Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/010-03
Наименование: Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящото проектно предложение е да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да се подобри физическата среда на град Монтана, като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа.
Дейности: Дейност 3 за основен обект „Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители“
Дейност 2 за основен обект „Организация и управление“
Дейност 5 за основен обект „Авторски и строителен надзор“
Дейност 6 за основен обект „Осигуряване на публичност, информираност, визуализация и прозрачност“
Дейност 7 за основен обект „Одит на проекта“
Дейност 1 за основен обект „Сформиране на екип по проекта“
Дейност 4 за основен обект „Строително-монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Монтана“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 670 039 BGN
Общ бюджет: 4 264 641 BGN
БФП: 4 264 641 BGN
Общо изплатени средства: 3 991 452 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 264 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 964 657 BGN
2015 1 026 795 BGN
3 991 452 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 625 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 652 588 BGN
2015 918 711 BGN
3 571 299 BGN
В т.ч. Национално финансиране 639 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 312 069 BGN
2015 108 084 BGN
420 153 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 7 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони .
Индикатор 8 индикатор:Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз