Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1174-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-10007
Наименование: По-безопасни условия на труд, чрез нови технологични решения
Бенефициент: Монтаж Каубоя ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип на проекта. Дейността е подготвителна и ще се изпълнява през първия месец. Ще бъдат сключени договори с всеки член на екипа по проекта. Членовете на екипа са: Ръководител проект, Счетоводител, Координатор, които са отговорни за реализиране на проектните дейности през целия 12 месечен период на изпълнение. Дейността на Екипа ще е съобразена с разписаните правила в Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема „Безопасен труд”. Целия екип е отговорен за администрирането на проекта – организиране и ръководство на проектните дейности, водене на точна и ясна документация, както и ясни и точни счетоводни отчети относно изпълнението. Изготвяне на междинни и финални отчети за отчитане на постигнатите цели и верифициране на направените разходи, осигуряване на информираност и публичност, прозрачност и равнопоставеност и др. Екипът ще осъществява своята дейност в административната сграда на „МОНТАЖ КАУБОЯ” ООД в обособен за целите на проекта офис.
Дейност 2: Организация, управление и одит на проекта. 2.1. Организация и управление на проекта. Екипът за организация и управление ще отговаря за изпълнението на дейностите, предвидени в проекта, в съответствие с клаузите и срока на договора с Агенция по заетостта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Отговорност на всички членове на екипа ще бъде гарантиране изпълнението на разпоредбите на Регламент на Съвета № 1083/11.07.2006 г., Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г. и Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1081/05.07.2006 г., както и на Постановление № 62/21.03.2007 г. на Министерския съвет и Постановление № 180/27.07.2007 г. на Министерския съвет, относно допустимостта на извършваните разходи, както и съответствието на тези разходи с изискванията, предвидени в Насоките за кандидатстване по настоящата схема за финансиране. Ръководителят, счетоводителят и кооридинаторът ще организират съвместно изпълнението на всички дейности, предвидени в проекта. Счетоводителят на проекта ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща електронна система за документация и двустранно счетоводство и по начин, по който разходите, свързани с проекта, ще подлежат на ясно идентифициране и проверка. За целта ще бъде открита и поддържана отделна банкова сметка на фирмата само за нуждите на проекта. Счетоводителят ще гарантира, че данните, посочени в отчетните доклади по проекта (междинни и заключителен), отговарят на тези в счетоводната система и документация, и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията. Ръководителят на проекта, подпомаган от координатора, ще изготвя междинните и заключителния доклади, съгласно образеца от Ръководството на бенефициента за изпълнение на договори по процедура BG 051 PO 001-2.3.02. Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към доклада ще се прилага опис на разходооправдателните документи, придружен с копия на всички разходи, направени през периода, за който се отнася докладът, с информация за наименованието, размера, съответното перо в бюджета на проекта и посочване на разходооправдателния документ. Междинните доклади ще се представят заедно с всяко искане за междинно плащане. Заключителният доклад ще бъде изпратен до два месеца след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по проекта. Ръководителят и координаторът ще следят за изпълнение на всички проектни дейности в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР”. Екипът също така, ще организира срещите и ще води кореспонденцията между фирма „МОНТАЖ КАУБОЯ“ ООД в качеството й на бенефициент и представители на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори, извършващи проверки и инспекции в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на ЕО за защита на финансовите интереси на ЕО срещу измами и други нарушения на приложимото национално законодателство. 2.2. Одит След приключване на проектните дейности ще бъде извършен одит от външен независим одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Извършването на одит е необходимо, за да се гарантира коректно и прозрачно разходване на средствата. Членовете на екипа ще оказват съдействие на одитора да проверява, посредством проучване на документацията или проверки на място, изпълнението на проекта, както и да проведе пълен одит, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Екипът на проекта ще отговаря и за запазване поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали, за срок съгласно чл. 3 ал. 3 от Регламент 1998/2006 г. или чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност ще бъдат окомплектовани и архивирани от екипа за съхранение в срок, указан в чл. 3, ал. 3 от Регламент 1998/2006. чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на тръжни процедури, в съответствие с ПМС 69/2013 г.. Според законовите изисквания за избор на доставчици на стоки и изпълнители на услуги по настоящият проект процедурите ще се проведат в съответствие с ПМС 69 на МС /11.03.2013 г. и съобразно произтичащите изисквания за прозрачност и откритост. В комисиите по избор на изпълнители ще бъдат включени трима души от екипа по проекта (Ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя). Предвижда се да се проведат дванадесет процедури (съгласно ПМС 69 /11.03.2013 г), както следва 1.Процедура за избор на фирма за закупуване и доставка на лични предпазни средства и работно облекло. 2.Процедура за избор на фирма за закупуване и доставка на обезопасителни мрежи. 3.Процедура за избор на фирма за закупуване и доставка на 2 бр. мобилни устройства за аспириране на заваръчен дим. 4.Процедура за избор на фирма за закупуване и доставка на водогреен котел на пелети. 5.Процедура за избор на фирма за извършване услуга по информираност и публичност на проекта. 6.Процедура за избор на фирма за извършване услуга изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 7.Процедура за избор на фирма за извършване услуга за разработване и внедряване на СУЗБУТ OHSAS 18001:2007 8.Процедура за избор на фирма за извършване услуга за сертификация на OHSAS 18001:2007 9.Процедура за избор на фирма за извършване услуга за обучение на производствения персонал във връзка с новата организация на трудовата дейност и внедряването на СУЗБУТ. 10.Процедура за избор на фирма за извършване на одит на проекта. 11.Процедура за избор на фирма за отдаване под наем на зала за провеждане на обучение. 12. Избор на изпълнител за застраховка на новопридобитото оборудване.
Дейност 4: Информиране и публичност Описание на дейността: Екипът на проекта ще гарантира прозрачност, достъп до информация и равни възможности за участие в проекта на служителите, както и редовно ще предоставя информация относно дейностите по проекта и постигнатите резултати на своята интернет страницата www.montazh-kauboya.com Информация за проекта ще бъде активно предоставяна от фирмата, според изискванията на програмата в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Предвидени дейности: 1. Отразяване финансирането на проекта на всички отпечатани документи и закупени по проекта активи; 2. Поставяне на една табела на входа на производствената база. Табелата ще съдържа информация, че проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, както и други задължителни елементи според изискванията на Договарящия орган; 3. Отпечатване на 600 бр. брошури с информация за дейностите по проекта и постигнати резултати; 4. Предоставяне на 44 броя рекламни тениски с логото на Програмата на всички представители на целевата група. 5. Предоставяне на 44 рекламни еко тобички с логото на Програмата на всички представители на целевата група. 6. Предоставяне на 44 рекламни шапки с логото на Програмата на всички представители на целевата група. 7. Изготвяне на информационен банер с логото на Програмата – 1 брой. 8. Поставяне на знамена на Европейския съюз и Р България – 2 броя. 9. Текущо информиране на дейностите по проекта на интернет страницата на „МОНТАЖ КАУБОЯ” ООД www.montazh-kauboya.com
Дейност 5: Закупуване на обезопасителни мрежи с обща площ 600 кв.м. с цел допълнително обезопасяване на работещите на височина. Основната дейност на фирма „МОНТАЖ КАУБОЯ” ООД е свързана с монтаж на технологично оборудване и изработка и монтаж на метални конструкции. Работното място на работниците се намира на височина, поради което има голям риск от падане и причиняване на физическа травма. Работодателят трябва да е сигурен, че работното място е максимално безопасно и има всички необходими особености за предотвратяване на падане. Работодателят е определил и предоставил на работниците лични предпазни средства за персонална защита (предпазни колани) за работа на височина. На практика, първата и основна защитна мярка, която може да бъде предприета във връзка с падането от височина, е използването на ЛПС. Но въпреки, че Рамковата Директива 89/391/ЕИО за въвеждане на мерки за подкрепа на подобренията за безопасност и здраве на работещите при работа, транспонирана напълно основно със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), чл. 6 предвижда мерките да отчитат основните принципи на превенция и да са съобразени с техническия прогрес за елиминиране на риска при източника на възникване, това не изключва вероятността за подхлъзване и падане от височина. С тази проектна дейност се цели ново допълнително обезопасяване на работещите на височина. Защитата чрез обезопасяващи мрежи се прилага за улавяне на паднал човек и предпазва от падащи предмети и инструменти, и от практична гледна точка е оправдана. По този начин работещите ще са обезопасени срещу риска от падане по време на работа от височина, ще работят спокойни за своето здраве и живот. Ще бъдат закупени обезопасителни мрежи със следните характеристики: Обезопасителна мрежа – полипропилен, 200 кв.м., с размер на отворите 60x60 мм, UV защитена – 1 бр. Обезопасителна мрежа – полипропилен, 400 кв.м., с размер на отворите 60x60 мм, UV защитена – 1 бр. Със закупените обезопасителни мрежи ще се обхване по-голямо пространство от строителното скеле, като по този начин се предотвратява опасността чрез пространствено изолиране на източника на риска от работещия, избягване на свързаните с него опасности.
Дейност 6: Закупуване на 2 бр. мобилни устройства за аспириране на заваръчен дим с касетъчен филтър за еднократна употреба с комплект за аспириране за мобилното устройство. При извършване на заваръчни дейности, опасността от експозиция на химични агенти- кондензирани високодисперсни пари на метали, съдържащи железни окиси, съединения на никел, манган, хром и др. и въглероден оксид, въглероден диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, озон е с висок риск и може да доведе до заболявания на дихателната система. За намаляване експозицията на химични агенти отделени при процесите на заваряване се налага закупуване на мобилни устройстви за аспириране на заваръчен дим с касетъчен филтър за еднократна употреба с комплект за аспириране за мобилното устройство. Те ще се използват в производствените цехове при извършване на заваръчни дейности, там където няма изградена аспирационна система. Новите мобилни устройства засмукват въздуха от работната зона и чрез преминаване през филтрираща система го пречистват от работните газове използвани при заваряването, както и от газовете получени в следствие на термичните процеси, протичащи при заваряването. Твърдите частици отделени в процеса на заваряване се засмукват от аспирационната инсталация и се отлагат във филтрите. По този начин се възпрепятства вдишването от работещите в цеха на вредни газове и твърди частици, което ще доведе до намаляване на професионалните заболявания и повишаване на производителността на труда. Ще се подобрят физическите фактори(микроклимат и запрашеност) във връзка с условията на труд на всеки един от заварчиците във фирмата, независимо по конкретните му задачи за деня и мястото им на изпълнение.
Дейност 7: Доставка и монтаж на водогреен котел на пелети със стокер и с устройство за автоматично почистване на котела за отопление на 2 производствени халета. Описание на дейността: Доставка и монтаж на водогреен котел на пелети със стокер и с устройство за автоматично почистване на котела за отопление на 2 производствени халета. Обосновка на дейността: Производственият микроклимат представлява физичното състояние на работната среда, характеризиращо се с комплекс фактори, които оказват влияние върху функционалните възможности на човешкия организъм. Безспорна е взаимовръзката между добрите общи условия на работа и качеството на произведената продукция. В ежедневната си дейност всеки работник и служител е в пряка връзка с работната среда. Ето защо инвестирането в дейности по подобряването на факторите на работна среда е с висока възвращаемост. Отоплението в производствените халета се осигурява от котел на твърдо гориво (брикети), който не е в състояние да осигури оптимална температура, особено в сутрешните часове. Той е с обща мощност от около 65 кW. Необходимата мощност за отопление на помещението трябва да е до 150 kW. С доставката на отоплителния котел на пелети, който трябва да е с мощност до 150 кW ще се реши проблемът с отоплението на халетата. Неблагоприятната температура в тези моменти води до отрицателни последици, като простудни заболявания и намаляване на производителността на труда. Закупуването на отоплителен котел с пелети е удачният вариант за постигане на по– горе посочените цели. С този котел ще бъдат отоплявани две производствени халета.
Дейност 8: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудова дейност. Прилагането в практиката на резултатите от анализа на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност, ще спомогне за усъвършенстване на организацията на труда и създаване на предпоставки за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, ще се намалят трудовите злополуки и професионалните заболявания. Чрез рационално използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси, ще се постигнат условия за значително подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в дружеството. Анализът ще послужи и за оценяване, влиянието върху БЗР при извършване на вътрешни промени, включващи увеличение или намаляване на персонала за определени дейности, въвеждане на нови производствени процеси и/или усъвършенстване на съществуващи, преструктуриране на вътрешно-фирмените звена, използваните материали и др. Информацията от анализа по-добре ще обоснове, вземането на конкретни решения за промяна в организацията на трудовата дейност, а при необходимост и за обучение на засегнатите персонални групи работници и служители. В проекта е предвидено „Анализа на състоянието и проектирането на организация на трудовата дейност” да се извърши от изпълнител избран по правилата на ПМС № 69/2013 г.. Предпочетен е външен изпълнител от гледна точка прилагане на обективна оценка на настоящото състояние на организация на трудовата дейност във фирмата, на база липса на вътрешно-фирмена предубеденост по отношение на организацията и налична експертиза в извършването на подобен род анализи. В техническото задание за избор на изпълнител изготвено по проекта, ще са заложени най-малко изискванията посочени в Ръководство на бенефициента по настоящата схема. Като изисквания ще бъдат включени оглед на типовите работни места, проверка и анализ на настоящите оценки на риска по работни места за всяка длъжност. Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: 1. Въведение – описание на сегашното състояние и организацията на работния процес в предприятието; 2. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени в съответното предприятие; 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от подобряване организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на методите и мерките за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. 4.Заключение. При разработката на Анализа, фирмата изпълнител стриктно ще спазва изискването за обхват и съдържание.
Дейност 9: Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло. Разнообразните дейности и процеси, които се извършват в „МОНТАЖ КАУБОЯ“ ООД, създават риск за заетите лица от следните опасности: 1. Шум от оборудването и машините. 2. Механични опасности: от подхлъзване и падане от различни нива, от изхвърляни частици при работа, от порязване, убождане от остри ръбове, от притискане, премазване, удар от падащи предмети, инструменти 3. Вредни газове и метални частици, получени вследствие заваръчни процеси. 4. Работа на открито при променливи атмосферни условия. 5. Опасност от работа на височина. Работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят при опасни или вредни за здравето и живота условия, машини, съоръжения и др. Плануваните за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието са както следва: - работен костюм, летен (яке, дънки и тениска) - 31 броя. -работен костюм, зимен (полушуба, дънки, ватирана блуза и шапка)- 31 броя. Предвиденото за закупуване работно облекло ще е с подобрени експлоатационни, технически и защитни характеристики - ще е изработено от 100 % санфоризиран памук (свиваемост под изискванията на БДС). Предвидените за закупуване дънки са с по-висока износоустойчивост на претриване и понижена горимост. - зимни обувки с метално бомбе – 31 броя. В процеса на работата се установява, че са необходими нов модел обезопасяващи обувки от естествена хидрофобизирана кожа с по-високи качество, маслоустойчиво ходило, противоалергични стелки и височина до глезена и малко над него. Специфично изискване е бомбето да бъде полимерно (композитно), а не метално както досега. - летни обувки с метално бомбе – 31 броя. Сега използваните са твърде тежки и затрудняват работещите при изпълнението на служебните им задължения. На пазара се предлагат вече с по-добро качество обувки и с оглед необходимостта за осигуряване на комфорт и защита на работниците, те трябва да бъдат заменени с по-олекотени, от естествена кожа, масло - киселинно устойчиви и антистатични. Необходимостта от закупуването на обувки с по-добри качества от сегашните е с цел работещите да бъдат защитени от замърсени повърхности с не токсични вещества, минерални масла, подхлъзване, удар от падащи предмети, както и от проникване на вода; - предпазни очила механична защита - 30 броя – удароустойчиви, с противонадраскващи се, незапотяващи се поликарбонатни лещи. В момента се използват очила, на които лещите не са устойчиви на надраскване и са без защитно покритие срещу запотяване; - ръкавици противосрезни – 30 чифта х 12 м.= 360/срок на износване 1 месец/, изработени от безшевно трико памук, топени във винил, масло- и водоустойчиви, да съдържат антигъбичен бактериостатичен агент за поддържане на хигиената на ръката и избягване на дразненията по кожата, какъвто ефект не притежаваха досега ползваните ръкавици. -костюм за заварчици/апретиран за трудна горимост/ – предпазва от механични въздействия, искри и пръски разтопен метал, шлака и горещи частици-8 броя. Предложеният за закупуване костюм е от по-ново поколение като материя и защитни качества. - фотосоларни шлемове с плавно регулиране – 15 броя. Използваните сега заваръчни шлемове не разполагат с автоматично затъмняващ се филтър, което създава риск от „Осветяване на очите” при заваръчните операции, нямат фотосоларна защита и не притежават собствена система за пречистване на въздуха от вредните газове. За по-сигурна и безопасна работа трябва да бъдат заменени с фотосоларни щитове, които са с по-съвременен специален дизайн, отблъскващ пушека, филтриращи визьори, увеличено зрително поле (с повече от 30%), да защитават от IR с UV излъчване, получено при заваряване на метали и имат собствена система за пречистване на въздуха от вредните газове. - ръкавици за заварчик - 15 х 2 чифта = 30 чифта, телешки велур, дебела подплата кардирана, усилена длан, усилени шевове. Новите модели ръкавици са допълнително подсилени срещу претриващо въздействие - ръкавели за заварчик – 15 х 2 чифта = 30 чифта, естествена кожа, усилени шевове. - гамаши за заварчик - 15 х 2 чифта = 30, с естествена кожа, усилени шевове. - престилка огне и искро защитна (за заварчици) – 15 х 2 бр. = 30 броя, естествена кожа, допълнително подсилена срещу претриващо действие от инструменти и материали, осигурява по-надеждна защита от механични и термични опасности. Предложеното за закупуване облекло за заварчици е от по-ново поколение като материя и защитни качества. - защитни каски - сегашната наличност от каски на работниците не отговаря на съвременните модели каски. за защита при изхвърчане на твърди предмети и частици. Предвидените по проект каски са с комфортна текстилна околожка, обхващаща тила, допълнително олекотени, абсорбиращ потта начелник и шестпозиционно закрепяне на околовложката. Така ще се увеличи продължителността на времето, в което могат да се носят без да създават дискомфорт на работещите – 36 броя; - предпазни противопрахова маска с две гнезда - към момента от работниците се употребяват такива, които не предпазват в достатъчна степен от проникване на прах в дихателните пътища. Необходими са маски за многократна употреба със сменяеми прахови филтри за предпазване от прах, аерозоли и др.- 27 броя, както и сменяеми филтри за една година:12м.х 27х 2 чифта= 648 чифта/филтрите се сменят два пъти на месец/. • предпазни колани /сбруя и абсорбер/ – D-образен метален пръстен на гърба и две отпред – ляво и дясно, посредством две текстилни уши – 25 броя; Осигурява по-надеждна защита при работа на височина от досега използваните с една предпазна точка. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните работни облекла, обувки и лични предпазни средства поради амортизация на значителна част от ЛПС, работните облекла и обувки вследствие на продължително използване при лоши атмосферни и климатични условия на открито (дъжд, сняг, кал, горещина, студ, влага) и при работа с тежки и опасни производствени дейности – заваръчни дейности, строително-монтажни дейности, ремонт на машини и съоръжения, строителни технологични операции. Закупуването на ЛПС и специално работно облекло от по-висок клас на защита, се налага с цел подобряване условията на труд, съществено намаляване на професионалния риск от заболяване и повишаване безопасността на работещите в предприятието. По този начин ще се осигури надграждане на качеството на предпазните средства, ползвани досега в „МОНТАЖ КАУБОЯ” ООД.
Дейност 10: Разработване и внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 в ,,МОНТАЖ КАУБОЯ” ООД. Разработването и внедряването на СУЗБУТ ще се осъществи чрез избор на изпълнител по правилата на ПМС №69/11.03.2013 г. В процеса на обсъждане на проектната идея се стигна до общото становище, че избор на изпълнител предлагащ консултантски услуги в областта е по-правилно от гледна точка на детайлно познаване на специфичния методологичен инструментариум са разработване и внедряване на СУ. Системата за управление на безопасността и здравето при работа в каквато и да е организация съдържа пет главни сектора: Политика, Организация, Планиране и внедряване, Оценка и Действия за подобряване.
Дейност 11: Сертифициране на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 в ,,МОНТАЖ КАУБОЯ” ООД OHSAS 18001:2007 е разширена спецификация на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват здравословността и безопасността на условията на труд. OHSAS 18001:2007 е разработена, така че да бъде съвместима с ISO 9001 и ISO 14001 и да позволява лесна интеграция. Спазването на правните и регулаторните изисквания във всяка държава и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на OHSAS 18001:2007. Сертификацията по OHSAS 18001:2007 демонстрира ангажираността на всяка компания за безопасна работна среда и защита на работниците и служителите от трудови злополуки. Предимствата от получения сертификат ще подпомагат и подобряват управлението и контрола на трудовото здраве и безопасност във фирмата. Успешното сертифициране ще допринесе за спазването на законовите задължения за безопасност на труда от всички участници в трудовите процеси в организацията логично и последователно. Ще се повиши културата на безопасен труд в организацията. Ще се намалят разходите по злополуки, ще се подобри ефикасността на труда и не на последно място ще се подобри репутацията на организацията. Въвеждането на СУБЗУТ в ,,МОНТАЖ КАУБОЯ’’ ООД ще е убедително доказателство за настоящите и бъдещи партньори за това, че са въведени и се спазват строги правила по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. Процеса на сертифициране ще се извърши в два етапа: Етап 1 – Периодът, който ще включва преглед на документацията и определяне готовността за сертификационен одит и осигуряване на обратна връзка с екипа. Етап 2 – Сертификационен одит, където се определя съответствието на организация и процедури с OHSAS 18001:2007. Когато този стадий е успешен, се връчва сертификат за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.
Дейност 12: Обучение на производствения персонал във връзка с новата организация на трудовата дейност и внедряването на СУЗБУТ Обучението ще бъде проведено от подизпълнител, избран по реда на ПМС69/2013 г. При подготовката на заданието ще се изисква изпълнителят да осигури цялостното провеждане на обучението, както и необходимите материали и учебни помагала за него. Обучението на лицата ще бъде свързано с въвеждането на нова организация на труда и внедряването на СУЗБУТ, като ще бъде разделено на няколко модули, свързани с хоризонтални принципи при работа, правилна употреба на лични и колективни предпазни средства, техника на безопасност. Предвижда се провеждането на обучение на работниците и служителите последователно, като някои от тях ще бъдат обучени за обучители, които в последствие ще обучават новопостъпилите работници. Продължителността на модулите ще бъде съответно: Модул І „Нормативнa уредба, свързана с осигуряването на ЗБУТ ” – 8 часа; Модул ІІ „Професионален и здравен риск при трудовите дейности в машиностроенето'' – 8 часа; Модул ІІІ „Колективни и индивидуални средства за защита. Лични предпазни средства и работно облекло – нововъведения и нови технологии„ – 4 часа; Модул ІV „Знаци и сигнали за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд” – 4 часа; Модул V „Права, задължения и отговорности на работодателя и работниците” – 8 часа, Модул VІ „Пожарна и аварийна безопасност – 8 часа; Модул VІІ „Техники за мониторинг на работната среда. Поддръжка на работното оборудване” – 8 часа; Модул VIII ,,Оказване на първа помощ’’ – 6 часа; Модул IX ,,Работа с OHSAS 18001:2007. Параметри на стандарта. Условия за въвеждане. Изисквания за сертифициране. Безопасни и здравословни условия на труд според стандарта. Психологични основи и превенция на риска според изискванията на стандарта.'' Общо обучението на работниците и служителите ще бъде 72 часа и ще се проведе в рамките на 10 съботи и недели. Дейностите по предоставяне на обучение на заети лица ще са в съответствие с приоритетните действия съглосно Чл. 3 от Регламент 1081/2006 г. След извършване на дейностите по обучение ще бъде издаден документ /Сертификат/ удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности. В обучението не се включва задължителният въвеждащ инструктаж за безопасност на труда съгласно Чл. 26 ( 2/1”a” и „в” от ЗЗБУТ) За провеждане на обучението ще бъде наета зала, като бъдат спазени изискванията на ПМС 69/2013 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„БАЛТОВ КОНСУЛТ” ЕООД
РАМИЛ ООД
АЙ ВИ ОДИТИНГ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 296 BGN
Общ бюджет: 188 414 BGN
БФП: 188 414 BGN
Общо изплатени средства: 184 538 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 188 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 000 BGN
2014 90 144 BGN
2015 56 394 BGN
184 538 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 300 BGN
2014 76 623 BGN
2015 47 935 BGN
156 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 700 BGN
2014 13 522 BGN
2015 8 459 BGN
27 681 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз