Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0033-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище, като алтернатива за живот в общността на хората с психични разстройствa
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Гарантиране правото на живот в общността на пълнолетни лица с психически разстройства, чакащи настаняване в специализирани институции. Специфични цели: 1. Разкриване на нови форми на социални услуги в общността за лица с психични разстройства: • Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства; • Разкриване на Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства. 2. Налагане на нов вид социална работа, включваща социална защита, реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, обучение и пълноценно включване в живота на общността на хората с психични увреждания.
Дейности: 4. Подбор и обучение на персонала, нает в новоразкритите социални услуги – Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства. • Подбор на персонала. Подборът на персонала, който ще предоставя услугите в ЦНСТ и НЖ ще се извърши от комисия, назначена от Кмета на Община Русе, в която ще участва и социалния работник, разработил критериите и методиката за подбор на персонала. Подборът на кандидати ще се извърши на две нива – по документи и интервю. Одобрените кандидати ще бъдат допуснати до интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа с хора с психични заболявания; Устойчивост на вниманието при работа; Точност на възприемане на инструкциите; Способност за вземане на решения в критични ситуации; Устойчивост на стрес и напрежение; Бърза адаптация; Устойчива работоспособност. С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор за изпълнение на възложените им дейности. • Обучение на персонала В обучението ще бъдат включени само тези лица, които до този момент не са преминавали в подобни обучения по други програми. Целта на въвеждащото обучение е да се поставят основните акценти и професионални изисквания за предоставяне на съответната социална услуга, като тематичните обучения ще бъдат съобразени с методиката на работа за „Център за настаняване от семееен тип” и „Наблюдавано жилище”. Обучението ще даде възможност на персонала в ЦНСТ и НЖ за лица с психични разстройства да се запознае с видовете заболявания, характерни за целевата група и ще научи техники за полагане на адекватни грижи за хората с психични разстройства. В хода на въвеждащото обучение, екипът на двете социални услуги ще се запознае с нормативната уредба в областта на социалното законодателство и ще придобие знание за спецификата на ЦНСТ и НЖ в контекста на социалните услуги, съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Обучението ще помогне персонала да осъзнае своите отговорности и задължения в работата с целевата група, както и документацията, която трябва да води с цел отчитане на своята дейност. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на 5 дни по 8 часа общо 40 часа. Методите, които ще се използват при обучението са: кратки лекции, индивидуални и групови задачи, казуси, ролеви игри. На завършилите се издава Сертификат.
1. Организация и управление на проекта в т. ч.:  Сформиране на екип за управление на проекта;  Избор и назначаване на допълнителни специалисти с различна професионална насоченост за изпълнение на дейностите по проекта: 2-ма експерти - социални ра Сформиране на екип за управление на проекта. Сформираният екип ще гарантира успешното реализиране и изпълнение на проекта, чрез обединяването на мотивирани и отговорни специалисти в тясно сътрудничество помежду си и с представителите на целевата група. Ще бъдат разпределени задачите и отговорностите между членовете на екипа – ръководител, счетоводител, технически сътрудник, координатор на проекта. Екипът ще провежда периодични срещи за уточняване на извършените до момента дейности по проекта, систематизиране и подготовка на техническата и финансова документация. Подготовка и провеждане на процедури в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовата нормативна уредба, за избор на изпълнител за доставка. Подготовка и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и подзаконовата нормативна уредба, за доставки и услуги, съгласно изискванията и представен график по ЗОП.  Избор и назначаване на допълнителни специалисти с различна професионална насоченост за изпълнение на дейностите по проекта: 2-ма експерти - социални работници; 1 консултант за психологическо консултиране. За да бъдат подходящо избрани лицата от целевата група за потребители на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства” и „Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства” и качествен подбор на персонала е необходимо съдействието на двама експерти– социални работници. Единият ще разработи критерии и методика за подбор на лицата от целевите групи, подходящи за двете социални услуги ще изготви индивидуални оценки на потенциалните потребители. Вторият социален работник ще подпомогне процеса на подбор на персонала, който ще бъде назначен в ЦНСТ и НЖ, като за целта ще разработи Методика за подбор на персонала и цялата съпътсваща документация за провеждане на подбора, както и разработване на Правила за предоставяне на двете социални услуги и процедурите към тях. Социалните работници ще бъдат назначени за период от 4 месеца. Единият социален работник ще бъде служител на общината и с него ще бъде сключен трудов договор, съобразно изискванията на ПМС 330 от 13.12.2011 г. Вторият социален работник ще бъде външен за бенефициента и неговия подбор ще следва изискванията на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП. Той също ще бъде назначен за период от 4 месеца на граждански договор. Заплащането ще бъде съобразно разписаните изизсквания в насоките за кандидатстване по схемата, за не повече от 80 ч. на месец. Изисквания за заемане на длъжността от кандидатите е: висше образование в социалната сфера, доказан професионален опит в областта на социалните дейности и социалните услуги, минимум 2 години, както и опит в работата по подобни проеки. Наемането на експерти – социални работници ще подпомогне реализирането на дейностите по проекта, свързани с подготовката за разкриване и функциониране на социалните услуги за лица с психични разстройства. Чрез разработване на Методика за подбор на персонала и Методика за подбор на потребителите на новите социални услуги – ЦНСТ и НЖ, както и изготвяне на индивидуални оценки на потребителите, вътрешни правила и задължителни процедури в двете социални услуги, ще улесни организацията, по разкриване и функциониране на ЦНСТ и НЖ. За подпомагане на цялостния процес на разкриване и функциониране на новите социални услуги за лица с психични разстройства – ЦНСТ и НЖ ще бъде нает 1 Консултант, който ще предоставя компетентни съвети, чужд опит и добри практики при разкриване на подобни социални услуги, както и психологическо консултиране и препоръки за подобряване на организацията на работа на персонала, който ще предоставя социалните услуги услуги, спрямо конкретните потребности на потребителите. Консултантът ще вземе участие в подбора на екипа на ЦНСТ и НЖ за установяване на неговата мотивация и готовност да работи с целевата група, както и участи присинхронизиране на двата екипа на ЦНСТ и НЖ. Консултантът ще бъде особено полезен в етапа на подбора на потенциалните потребители на ЦНСТ и НЖ, като подкрепа на основния екип на проекта. Кандидатът за длъжността ще бъде извършен подбор, съгласно процедурата на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, като с него ще бъде сключен граждански договор за 4 месеца. За максимално ниво на възнаграждение, съобразно дадените насоки по схемата, ще се изисква висше образование в областта на психологията и професионален опит в сферата на психологията и социалните услуги, минимум 2 години релевантен опит, както и всякакви специализации и сертификати. • Мониторинг и контрол Екипът за управление на проекта ще изготви процедура за мониторинг и контрол. Мониторингът ще се извършва на четири нива: - екипът за управление на проекта ще осъществява мониторинг и ще следи изпълнението на заложените индикатори за изпълнение и качество на дейностите; - Управителят на ЦНСТ и НЖ ще осъществява периодичен контрол за спазване на старндартите и критерии за качество при предоставяне на съответната социална услуга; - мониторинг от външни представители – граждани – близки и роднини на потребителите, мониторинг от представители на МТСП, АСП и регионален координатор по ОПРЧР. - Членове на Областна комисия по човешки ресурси, заетост и социално подпомагане и ще осъществява периодичен мониторинг на качеството на предоставяните услуги в ЦНСТ и НЖ, в рамките на проекта.
5. Подбор на целевата група за потребители на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства” и „Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства”. Подборът на лицата, желаещи да ползават двете социални услуги, ще се извърши по критерии и методика за подбор на потребителите, разработена от назначения експерт – социален работник. Желаещите потребители да ползват социалните услуги „ЦНСТ за лица с психични разствойства” и „Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства” подават заявление, като прилагат необходимите документи, удостоверяващи правото им да кандидатстват по проекта. Заявленията могат да бъдат подавани и от настойници / попечители или упълномощени лица на кандидатите. Социалният работник, на база постъпилите заявления, изготвя оценка на потребностите на желаещите да ползват услугата. В резултат на изготвените оценки, сформирана Комисия със Заповед на Кмета на Община Русе, в която участва и социалният работник, изготвил оценките на потребностите, за извършване подбор и класиране на заявилите желания да ползват социалната услуга, осъществява техния подбор. Класираните кандидати ще бъдат уведомени в определените за това срокове, чрез публикуване на списъци на информационното табло в Община Русе и чрез телефонен контакт с тях или посочено от тях лице. С класираните кандидати ще се сключи договор за ползване на услугата, съгласно Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Съгласно разпоредбите на чл. 17 от Закона за социално подпомагане, потребителите на социални услуги заплащат такси. В тази връзка потребителите на „ЦНСТ за лица с психични разстройства” и „Наблюдавано жилище, за лица с психични разстройства” ще заплащат такса за ползваната от тях услуга по тарифа, утвърдена от Министерския съвет. Средствата, събирани от такси, по време на проекта ще постъпват в бюджета на проекта и ще се приспадат от общата сума на проекта.
2. Информиране и публичност Информиране и публичност - предвиждат се 2 конференции в началото и в края на изпълнението на проекта, изготвяне и разпространение на информационни материали под формата на дипляни и брошури, които ще бъдат разпространени сред целевите групи по проекта, както и до всички други заинтересовани лица. В рамките на информационната кампания ще бъде проведена пресконференция. Ще се изготви информационна табела, информационен транспарант, предвиждат се реклами в сайта на общината. Чрез разпространението на информационни материали и провеждането на кампания, проектът ще бъде отразен в местни печатни и радио медии, интернет страницата на Община Русе – при стартиране и по време на проекта. По този начин ще бъдат информирани всички заинтересовани и максимален брой хора, което осигурява неговата устойчивост. Методите за визуализация ще включват изготвянето на информационна табела за Схема BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността” на ОП “Развитие на човешките ресурси”, при спазване на изискванията за визуална идентификация. В края на проекта ще бъде проведена заключителна конференция, на която ще се представят постигнатите по проекта резултати, както и възможните варианти за осигуряване на устойчивост на Центъра за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства.
Дейност 6: Предоставяне на социалната услуга Наблюдавано жилище за лица с психични разтройства. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с ПР Социалната услуга „Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства”, е нова форма на социална услуга, насочена към пълнолетни лица с установени психични разстройства, които имат нужда от подкрепа при организиране на тяхното ежедневие и включване в живота на общността. Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база идентифицирани потребности в Община Русе от такъв вид услуга. Наблюдаваното жилище ще предостави на потребителите на социалната услуга, условия, близки до семейната, която гарантира правото на живот в общността и е превенция на настаняване в специализирани институции. Основен принцип на работа в НЖ ще бъде недискриминация и равнопоставеност. Лицата в НЖ са смесени по възраст, пол и степен на увреждане. Възможно е и приемането в наблюдаваното жилище на лица в риск от общността в трудоспособна възраст, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа и се нуждаят от професионална помощ в прехода към самостоятелен живот. Капацитетът на НЖ е за 8 потребители. Желаещите да ползват социалната услуга, в рамките на проекта, подават заявления към Община Русе, от където след прилагане на методика за подбор се определят подходящите лица за социалната услуга. При постъпване в социалната услуга, лицето представя следните документи: декларация – данни за семейно състояние и доходи; експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/; личен амбулаторен картон /при наличие/; копие от документ за самоличност. При необходимост от лицето могат да се изискват и други документи, имащи отношение към предлаганата социална услуга. С лицето се сключва договор за предоставяне на социалната услуга, в който се залагат правата и задълженията на страните, както и основания за неговото прекратяване. Съобразно с изготвената оценка на потребности, на всеки потребител се изготвя индивидуален план за предоставяне на социалната услуга, който се изготвя съвместно с лицето. Всеки потребител ще разполага с лично пространство, както и възможност да ползва санитарните помещения и общите пространства в Наблюдаваното жилище. Персоналът на социалната услуга ще бъде обучен за работа с целевата група и ще осигури достъп до здравини, социални, образователни, консултативни и други услуги, в съответствие с разработената Интеграционна концепция за потребителите на социалната услуга. В рамките на проекта, организацията на хранене ще бъде чрез кетъринг, но персоналът ще работи за създаване на навици за разпределяне на бюджета, разпределяне на ролите при пазаруване и готвене, с цел изграждане на самостоятелност на потребителите. Срокът на пребиваване в Наблюдаваното жилище е за 1 година, а ако лицето работи, може да остане до 2 години, съобразно методиката за предоставяне на социалната услуга „Наблюдавано жилище”. Предвид факта, че целевата група е лица с психични увреждания, срокът може да бъде удължен с решение на Комисията по приемане в зависимост от индивидуалните потребности. Персоналът, назначен в НЖ се състои от 1 социален работник и 1 психолог, на щат 06, съгласно утвърдената методика за длъжностите в специализираните институции и социалните услуги в общността от министъра на труда и социалната политика. Паралелно с общите им задължения по предоставяне на социалната услуга, всеки един от тях ще е ментор на един от потребителите и ще му оказва персонална подкрепа. Наблюдаваното жилище ще се ръкоди от управител, назначен да ръководи и ЦНСТ за лица с психични разстройства. Персоналът ще получи въвеждащо обучение в рамките на 40 ч. преди стартиране социалната услуга, след това ще бъде включен във надграждащо обучение и ще получи супервизия. В НЖ ще бъде разработен Правилник за вътрешния трудов ред; Вътрешни правила за предоставяната социална услуга и процедури подаване на жалби и сигнали и други, регламентиращи вътрешната организация на работа. Всички потребители на социалната услуга ще бъдат запознати с тези правила, с цел тяхното спазване. Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства” е нова форма на социална услуга, насочена към пълнолетни лица с психични разстройства, които имат нужда от 24-часова грижа. Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база идентифицирани потребности на населението в община Русе от такъв вид услуга. Център за настаняване от семеен тип осигуряване подходящо равнище на интервенция и подкрепа, което да даде възможност на хората с психични проблеми да постигнат максимална самостоятелност и контрол над собствения си живот. ЦНСТ създава среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в ЦНСТ е с цел създаване на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност. В ЦНСТ за лица с психични разстройства ще се примат пълнолетни лица с установено психично заболяване, за които няма алтернатива за живот в семейна среда или подходяща социална услуга в общността, както и лица, за които е налице риск от институционална грижа. Капацитетът на ЦНСТ е за 15 потребители. Желаещите да ползват социалната услуга, в рамките на проекта, подават заявления към Община Русе, от където след прилагане на методика за подбор се определят подходящите лица за социалната услуга. При постъпване в социалната услуга, лицето представя следните документи: декларация – данни за семейно състояние и доходи; експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/; личен амбулаторен картон /при наличие/; копие от документ за самоличност. При необходимост от лицето могат да се изискват и други документи, имащи отношение към предлаганата социална услуга. С лицето се сключва договор за предоставяне на социалната услуга, в който се залагат правата и задълженията на страните, както и основания за неговото прекратяване. В съответствие с съставената оценка на потребности, на всеки потребител се изготвя индивидуален план за предоставяне на социалната услуга, съвместно с лицето. За всеки потребител се изготвя здравен план и здравните грижи ще бъдат съобразени с методическите насоки за работа на специализираните институции за социални услуги и социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и критериите за здравни грижи, утвърдени от Изпълнителния директор на АСП. Ползвателите на социалната услуга ще разполагат с лично пространство, както и възможност да ползват санитарните помещения, медицинския кабинет и всички общи пространства в ЦНСТ за лица с психични разстройства. Персоналът на социалната услуга ще бъде обучен за работа с целевата група и ще осигури достъп до здравини, социални, образователни, консултативни и други услуги, в съответствие с разработената Интеграционна концепция за потребителите на социалната услуга. В рамките на проекта, организацията на хранене ще бъде чрез кетъринг, но персоналът ще работи за създаване на навици за разпределяне на бюджета, разпределяне на ролите при пазаруване и готвене, с цел изграждане на самостоятелност на потребителите. Храненето на потребителите на социалната услуга ще бъде съобразено с методическите насоки за работа на специализираните институции за социални услуги и социални услуги в общността по изпълнение на стандарти и критерии за хранене. Персоналът, назначен в ЦНСТ ще се състои от 14 бр. служители, както следва: Управител – 1 бр.; медицински сестри – 3 бр.; трудотерапевти – 3 бр.; социален работник – 1; психолог – 1 бр.; санитари – 3 бр.; хигиенист – 1бр.; касиер – домакин – 0,5 бр. Числеността на персонала е в съответствие с утвърдената методика за длъжностите в специализираните институции и социалните услуги в общността от министъра на труда и социалната политика и цели качествено предоставяне на социалната услуга. Персоналът ще получи въвеждащо обучение в рамките на 40 ч. преди стартиране социалната услуга, след това ще бъде включен във надграждащо обучение и ще получи супервизия. В ЦНСТ ще бъде разработен Правилник за вътрешния трудов ред; Вътрешни правила за предоставяната социална услуга и процедури подаване на жалби и сигнали и други, регламентиращи вътрешната организация на работа. Всички потребители на социалната услуга ще бъдат запознати с тези правила, с цел тяхното спазване.
7.Одит на проекта. Одитът е задължителен, с оглед спазване изискванията от общите условия към договора. Бенефициентът е задължен да предостави доклад за външен одит на проекта, изготвен от регистриран одитор. Докладът се прилага към искането за окончателно плащане в случай, че размерът на отпуснатата безвъзмездна помощ надхвърля 200 000 лв.
3. Обзавеждане, оборудване и ремонт на помещенията, в които ще бъдат разкрити двете нови социални услуги. • Извършване на ремонтна дейност на помещенията, в които ще се помещават ЦНСТ и НЖ. Подготовка и провеждане на тръжни процедури в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовата нормативна уредба, за избор на изпълнител за извършване на СМР. Сградата определена от Община Русе за разкриване на двете социални услути е общинска собственост и е на три етажа със сутерен и мансарден етаж. За подобряване на сградния фонд и привеждане в съответствие с нормативните изисквания и стандарти за предоставяне на съответните социални услути са предвидени строителни работи за подмяна на подови настилки и прозорци, изкърпване на вътрешни мазилки и вътрешно боядисване по количества, съгласно приложеното КСС. Ремонта ще осигури подмяна на дограмата, подовата настилка с ламинат и обоядисване на стените с латекс. Центърът за настаняване от семеен тип ще бъде разположен на втори е трети етаж от сградата, където ще са спалните помещения, разделени на мъже и жени. На всеки етаж ще има санитарни помещения, стая за персонала и общо помещение. Наблюдаваното жилище за лица с психични разстройства ще е на мансардния етаж от сгарадата, където ще има спални и санитарни помещения, както и стая за персонала и общо помещение. Предвид факта че двете услуги ще бъдат ситуирани в една сграда, първият етаж и сутерена ще бъдат използвани за обособяване на всички необходими за функицонирането на услугите: кабинети за наетия персонал, трапезария, общи помещения, библиотека, помещения за перални и сушилни. Обзавеждането и оборудването на ЦНСТ и НЖ ще бъде съобразено с изискванията на чл. 40е и чл. 41от ППЗСП. • Провеждане на процедури за закупуване и обзавеждане и оборудване. Ще бъде извършена доставка на обзавеждане и оборудване на помещенията, в които ще се предоставят двете социални услуги – 2 компютърни конфигурации и 1 мултифункционално устройство. Община Русе разполага с останалия инвентар, необходим за обезпечаване на работата на персонала и за създаване на необходимите условия за потребителите на социалните услуги. Храненето на потребителите от ЦНСТ – 15 лица и за потребителите от НЖ – 8 – ще бъде осигурено чрез кетъринг, за който ще бъде проведена процедура за избор на доставчик в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовата нормативна уредба.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 280 494 BGN
Общ бюджет: 270 975 BGN
БФП: 270 975 BGN
Общо изплатени средства: 253 671 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 270 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 099 BGN
2014 104 696 BGN
2015 92 876 BGN
253 671 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 230 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 684 BGN
2014 88 992 BGN
2015 78 945 BGN
215 620 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 415 BGN
2014 15 704 BGN
2015 13 931 BGN
38 051 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз