща организационно-технически, статистически, аналитични и др. подходи и действия на ръководството на фирмата и екипа на проекта. Стартира с първа работна среща на екипа, на която се обсъжда в конкретика плана за действие на дейностите, отговорностите и ангажиментите на членовете на екипа, системата за вътрешен мониторинг и оценка и др. Работните срещи на екипа са с периодичност минимум веднъж месечно, за планиране и отчитане на дейностите съобразно план – графика и разпределяение на конкретните задачи. Екипът изготвя отчетни доклади, искания за плащане, отчетна документация, изпълнява процедури съгласно Договора, Общите условия към него и Наръчника на бенефициента. При стартиране и приключване на дейностите по проекта ще се проведе анкетиране сред целевата група с цел получаване на обратна връзка за очакванията и удовлетвореността на обхванати от проекта заети лица. По реда на ПМС №69/2013 г. ще се проведе избор на изпълнители за: Анализ на състоянието и организцаята на работа; Доставка на ЛПС и СРО; Доставка на материали и консумативи; Разработването и внедряването на стандарт за управление на условията на труд; Сертифициране на стандарта; Изработката и доставка на материали за публичност и визуализация; доставка и монтаж на оборудване и др.
Дейност 2. Информиране и публичност на проекта и на ОП „РЧР Обосновка: Изпълнение от фирмата-кандидат на регламентиран ангажимент по осигуряване на информираност и публичност при ползване на финансовата подкрепа от европейските фондове; Намерения на фирмата-кандидат за популяризиране на придобития по поректа опит, с което да насърчи сходни или същите дейности и проекти за усъвършенстване на системите за подобряване на работната среда, ограничаване на опасностите и рисковете за здравето, повишаване на капацитета на трудовия ресурс, производителността и ефективността на труда. Описание: Дейността включва: - изработване (от изпълнител) и разпространение на материали по визуализация и публичност, в т.ч.: информационни табели – 2 бр.; чанта с логото на проекта – 330 бр.; шапки с логото на проекта – 330 бр.; брошури – 350 бр. - информационни мероприятия за целевата група, заинтересованите страни и местната общественост за целите на проекта, проектните резултати и добри практики чрез: серия от информационни срещи с представители на целевата група (в централния офис и/или на част от обектите от търговската верига); стартов и финален медийни форуми и прессъобщения; финална среща със заинтересовани страни.
Дейност 3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в КОСЕР АД Обосновка: Потребност на фирмата-кандидат от професионална оценка и анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност и работната среда, с оглед дефинирането на фирмената стратегия за по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване на ефективността на труда чрез подобряване на условията на труд и намаляване на травматизма и заболеваемостта на персонала. Чрез разработването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност фирмата-кандидат счита, че ще се извърши необходимо-присъща за всеки работодател дейност, която поради липсата на капацитет, а и на свободен финансов ресурс, до момента нерегулярно е извеждана на преден план. . Ръководството на фирмата-кандидат счита, че постигането на този резултат ще даде пряко отражение на производителността на труда, което е логична цел на всеки мениджър в условията на активно развивана стопанска дейност и политика за поддържане и увеличаване на пазарното присъствие. Описание: В рамките на тази дейност се планира да се извърши анализ на съществуващото положение, да се дефинират конкретни мерки и действия в краткосрочен и дългосрочен план за осигуряване на по-добри условия на работа, ограничаване влиянието на рисковите фактори, намаляване на вероятността от злополуки и не на последно място – за повишаване на анагажираността и мотивацията на персонала за работа в по-добри и по-обезопасени условия на труд. В съответствие с условията на програмната схема, дейността включва: проучване; събиране на данни и информация; наблюдение; анализ; оценка и обосновка за оптимизиране на съществуващата организация на трудовата дейност в контекста на здравословни и безопасни условия на труд. В резултат, изготвеният аналитичен материал следва да съдържа: Раздел „Въведение” с изходните данни, които на практика дават цялостната информация за настоящите характеристики и състояние на фирмата и организацията на трудовата дейност, във всеки аспект - основни и спомагателни трудови дейности, технологии, суровини, материали, производи, работни помещения, оборудване, съоръжения, инструменти, в т.ч. с повишена опасност. Необходимо е да се анализират процедури, вътрешни стандарти и документи за организиране на дейността, управлението на персонала, осигуряването на безопасност на труда, да се изследват и опишат условията на труд, факторите на работната среда, наличието на лична и колективна защита и т.н. Раздел „Изложение и анализ”, в който се описват силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда на различни по тип обекти на фирмата. В Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” следва да се обосноват и да се посочат мерките и способите за усъвършенстване и подобряване на организацията и/или в отделни елементи от нея. В заключителния раздел следва да се дефинират приоритетите и да се дадат препоръки за конкретни действия и необходимите за тях ресурси.
Дейност 4 Закупуване, доставка, монтаж на PVC дограма и ергономични столове. Обосновка: Ръководството на фирмата-кандидат е осъзнало необходимостта от осигуряване на стабилни оптимални стойности на факторите на работната среда във всички обекти на работа. Благоприятните условия на работа съдействат за повишаване на мотивацията за работа на база осигурената защита от вредни или рискови влияния. Добрата работна среда в търговските помещения е фактор за удовлетвореност и на посетителите и клиентите, което от своя страна съдейства за повишаване на продажбите, респ. продуктивността на труда. Необходимостта от изпълнението на дейността се обосновава и от резултатите от извършените регулярни замервания от оторизираните органи на показателите за състоянието на въздуха в помещенията със средни стойности близки до границите на допустимост, като в отделни периоди минималните или максималните са извън тях. В този аспект е предписанието в оценката на риска от службата за трудова медицина за подобряване на условията на труд в работните и спомагателни помещения; Описание: Дейността ще се извърши от избран чрез процедура по ПМС № 69/2013 изпълнител/и,
Дейност 5 Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Обосновка: Наличните лични предпазни средства и специално работно облекло не са в съответствие със съвременните показатели за качество, естетичен вид и цветова изработка. Изхабяването им води до неизпълнение в достатъчна степен на функциите за здравословна и техническа безопасност при работа, както и предпазване на части от тялото и цялото тяло при поява на вредни производствени фактори и при влошаване на стойностите на факторите на работната среда. Потребностите в конкретика от различни елементи на екипировката за защита на здравето и безопасността при работа са определени в зависимост от заеманата длъжност и изпълняваните дейности в променливата работна среда, в която те се осъществяват. За работещите в търговски и складови обекти е отчетено, че работата се извършва както във вътрешна, така и във външна среда, свързана е с тежки, обемни, често хлъзгави и/или с остри ръбове изделия, каквито са значителната част от авточастите. Това налага да се предвидят съответно СПО за работа при външни условия за защита от студ, влага, горещина и слънце и т.н. ЛПС са разпределени в зависимост от защитата, която осигуряват на тялото, главата, краката, ръцете, очите и т.н. за длъжностите, на които съществува съответната опасност. Описание: Дейността включва доставка на стоки от избран по ПМС69/2013 външен изпълнител на база на наличен утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства и специално работно облекло въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Характерът на работните процеси на обектите на работа, както и във външна среда, определят потребността от закупуване на следните видове ЛПС и СРО, заменящи или допълващи наличните: • Грейка • Антирефлексни очила • Гащеризони - зимни • Гащеризони - летни • Яке • Шапка - зимна • Обувки - зимни • Обувки летни • Водозащитен костюм • Светлоотразителен елек • Ръкавици сервиз • Ръкавици • Предпазни ръкави - еднократна употреба • Предпазни очила • Огнеустойчив гащеризон • Огнеопорно одеало • Предпазна престилка • Заваръчни ръкави • Предпазаен шлем • Заваръчен шлем • Каска • Антифон • Маски за еднократна употреба • Ръчна маска • Подшлемник Разпределението, количеството и обосновката за включването им в списъка са разписани подробно в приложение към бюджета по проекта.
Дейност 6 Разработване, въвеждане и сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001 (Ocupational Health and Safety System) "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания" Обосновка: Фирмената политика на «КОСЕР» АД е ориентирана към непрекъснато развитие и разширяване обхвата на приложимост на превантивните мерки за осигуряване на безопасна работна среда и защита на персонала от злополуки и инциденти. Към момента е налице липса на систематичен подход за регулярно наблюдение, идентифициране и оценка на опасностите и рисковете, както и за коригиращите превантивни действия и тяхното съответствие със законовите, документални и процедурни изисквания. Изпълнението на Дейност 6 ще допринесе за постигане на оптимално съответствие с нормативните изисквания към производствените сгради, работни помещения и работни места, за да не бъде допускано превишаване на установените норми за производствен микроклимат и използваните методи на работа да бъдат съобразени с физиологичните особености на персонала и др. Считаме, че авторитетът и търговската марка на фирмата ни задължава да създадем адаптирана система за управление на дейностите, свързани с осигуряването на европейско ниво на безопасни условия на работа, здравословна работна среда и свързаните с това пригодност, ангажираност и мотивация на персонала, работещ във всички сфери от дейността ни - административни, търговски, складови, технически, транспротни или спомагателни. Описание: В рамките на дейността ще се разработи Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001, включваща: Преглед на състоянието, начални обучения и Разработване на документите от СУЗБУТ. Системата ще се внедри във фирмата, което предполага период на въвеждане, вкл. обучение, наблюдение на функционирането й и при необходимост извършване на допълнителни и корективни действия. При успешното внедряване ще се пристъпи към подготовка за сертифициране. От избраният изпълнител на тази дейност следва да се извършат Предварителен, Сертификационен и Последващ одит, в резултат на които да се подготвят и подадат съответните документи за издаване на сертификат от акредитиран орган по сертификация Дейността ще се извърши от избрани по процедурите по ПМС 69/2013 г. двама изпълнители - за разработване и внедряване и за сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001
Дейност 7. Обучение на персонала за прилагане на технологията по стандарт BS OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа». Обосновка: От ръководния екип на фирмата-кандидат е констатирана потребност от повишаване на персоналната културата за безопасен труд във фирмата. Персоналът на фирмата няма достатъчно познания и компетенции за системите за управление условията на работната среда, а още повече за съдържанието, целите и ползите от внедряването на стандарт BS OHSAS 18001. Необходимо е и да се повиши тяхната мотивация за съблюдаване на правилата за безопасност и грижа за опазване на здравето в производствена среда. Освен това, e целесъобразно да се повиши степента на информираност относно спецификите на ОПРЧР, схемите, които се реализират чрез нея, а така също и хоризонталните принципи, които са заложени в тях. Описание: В рамките на дейността ще се проведе обучение на 150 заети лица от 48 учебни часа със следните модули «Мотивация», «Прилагане и поддържане на стандарт BS OHSAS 18001» и «Хоризонталните принципи на ОПРЧР и схема «Безопасен труд». Обучението ще завърши с издаване на сертификат на успешно преминалите обучение. Предвижда се и провеждане на анкета сред участниците относно тяхната удовлетвореност от проведеното обучение. В обучението ще се включат работници и служители от обектите във Варан, както и отговорни служители от обектите в другите населени места. Целта е получените занания и компетенции да се мултиплицират сред персонала във всички обекти на фирмата. Обучението ще се проведе от изпълнител, избран чрез процедура по ПМС 69/2013 за избор на изпълнител
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 027 BGN
Общ бюджет: 209 086 BGN
БФП: 167 269 BGN
Общо изплатени средства: 167 263 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 805 BGN
2014 0 BGN
2015 133 457 BGN
167 263 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 735 BGN
2014 0 BGN
2015 113 439 BGN
142 173 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 071 BGN
2014 0 BGN
2015 20 019 BGN
25 089 BGN
Финансиране от бенефициента 42 257 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз