Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0088-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Без граници при прилагането на иновативни практики в бизнес консултирането
Бенефициент: Ате Консулт
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта е да се изгради ефективно транснационално сътрудничество между партниращите организации, които чрез обмяна на опит и постигнати резултати да разработи, тества и въведе иновативни подходи при прилагането на „добрите практики” в разработването, въвеждането и подготовката за сертификация на Системи за управление от различен тип, включително по качество, сигурност и безопасност, в МСП и големи предприятия , браншови и НПО.
Дейности: Д9: Публичност и разпространение на информация по проекта организиране на 2 пресконференци, отпечатване на информационни листовки, брошури, плакати, банери
Д1: Формиране на екип за управление на проекта Екипът включва ръководител, координатор, счетоводител, юрист, технически сътрудник.
Д6: Популяризиране на добрите български и румънски практики, събрани в Ръководството, издадено по Д5 и мултиплицирането им в страната чрез организиране на събития и публикации Организиране на събития, конференции и публикации, насочени към повишаване на интереса при прилагането на иновативни подходи при консултирането.
Д7: Създаване на транснационална мрежа за сътрудничество между български и румънски консултантски фирми Създаване на предпоставки за изграждане на комуникационни канали за обмен на информация и координация между български и румънски фирми в областта на консултантските услуги по разработване и внедряване на СУ и свързването им в транснационална мрежа.
Д5: Отпечатване на Ръководство (на български, румънски и английски език) с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа за малкия и средния бизнес в България Систематизиране на резултати от проведени анализи по Д3 и Д4 и представянето им в единно ръководство.
Д3: Анализ на международно и българското законодателство, свързано с разработването, въвеждането и подготовката за сертификация на Системи за управление Проучване и анализ на международното и българското законодателство, свързано с разработването и въвеждането на СУ.
Д4: Разработване на Ръководство (на български, румънски и английски език) с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа за малкия и средния бизнес в България Систематизиране на резултати от проведени анализи по Д3 и Д4 и представянето им в единно ръководство.
Д8: Организиране и провеждане на обучение по прилагане на изисквания на Международни стандарти и кодекси в областта на разработване и въвеждане на СУ Участие на представители на кандидата и партньора в обучения свързани с повишаване на компетенции на заети лица.
Д2: Проучвания на опита на консултантски организации в Румъния при разработване, въвеждане и подготовката за сертификация на Системи за управление (СУ). Адаптиране на „добрите практики” на румънските консултантски организации при разработване на СУ к Работни посещения в Румъния и в България. Провеждане на дискусии по законодателството в Румъния и консултантски практики при въвеждане на СУ.Изготвяне на анализ за установяване на съвместимост на „добри практики” в България и Румъния. Адаптиране на „добрите практики” към българските условия.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 524 BGN
Общ бюджет: 190 788 BGN
БФП: 190 788 BGN
Общо изплатени средства: 190 775 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 190 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 105 BGN
2014 83 644 BGN
2015 67 027 BGN
190 775 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 089 BGN
2014 71 097 BGN
2015 56 973 BGN
162 159 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 016 BGN
2014 12 547 BGN
2015 10 054 BGN
28 616 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой проведени работни срещи - 0088
Индикатор 4 Брой информационни листовки
Индикатор 5 Брой проведени информационни събития за медиите
Индикатор 6 (Д) Брой Ръководства
Индикатор 7 Брой публикации - 0088
Индикатор 8 Брой разработени анализи - 0088
Индикатор 9 (Д) Брой проведени конференции - 0088


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз