Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/013-01
Наименование: Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД, гр. Златоград
Бенефициент: Община Златоград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Златоград
Описание
Описание на проекта: Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД, гр. Златоград
Дейности: Дейност 1: Екипно функциониране на проекта Сформирането на екип от експерти, отговорни за ефективната организация и управлението на настоящия проект, се разглежда като ключова предпоставка за успешната проектна реализация, постигане на заложените цели и очаквани резултати.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на Обществени поръчки за избор на изпълнител в съответствие с националното законоателство Подготовка и провеждане 7 процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейности за доставки, строителство и услуги
Дейност 3: Извършване на СМР Дейности, свързани с изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение, реализиране на мерки за енергийна ефективност за помещенията, обект на интервенция – подмяна на дограма, енергоефективни осветителни тела, радиатори и др.
Дейност 4 Строителен надзор и авторски надзор Проведена тръжна процедура за избор на консултант за упражняване на строителен надзор и за избор на консултант за упражняване на авторски надзор в обектите на интервенция
Дейност 5: Доставка на специализирано медицинско оборудване Доставката на специализирано медицинско оборудване, надлежно одобрено от МЗ.
Дейност 6: Разпространение на информация и публичност Разпространение на информация и публичност
дейност 8 Отчитане на проекта Реализацията на техническото и финансово отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 979 695 BGN
Общ бюджет: 2 460 650 BGN
БФП: 2 424 653 BGN
Общо изплатени средства: 1 747 494 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 424 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 781 725 BGN
2015 - 34 232 BGN
1 747 494 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 060 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 514 467 BGN
2015 - 29 097 BGN
1 485 370 BGN
В т.ч. Национално финансиране 363 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 267 259 BGN
2015 - 5 135 BGN
262 124 BGN
Финансиране от бенефициента 20 305 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване.
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите на лечебните заведения
Индикатор 6 Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз