Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.03-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-03/2012/004
Наименование: "Светът на предците"
Бенефициент: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.01.2013
Начална дата: 20.02.2013
Дата на приключване: 20.02.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Обща Цел: Развиване на специфичен интегриран регионален туристически продукт на териториите на общините Провадия-Дългопол-Ветрино. Конкретни цели: 1. Промотиране и утвърждаване на региона на трите общини като туристическа дестинация; 2. Привличане на нови пазарни сегменти чрез използване на иновативни и ефективни средства и техники.
Дейности: дейност 1 Създаване на организация за изпълнение на проекта
дейност 2 Разработване на документация и избор на изпълнители по ЗОП
дейност 3 Разработване на туристическите пакети
дейност 4 Разработване и защита на бранд на РТП
дейност 5 Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и за РТП
дейност 6 Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири
дейност 7 Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности
дейност 8 (дейносттас е извършва 7,8,9,14,15,16,19,20 и 21м.) Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти
дейност 9 (дейността се извършва от 5 до 9 и от 13 до 21 м.) Дейности за подобряване на общественото осведомяване и информационни услуги за природното, културно-историческо наследство и развитието на туризма в района
дейност 10 (дейността се извършва от 2 до 12 и от 21 до 23 м.) Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проекта
дейност 11 Одит и отчитане на проекта
Партньори
Партньори:
Община Дългопол
Община Ветрино
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 409 987 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 3 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите и туристическите агенции в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 7 Нетни годишни приходи от вътрешен/ международен туризъм
Индикатор 8 Брой развити регионални туристически продукти
Индикатор 9 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании
Индикатор 10 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз