Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1148-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-10003
Наименование: "Повишаване безопасността на труда във фирма "КОНТРАСТ БИЛДИНГ" ЕООД чрез модернизиране на организацията на труда и внедряване на стандарт за управление на риска"
Бенефициент: "КОНТРАСТ БИЛДИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на мениджърски екип. Организация и управление на проекта; Описание:Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изготви подробен план за действие за изпълнение на предвидените по договора задачи, ще осигурява постоянен контрол при изпълнението им,ще извършва подготовка и провеждане на необходимите тръжни процедури,както и ще осъществява контрол при изпълнението на договорените задължение на определените изпълнители и доставчици,своевременно ще изготвя и представя изискваните технически и финансови отчети по изпълнение на проекта. Обосновка: За успешното изпълнение на проекта е необходимо добро техническо и финансово управление на предвидените дейности. Необходим е екип от експерти, които познават различните аспекти, свързани със спецификата на дейността на фирмата и на управлението на дейности .С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2. Организиране и провеждане на планираните по проекта процедури за избор на изпълнители за дейностите, които ще бъдат подвъзлагани Кандидатът ще възложи изпълнението на дейиности 3-7 на външни изпълнители по правилата на договаряне, посочени в ПМС № 69/2013 г. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема и от правилата на договаряне, посочени в ПМС № 69/2013г. При избора на изпълнител от страна на бенефициента, „КОНТРАСТ БИЛДИНГ” ЕООД ще се ръководи от следните критерии: наличие на опит и капацитет в кандидатстващия изпълнител, „икономически най — изгодна оферта” и др. В провеждането на процедурата ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с Междинното звено, подписването на договора с избрания изпълнител.
Дейност 3. Закупуване на лични предпази средства. Описание:За повишаване степента на лична защита и обезопасеност на всеки работник, ще бъдат закупени лични средства за защита и подходящо работно облекло , отговарящи на спецификата на дейността на различните видове строително-монтажни работи.Същите да бъдат в съответствие със световните достижения по отношение на качеството,експлоатационните и технически характеристики, многофункционалност и ергономичност , гаранция за високите им защитни свойства. Обосновка:Следвайки целите на фирмата за осигуряване на ЗБУТ и непрекъснато подобряване на условията на труд се налага да използват съвременните достижения и иновативни подходи при осигуряването с лични предпазни средства и специално работно облекло.Предвид високата степен на риск при всяка една от дейностите извършвани от работниците на фирмата, опасността от тежки наранявания, предизвикване на трайна нетрудоспособност и дори фатален изход при неподходящи , несъответстващи на нормите и изискванията за безопасен труд облекла и лични предпазни средства или липса на такива, снабдяването на работниците със съвременни, ергономични и съобразени с конкретната дейност на всеки работник персонални защитни средства и облекло е неотменна и основна част от осигуряването на условия за безопасен труд
Дейност 4. Закупуване на колективни предпазни средства Описание:Закупуване на подходящи за строително –монтажните дейности общи обезопасителни съоръжения ,които да гарантират сигурността , здравето и живота на работещите, както и на гражданите ползващи или обслужващи съответните площадки, обект на строително-ремонтни дейности извършвани от работници на фирмата. Обосновка :Дейността на фирмата се извършва на различни работни площадки,сгради,инфраструктура и др. взависимост от конкретните СМР извършвани за съответния клиент. Това налага обезопасяване на работните площадки, чрез различни съоръжения за общо обезопасяване, заграждения, които да ограничават достъпа до определени опасни за живота и здравето места, блокировки, предпазни екрани и мрежи, защитни ситеми за изкопи, осигуряване на защита при работа с електроситеми и др.
Дейност 5. Изготвяне на анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност във фирмата и проектиране на нова при необходимост Описание: С настоящата дейност ще бъде анализирано сегашното състояние на системата за безопасност на труда, на формата и ефективността на организацията на труд и ще бъдат установени проблемните страни и недостатъчна ефективност на някои от използваните методики. Това ще даде възможност за подбряване на съществуващата или при необходимост внедряване на нова система на организация на труда , осигуряваща подобряване на ефективността, производителността на труда и в голяма степен гарантираща подходящи, удовлетворяващи , безопасни и мотивиращи условия на труд. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“. Обосновка за дейността: Отговорното бизнес поведение трябва да бъде стимулирано не само чрез строг контрол, а и чрез създаването на социално икономическа среда, която да мотивира и предразполага създаването и поддържането на качествени, здравословни и безопасни условия на труд. В тази връзка изготвянето на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирма ,,КОНТРАСТ БИЛДИНГ” ЕООД е изключително важно и необходимо за продължаване и надграждане на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за създаване на необходимите предпоставки за рационално използване на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата.
Дейност 6. Внедряване на международен стандарт (BS OHSAS 18001:2007). Описание: Поради спецификата на дейността, тя ще бъде обособена в отделни поддейности: 6.1. Подготовка за внедряване на стандарта BS OHSAS 18001:2007 от компетентен външен изпълнител; 6.2. Издаването на сертификат за внедрен BS OHSAS 18001:2007 от сертифицираща фирма. Първата поддейност включва избраният изпълнител: - да извърши първичен преглед на състоянието и нивото на съответствие на действащата система във фирмата със стандарта BS OHSAS 18001:2007; - да разработи документи, присъщи на системата за управление – процедури, наръчник, оперативни документи и други; - да проведе обучение по внедряване и да извърши вътрешен одит, с цел констатиране на степента на готовност на дружеството за същинска сертификация; - при необходимост – извършване на промени в документацията при констатация от предварителните одити; - подготовка и обучение на отговорни служители от фирмата, които да изпълняват функция на вътрешни одитори. Втората поддейност включва избран изпълнител, различен от изпълнителя по поддейност 4.1, да извърши сертификация по BS OHSAS 18001:2007. Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 7.Визуализация и публичност Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: - Осигури провеждането на две пресконференции в началото и края на проекта; - Изготвяне на дизайна и отпечатване на брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях; - Четири публикации в регионални печатни и електронни медии; - Поставяне на 2 броя информационни табели на видно място във фирмата. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 673 BGN
Общ бюджет: 131 500 BGN
БФП: 131 500 BGN
Общо изплатени средства: 131 485 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 134 BGN
2014 103 351 BGN
2015 0 BGN
131 485 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 914 BGN
2014 87 848 BGN
2015 0 BGN
111 762 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 220 BGN
2014 15 503 BGN
2015 0 BGN
19 723 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз