Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0011-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/011-05
Наименование: Зелена и достъпна градска среда – гр. Силистра
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Развитие на физическата и жизнена среда в град Силистра чрез повишаване на нейното екологично и естетическо качество, достъпността, устойчивостта и безопасността й, като предпоставка за задържане на младите хора, подобряване качеството на живот на гражданите, привличане на туристи и инвеститори.
Дейности: дейност 3. за основен обект Строителен надзор
дейност 2 за допълнителен обект Авторски надзор
дейност 6 за допълнителен обект Публичност на проекта
Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за основен обект
Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител по ЗОП - допълнителен обект
дейност 6. за основен обект Публичност на проекта
дейност 3 за допълнителен обект Строителен надзор
дейност 4. за основен обект Управление на проекта, мониторинг и оценка
дейност 4 за допълнителен обект Управление на проекта, мониторинг и оценка
дейност 5 за допълнителен обект Одит
дейност 1 за допълнителен обект СМР
дейност 2. за основен обект Авторски надзор
дейност 1. за основен обект Реконструкция и рехабилитация на основен обект - Дунавски парк и Централен градски площад 1.1.Подготвителни дейности на обекта на интервенция 1.2. Реконструкция и рехабилитация на подобект 1 от основен обект - Дунавски парк – западна зона и детска площадка 1.3. Реконструкция и рехабилитация подобект 2 на основен обект - Централен градски площад, градинка с паметник на Стефан Караджа и площад „Свобода“ 1
дейност 5. за основен обект Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 388 246 BGN
Общ бюджет: 4 886 724 BGN
БФП: 4 886 724 BGN
Общо изплатени средства: 4 594 239 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 886 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 272 526 BGN
2015 1 321 713 BGN
4 594 239 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 153 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 928 050 BGN
2015 1 182 585 BGN
4 110 635 BGN
В т.ч. Национално финансиране 733 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 344 476 BGN
2015 139 128 BGN
483 604 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 3 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 4 индикатор!: Създадени нови работни места: - постоянни и временни
Индикатор 5 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда - допълнителни обекти
Индикатор 6 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп - допълнителни обекти
Индикатор 7 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки - допълнителни обекти
Индикатор 8 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари - допълнителни обекти
Индикатор 9 (Д) Създадени нови работни места - допълнителни обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз