Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0433-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11013
Наименование: "Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Бултекс 99” ЕООД чрез закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло за заетите лица"
Бенефициент: „Бултекс 99” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Управление и координиране на дейностите по проекта Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи: • изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; • осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности; • извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици; • своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договaращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел постигане на ефективно изпълнение на заложените по проекта дейности, съобразно правилата и изискванията на Договарящия орган. В рамките на проекта ще се реализират срещи между екипа по проекта за изготвяне на План за действие по седмици за изпълнение на проектните дейности с отговорници и срокове; координация и логистика на реализиращите се и предстоящите дейности; провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнител на отделните дейности, съгласно ПМС 69 и изискванията на Програмата.
Дейност 2: Подготовка на тръжната документация и провеждане на процедурите за възлагане на предвидените по проекта доставка на оборудване и възлагане на външни услуги в съответствие с правилата на ПМС №69/2013 Описание: В рамките на проекта са предвидени дейности, които ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители. Дейностите са свързани с: 1. Избор на външен изпълнител за разработване на Анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност. 2. Избор на външен изпълнител за закупуване и доставка на лични предпазни средства и специализирано работно облекло 3. Избор на външен изпълнител за провеждане на обучения за заетия персонал, свързано със защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон; 4. Избор на външен изпълнител за доставка на предпазни перила за предпазване от падане при работа на откритите товаро-разтоварни рампи и наклонките към тях. Предвиденото оборудване е посочено в Приложение № Б. 5. Избор на външен изпълнител за извършване на визуализация и публичност; 6. Избор на външен изпълнител за извършване на независим финансов одит на проекта от регистриран одитор – експерт-счетоводител. Обосновка: Възлагане на тези услуги и доставки ще бъде осъществено в съответстве с реда, предвиден в ПМС №69/2013 г. и последващите му изменения, а така също и указанията, дадени в Ръководството за изпълнение на проекти по настоящата процедура. По този начин ще се гарантират принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3: Разработване на Анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност Описание: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа следните елементи, пряко произтичащи от основните постулати, посочени в Насоките за кандидатстване:  Въведение – в тази част ще бъде описано сегашното състояние на компанията и организацията на работния процес, като се използват изходните данни за съдържанието и характеристиките на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др. Ще бъде обърнато внимание на управлението на основните и спомагателните дейности в предприятието (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи. Ще бъде направена многоспектърна картина на управлението на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация, а така също и на условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства.  Изложение и анализ – ще бъдат представени силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното дружество, чрез условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането й. Въз основа SWOT – анализ на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрения. Ще бъдат съставени SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност в предприятието.  Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновава се и се описва надлежно как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в компанията; какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието;  Заключение - Изводи и препоръки за определяне на бъдещи приоритети и препоръки за определяне на необходимите действия и ресурси. Обосновка: Изпълнението на тази дейност ще позволи на компанията много точно и ясно да идентифицира нуждите и потребностите както на организацията като цяло, така и на заетите в нея, свързани с осигуряването на здравословни, хигиенни и безопасни условия на труд. Направените в анализа изводи и препоръки ще обхващат по-дългосрочен период и в този смисъл тяхното бъдещо изпълнение ще спомогне за мултиплициране и устойчивост на постигнатите резултати по проекта.
Дейност 4: Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специализирано работно облекло Описание: В изпълнение на тази дейност се предвижда да се закупят лични предпазни средства и специализирано работно облекло за 139 души в „Бултекс 99” ЕООД. Предвидените лични предпазни средства, работно и предпазно облекло са следните, разпредлени в описаните групи длъжности и професии: I. ДЕЛОВОДИТЕЛ,ОТЧЕТНИК СЧЕТОВОДИТЕЛ, ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР – 27 БРОЯ  Очила за работа с компютър  Елек ватиран  Обувки половинки  Туника с панталон II. ДЕМОНСТРАТОР – 2 БРОЯ  Панталон и яке летен  Панталон и яке зимен  Ръкавици зимни  Обувки летни  Обувки зимни  Шапка зимна  Шапка лятна  Очила за работа с компютър  Ватиран елек III. МАГАЗИНЕР, МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ, СНАБДИТЕЛ, СТОКОВЕД, ФАКТУРИСТ – 26 БРОЯ  Панталон и яке летен  Панталон и яке зимен  Ръкавици зимни  Обувки летни  Обувки зимни  Шапка зимна  Шапка лятна  Очила за работа с компютър  Ватиран елек IV. НАЧАЛНИК, СКЛАД -13 БРОЯ  Панталон и яке летен  Панталон и яке зимен  Ръкавици зимни  Обувки летни  Обувки зимни  Шапка зимна  Шапка лятна  Очила за работа с компютър  Ватиран елек V. НОСАЧ - ТОВАРАЧ, СТОКИ – 27 БРОЯ  Панталон и яке летен  Полугащеризон и яке зимен  Ръкавици зимни  Обувки летни  Обувки зимни  Шапка зимна  Шапка лятна  Очила от поликарбонат с UV защита  Ватиран елек VI. ПАЗАЧ – 3 БРОЯ  Панталон и яке летен за охранители  Риза за охранител  Зимно яке водо и студозащитно  Панталон ватиран- зимен  Ръкавици зимни  Обувки летни  Обувки зимни  Шапка зимна  Шапка лятна  Очила от поликарбонат с UV защита  Ватиран елек VII. ПАКЕТИРОВАЧ – 6 БРОЯ  Панталон и яке летен  Панталон и яке зимен  Ръкавици зимни  Обувки летни  Обувки зимни  Шапка зимна  Шапка лятна  Очила от поликарбонат с UV защита  Ватиран елек VIII. ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ, ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК, ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ -29 БРОЯ  Панталон и яке летен  Панталон и яке зимен  Ватиран елек  Ръкавици зимни  Обувки летни  Обувки зимни  Шапка зимна  Шапка лятна  Очила за работа с компютър IX. ШОФЬОР – 6 БРОЯ  Панталон и яке летен  Панталон и яке зимен  Ръкавици зимни  Обувки летни  Обувки зимни  Шапка зимна  Шапка лятна  Очила от поликарбонат с UV защита  Сигнален елек Личните предпазни средства, както и специализираните работни комплекти ще бъдат предоставени на сллужителите срещу протоколи, които ще бъдат налични в компанията при посещение от страна на Договарящия орган. Обосновка: Личните защитни средства предпазват от злополуки и заболявания, създават условия за по-спокойна и продуктивна работа и служат като допълнителни мерки за безопасност. Насърчаването на здравето на работното място представлява съвместните усилия на работодатели, служители, службите по трудова медицина и обществото за подобряване на здравето и благосъстоянието на трудещите се хора. Това се постига чрез комбинация от: подобряване на работната организация и работната среда; насърчаване на участието на работниците в целия процес; предоставяне на здравословен избор и насърчаване на личностното развитие. Насърчаването на здравето на работното място помага на работниците да се чувстват по-добре и по-здрави и по този начин води до много положителни последици, например намалено текучество и абсентеизъм, по-голяма мотивация и подобрена производителност, както и подобряване на репутацията на работодателя и представянето му като положителна и отговорна организация.
Дейност 5: Провеждане на обучение за заетия персонал, свързано със защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон Описание: По проекта е предвидено провеждане на специализирано обучение на заетите в „Бултекс 99” ЕООД лица, свързано със защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон. Предвижда се обучението да е с продължителност 45 учебни часа и да се проведе по метода на интерактивната форма на обучение за 30 заети лица. Най-общо при провеждането на обучението ще се използва мултимедия за онагледяване на обучението, предвижда се работа в групи и провеждане на дискусии и решаване на казуси. За по-добро възприятие и положителен ефект от обучението е предвидено да се проведат и практически упражнения, както и прожекция на филми с подходяща тематика. След изчерпване на предвидените 45 учебни часа, представителите на целевата група ще положат изпитен тест. След успешното приключване на обучението и полагането на изпитния тест участниците ще получат свидетелство за преминато обучение и CD с нормативни документи по безопасност и здраве при работа. Обосновка: Закупуването и въвеждането в експлоатация на нови предпазни перила обуславят необходимостта от провеждане на специализирано обучение за служителите, пряко отговорни за работа на откритите товаро-разтоварни рампи и наклонките към тях. Обучението е предивдено да се осъществи за ръководни специалисти и тези провеждащи инструктажите, технически ръководители,бригадири, работници – общо 30 души в Централния офис на компанията в гр. Пловдив. Основните цели на обучението са: • усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа; • усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд; опресняване на познанията; • разясняване на видовете защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон; • повишаване на ефективността на работата и развитие на личните умения; • запознаване с промени на нормативните актове в областта на здравословните и безопасните условия на труд; • видове защитни средства – обучение, правилно използване и поддържане
Дейност 6: Доставка на предпазни перила за предпазване от падане при работа на откритите товаро-разтоварни рампи и наклонките към тях Описание: По проекта е предвидена доставка на подходящи предпазни перила за предпазване от падане при работа на откритите товаро-разтоварни рампи и наклонките към тях. Към момента „Бултекс 99” ЕООД разполага с три такива рампи – две по 25м. и една от 20м. Необходимо е да се изградят предпазни перила с височина 100см. и дълбочина на вкопаване 20см. Обосновка: В хоризонталната част перилата трябва да бъдат отваряеми, което да позволява извършване на товаро- разтоварителни работи. Обща дължина на наклонките( неотваряема част) трябва да е 30м, а дължината на хоризонталната( отваряема) част – да е 45м. Предвиденото оборудване е предназначено да създаде комфорт, безопасни условия на труд на заетите лица при работа на откритите товаро-разтоварни рампи и наклонките към тях, което косвено ще повиши техния работен капацитет и ще окаже мотивиращ ефект върху производствения процес.
Дейност 7: Визуализация и публичност на проекта Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006 относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: • Публикуване на 2 прес-съобщения в медиите относно стартирането на проекта и резултатите от изпълнението му • Изработване, отпечатване и разпространение на 500 бр брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях. • Две информационни табели с данни на проекта, оповестяване на участието на ЕС и всички задължителни реквизити • Стикери – ще бъдат залепени на оборудването и апаратурата, предвидени за закупуване по проекта. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Дейност 8: Одит на проекта Описание: Предвидената дейност ще се извърши от одобрен одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Ще му бъде предоставен достъп до цялата документация по проекта и съответните разходооправдателни документи, доказващи изпълнението на проектните дейности. Обосновка: Извършването на тази дейност е необходимо с цел установяване на законността и целесъобразността на направените разходи и в съответствие с разпоредбите на договора за безвъзмездна помощ. Независимият одит е гаранция за отговорното и ефективно разходване на отпуснатата безвъзмездна помощ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 166 142 BGN
Общ бюджет: 163 652 BGN
БФП: 163 652 BGN
Общо изплатени средства: 163 652 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 228 BGN
2014 0 BGN
2015 130 424 BGN
163 652 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 139 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 244 BGN
2014 0 BGN
2015 110 860 BGN
139 104 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 984 BGN
2014 0 BGN
2015 19 564 BGN
24 548 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз