Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/023-02
Наименование: Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 10.06.2013
Дата на приключване: 25.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Проектът ще допринесе за устойчивото и интегрирано развитие на градския център и създаване на екологична, жизнена, модерна и достъпна градска среда, подходяща за работа и отдих, предпочитано място за социални и бизнес-контакти. Предвидените в проекта интервенции за благоустрояването и естетизацията на централната градска зона, вкл. с оглед осигуряване на безопасността и подобряване сигурността в градския център, ще повишат атрактивността на града, допринасяйки за възстановяване на историческата му слава на най-значимия бизнес и културен център на България на р. Дунав
Дейности: Дейност 2: за основен обект Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки по ЗОП
Дейност 11: Информиране и провеждане на пресконференции
Дейност 6: за основен обект Провеждане на процедура за избор на изпълнител на независим финансов одит на проекта.
Дейност 13: за основен обект Официално откриване на завършения обект
Дейност 12: за основен обект Изработка на информационни и комуникационни материали
Дейност 4: за основен обект Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за строителен надзор
Дейност 1: за основен обект Формиране на екип, оперативно управление и отчетност на проекта
Дейност 10: за основен обект Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 5: за основен обект Възлагане на авторски надзор
Дейност 8: за основен обект Контролни дейности по време на строително-монтажните работи
Дейност 7: за основен обект Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ул. «Александровска», площад „Батенберг" и прилежащите пространства
Дейност 9: за основен обект Изпълнение на финансов одит
Дейност 3: за основен обект Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за строително-монтажни работи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 303 183 BGN
Общ бюджет: 4 621 802 BGN
БФП: 4 621 802 BGN
Общо изплатени средства: 4 390 712 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 621 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 383 778 BGN
2015 1 006 934 BGN
4 390 712 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 928 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 027 591 BGN
2015 900 941 BGN
3 928 532 BGN
В т.ч. Национално финансиране 693 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 356 187 BGN
2015 105 993 BGN
462 180 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 5 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 6 ,Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз