Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0041-C0001
Номер на проект: Д03-561/28.10.2014
Наименование: Актуализиране на учебните програми на специалностите във Факултет "Стопанско управление" на ЛТУ в съответствие с изискванията на пазара на труда - EDUCOMP
Бенефициент: Лесотехнически университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 30.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да се подобри качеството и съдържанието на учебните програми и методите на преподаване на дисциплините, включени в специалностите Алтернативен туризъм и Стопанско управление – Бакалавърска степен на Факултет Стопанско Управление на ЛТУ, за да отговорят на изискванията на Европейската и Националната квалификационни рамки за постигане на модерни и ориентирани към потребностите на бизнеса процеси на обучение за придобиване на теоретични знания, практически умения и лични и професионални компетентности и да се разработи механизъм за непрекъснатото им актуализиране чрез установяване на трайни връзки между ЛТУ, свързаните бизнес организации и научни институти.
Дейности: Изпълнение на дейност 3 Анализ на текущото състояние на учебния процес на ФСУ
Изпълнение на дейност 5 Пилотно тестване и поетапно внедряване на актуализираните програми
Изпълнение на дейност 4 Въвеждане на образователни иновации в специалностите на ФСУ
Изпълнение на дейност 1 Проучване сред работодателите на потребностите на бизнеса от специфични знания и умения
Подготовка на дейност 7 планиране на дейността, разпределяне на задачите, определяне на срокове, определяне на показатели за следене на изпълнението.
Подготовка на дейност 4 планиране на дейността, определяне на експертите, които ще отговарят за процесите по катедри, разпределяне на задачите, определяне на срокове, определяне на показатели за следене на изпълнението.
Подготовка на дейност 1 Работна среща за стартиране на проекта, съставяне на план-график за изпълнение на дейността със срокове, отговорници, бележки за преодоляване на евентуални трудности
Изпълнение на дейност 7 Определяне на схема за устойчиво сътрудничество между заинтересованите страни
Подготовка на дейност 2 планиране на дейността, разпределяне на задачите, определяне на срокове, определяне на показатели за следене на изпълнението.
Подготовка на дейност 5 планиране на дейността, определяне на учебните предмети за тестване, изготвяне на график, набавяне на ДМА за обучението на студентите.
Изпълнение на дейност 2 Проучване на професионалните стандарти в приоритетните за ФСУ икономически сектори
Подготовка на дейност 6 планиране на дейността, организиране на работна среща за изграждане на стратегия за проучване на нагласите за Консултативен съвет, разпределяне на задачите, определяне
Подготовка на дейност 3 планиране на дейността, определяне на методи за работа, подготовка за GAP analysis, определяне на срокове, определяне на показатели за следене на изпълнението.
Изпълнение на дейност 6 Създаване на консултативен съвет с преподаватели на ЛТУ, бизнеса и научните институции
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 209 373 BGN
Общ бюджет: 181 939 BGN
БФП: 181 939 BGN
Общо изплатени средства: 181 939 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 181 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 875 BGN
2014 59 854 BGN
2015 80 211 BGN
181 939 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 154 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 593 BGN
2014 50 876 BGN
2015 68 179 BGN
154 648 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 281 BGN
2014 8 978 BGN
2015 12 032 BGN
27 291 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз