Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.08-0013-C0001
Номер на проект: DIR-5112122-13-81
Наименование: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич"
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2012
Начална дата: 14.12.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич, с партьори община Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево.
Дейности: Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Поддейност 4.1: Доставка на машини и съоръжения за РД Стожер. Поддейност 4.2: Доставка на машини и съоръжения за ПСО Балчик. Поддейност 4.3: Доставка на машини и съоръжения за ПСО Тервел.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Подейност 3.1: Строително-монтажни работи по изграждане на Регионално депо Стожер (вкл. инсталация за сепариране, съоръжение за компостиране, съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци и склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци. Поддейност 3.2 СМР по изграждане на довеждащата инфраструктура до РД Стожер. Поддейност 3.3: Строително-монтажни работи по изграждане на ПСО Балчик (вкл. инсталация за сепариране и съоръжение за компостиране на зелени отпадъци) и довеждащата инфраструктура (външно кабелно трасе, довеждащ водопровод и отвеждаща дъждовна канализация). Поддейност 3.4: Строително-монтажни работи по изграждане на ПСО Тервел и довеждащата инфраструктура (довеждащ път, захранващ електропровод и довеждащ водопровод).
Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност 7.1 Строителен надзор. Под-дейност 7.2 Авторски надзор.
Дейност 6: Одит
Дейност 1: Подготовка,проучвания и проектиране. Поддейност 1.1 Дейности по подготовка, проучвания и проектиране направени преди кандидатстване.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта. Под-дейност 5.1 Управление на проекта. Под-дейност 5.2 Публичност.
Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 933 507 BGN
Общ бюджет: 32 324 407 BGN
БФП: 30 866 096 BGN
Общо изплатени средства: 32 258 264 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 866 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 386 701 BGN
2014 9 256 869 BGN
2015 15 614 694 BGN
32 258 264 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 236 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 278 696 BGN
2014 7 868 339 BGN
2015 13 272 490 BGN
27 419 525 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 629 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 108 005 BGN
2014 1 388 530 BGN
2015 2 342 204 BGN
4 838 740 BGN
Финансиране от бенефициента 1 886 448 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население обслужвано от регионалната система..
Индикатор 2 Количество отпадъци, третирано в регионалната система ежегодно..
Индикатор 3 Рециклирани и оползотворени отпадъци в региона..
Индикатор 4 Новосъздадени работни места за Регионално депо.
Индикатор 5 Новосъздадени работни места за ПСО Балчик.
Индикатор 6 Новосъздадени работни места за ПСО Тервел.
Индикатор 7 Новосъздадени работни места за Външна охрана на двете ПСО.
Индикатор 8 Изградено и въведена в експлоатация регионална система
Индикатор 9 Изградено и въведено в експлоатация регионално депо..
Индикатор 10 Изградени и въведени в експлоатация претоварни станции..
Индикатор 11 Изградени и въведени в експлоатация инсталации за сепариране
Индикатор 12 Изградени и въведени в експлоатация съоръжения за компостиране..
Индикатор 13 Изградено и въведено в експлоатация , съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци
Индикатор 14 Изградено и въведено в експлоатация , съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци..
Индикатор 15 Изграден и въведен в експлоатация склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз