Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0150-C0001
Номер на проект: A12-22-127
Наименование: „Повишаване компетентността и ефективността на общинска администрация гр. Стрелча“
Бенефициент: Община Стрелча
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 27.05.2013
Дата на приключване: 27.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Стрелча
Описание
Описание на проекта: Повишаване на компетентността и ефективността на служителите на общинска администрация гр. Стрелча
Дейности: Дейност 1 : Организация и управление на проекта Ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта и неговите дейности. В рамките на екипа за управление ще бъдат включени следните длъжности:  Ръководител;  Счетоводител  Юрист. Екипът за организация и управление на проекта ще има следните задължения и отговорности: 1/ Организира подготовката и изпълнението на дейностите по проекта; 2/ Контролира провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за целите на проекта; 3/ Отговаря за отчетността по проекта в различните етапи от реализирането му според изискванията на УО; 4/ Следи за доброто финансово управление на проекта и за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства; 5/ Отговаря за изготвянето и съхранението на архив на проектната документация; 6/ Следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата, както и за осъществяване на непосредствен мониторинг; 7/ Изпълнява всички други дейности, произтичащи от ангажиментите на община Стрелча, свързани с административно-техническото обезпечаване на проектните дейности.
Дейност 2.1 : Провеждане обучения от ИПА В рамките на Поддейност 2.1. ще бъдат реализирани 6 броя обучения от каталога на ИПА. Обученията ще бъдат както следва: 1/ Практически умения за ефективна комуникация – Код ЕФ-8. В тази област знания и умения ще придобият четирите кметски наместника. 2/ Управление на конфликтите и техники за решаване на проблеми – Код ЧР-4. Предвижда се в тази област да бъдат обучени 3 бр. служители, както следва: Финансов контрольор, Гл. счетоводител и Гл. специалист „Човешки ресурси“. 3/ Основни производства по АПК – Код ПР-5. Това обучение е насочено към: Старши юрисконсулта и Секретаря на общината, които имат юридическо образование. 4/ Комуникативни умения на английски език – Код ЧЕО-2А; 5/ Комуникативни умения на английски език – Код ЧЕО-2Б; Обученията ориентирани към изграждане и разширяване на езиковата подготовка са насочени към: Кмета и Секретара на общината, Директорите на Общата и Специализираната администрация, както и към 2-ма служителя на отдел „Евроинтеграция и регионално развитие“. Обученията, които ще бъдат осъществени от ИПА ще се проведат на територията на град София. Лицата, които са включени за обучения по проекта ще бъдат командировани за срока на обучение. Осъществяването на обученията ще се извърши по предварително зададен график от ИПА, който ще бъде съобразен със заложените срокове по настоящия проект. След приключване на всяко обучение ще бъде издаван СЕРТИФИКАТ на всяко лице, което успешно е преминало обучението.
Дейност 2.2 Провеждане на обучения от изпълнители, избрани чрез процедура по ЗОП. В рамките на дейността ще бъде подготвени документации, проведени конкурси и избрани организации за провеждане на следните обучения: 1/ Управление на екипи и екипни взаимодействия – Тук ще вземат участие всички служители (35 души) на общинската администрация, в т.ч. Кметът, Зам. кметът и Кметските наместници. 2/ Лидерство и мениджмънт в организацията – Това обучение е изцяло насочено към ръководството на община Стрелча в лицето на Кмета и Зам. кмета на общината. 3/ Интегрирано обучение за работа в мултикултурна среда с маргинализирани групи – В рамките на това обучение се предвижда да бъдат обучени спеиалистите чиято работа е свързана с малцинствени групи, а именно: Гл. специалист „Етнически въпроси“, Гл. специалист „Социални услуги“, Гл. специалист „Култура, образование, младежки дейности и спорт“ и Здравен медиатор.
Дейност 3 : Информация и публичност по проекта. Провеждане на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на информационните материали. Дейността включва изпълнението на следните мерки: 1/ Провеждане на две информационни срещи: – първа информационна среща: след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ; - втора информационна среща – при приключване на проекта. 2/ Публикации в местната пресата - 2 бр.: – при стартиране изпълнението на проекта - 1 бр. ; – при приключване изпълнението на проекта - 1 бр. 3/ Отпечатване на 50 бр. презентационни материали, формат А4; 4/ Отпечатаване на 100 бр. настолни календари.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 285 BGN
Общ бюджет: 17 973 BGN
БФП: 17 973 BGN
Общо изплатени средства: 17 973 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 257 BGN
2014 11 716 BGN
2015 0 BGN
17 973 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 318 BGN
2014 9 959 BGN
2015 0 BGN
15 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 939 BGN
2014 1 757 BGN
2015 0 BGN
2 696 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в администрацията - жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Служители,успешно преминали обученията с получаване на сертификати
Индикатор 6 Брой - проведени информационни кампании
Индикатор 7 Разработени и разпространени информационни и рекламни материали
Индикатор 8 Дейност 1 : сключени граждански договора;
Индикатор 9 Дейност 1 : междинен отчет
Индикатор 10 Дейност 1 : финален отчет;
Индикатор 11 Дейност 1 : Система за управление, вкл. Правила и проце¬дури за отчитане и мониторинг на резул¬татите и др.
Индикатор 12 Дейност 1 : тръжни документации.
Индикатор 13 Дейност 1 : сключени договори за провеждане на обучения ( ИПА и един външни изпълнители)
Индикатор 14 Дейност 1 : сключен договор за изговяне на информационните материали.
Индикатор 15 Дейност 2 : Проведени обучения;
Индикатор 16 Дейност 2 : Обучени служители;
Индикатор 17 Дейност 2 : Успешно преминали обучението (получили сертификат)
Индикатор 18 Дейност 2 : Обучени жени.
Индикатор 19 Дейност 3 : Брой проведени информационни срещи;
Индикатор 20 Дейност 3 : Брой публикации в пресата;
Индикатор 21 Дейност 3 : Брой изготвени презентационни материали;
Индикатор 22 Дейност 3 : Брой изготвени рекламни календари.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз