Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0155-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достоен живот за хората от Община Куклен
Бенефициент: Община Куклен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 06.12.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Куклен
Описание
Описание на проекта: Чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда ще започне да функционира нова услуга в общността, която да развие дейностите, предоставяни от Домашен социален патронаж гр. Куклен. Ще се предложат почасови услуги по определен график за комплексно задоволяване на потребностите на 30 лица с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Социалните услуги ще се договарят и предоставят в зависимост от личните потребности и желания на потребителите, в определено от тях време, от избрани от тях лица. За персонал на Звеното ще бъдат наети и обучени 15 безработни лица, които ще изпълняват длъжността социален асистент.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Със заповед на кмета ще се сформира екип, който ще отговаря за организацията, управлението и изпълнението на проекта. Ще бъдат подготвени допълнителни споразумения и длъжностни характеристики за всеки член от екипа. За цялостната организация и изпълнение на проекта отговаря ръководителят. Той ръководи изпълнението на дейностите и подготвя междинните и окончателния отчети на проекта. Координаторът организира приемането на документите от кандидат- потребителите и от кандидатите, желаещи да работят в звеното за услуги, подготвя провеждането на обучението, визуализацията на дейностите, изготвя досиета на потребителите и обслужващият персонал, осъществява текущия мониторинг на дейностите. Счетоводителят, изпълнява финансовата част от управлението на проекта. Техническият сътрудник води входящата и изходящата кореспонденция на проекта и отговаря за целостта на архива, подпомага дейността на координатора. За създаване на условия за непрекъснато наблюдение върху хода на проекта и своевременно вземане на решения с оглед адекватност на ситуацията и доброто му протичане, в началото на проекта, екипът ще обсъди и приеме своя система за управление и контрол, включваща: - въвеждане на стандарти, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта; - определяне на допустимото отклонение (толеранс) от стандартите, което не би довело до нужда от промяна; - комплект документи, които трябва да предоставят потребители и обслужващ персонал при кандидатстване за участие в проекта; - процедура за класиране на кандидат-потребители за почасови услуги; - процедура за класиране на лица желаещи да работят в звено за услуги към домашен социален патронаж; - процедура за избор на експерти – обучители; - отчитане на резултатите от предоставяне на почасови услуги на ежемесечни срещи на екипа с обслужващия персонал. Кметът на Общината със своя заповед ще назначи комисия по проекта, която ще работи на обществени начала – ще подпомага екипа за прозрачно управление на проекта и ще осъществява обществен контрол върху изпълнението на дейностите. Комисията включва представители на заинтересованите страни и заседава при необходимост. Тя ще извършва оценката и класирането на кандидат-потребителите и кандидатите за персонал на звеното.
2. Информиране и публичност Дейността по проекта ще се популяризира съгласно изискванията на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ като част от тези инициативи. Ще се организира изготвянето на информационните материали. Ще се поддържат работни взаимоотношения с местните медии, обществени организации и НПО за популяризиране на дейностите по проекта. С изготвените информационни материали ще се популяризира предоставянето на услугите в домашна среда от персонала на Звеното за услуги в общността. Брошурите ще съдържат основна информация за проекта - цели, условия и ред за включване, очаквани резултати. Информационните материали ще се разпространяват доброволно от членове на местните НПО. Обществеността ще бъде информирана чрез регионалните медии за стартирането и реализацията на проекта. В рамките на настоящата дейност ще се организират и проведат 2 пресконференции – в началото на проекта за представянето му и заключителна пресконференция за отчитане на резултатите. В тях ще вземат участие представители на местната общност, медии и др. Ще бъдат направени и две публикации.
3. Прием на документи, консултиране и подбор на кандидат-потребители Ще се осигури равен достъп за кандидатстване на лица от целевата група, желаещи да ползват почасови социални услуги от обслужващия персонал на звеното. Кандидатите, желаещи да получават почасовите социални услуги ще подадат заявление – лично или чрез упълномощено от тях лице. Подадените заявления ще се входират в Дневник. След приемане на съответните документи от лицата, се създават лични досиета, в които се съхраняват всички документи. Допуска се прием на документи от кандидат - потребители във всеки един момент от изпълнението на проекта като към момента на назначаване на нови потребители се актуализира списъкът на чакащите по низходящ ред. Оценката на потребностите им ще бъде изготвена съгласно Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома“. След професионалното оценяване от служителите на ДСП-Родопи, по приета процедура, Комисията назначена със заповед на кмета, в съответствие с нуждите и мотивацията на кандидат-потребителите и техните близки, ще ги класира. Подборът на кандидатите и класирането ще бъде извършено при условия на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. С уведомителни писма ще се предостави информация на кандидат-потребителите за класирането им и последващите стъпки. Комисията ще разглежда на свои заседания получените жалби и сигнали.
4. Подбор и наемане на персонал Лицата, желаещи да предоставят почасови услуги на нуждаещи се, подават заявление, придружено с определени документи (копие от лична карта, удостоверение за регистрация в ДБТ, свидетелство за съдимост, документ за преминато идентично или подобно обучение) по настоящ адрес. Подадените заявления се описват в Дневник. По приета процедура Комисията, назначена със заповед на кмета, ще оцени и класира кандидатите желаещи да предоставят почасови грижи в домашна среда. Документи от кандидати за работа в звеното се приемат и след назначаване на персонала След класирането с уведомително писмо се предоставя информация за класирането им и последващи процедури. Персоналът ще бъде назначен на трудови договори.
5. Обучение на персонала Подбор на обучител по проекта. Сключване на граждански договор с обучителя за периода на обучението. Програмата за обучение се утвърждава от Ръководителя на проекта. Организиране и провеждане на въвеждащо обучение, в рамките на 3 дни. Предвижда се обучение на 15 лица като се има предвид, че ще има голям брой кандидати за работа в Звеното макар, че някои от тях вече да са преминали обучения по предишни програми за предоставяне на подобни услуги – личен, социален асистент и домашен помощник. Така ще се избегне двойното финансиране и ще се даде възможност да се обучат по-голям брой кандидати, за да се осигурят резерви при напускане, продължителен отпуск, или други причини за освобождаване на работно място в Звеното. Организиране и провеждане на надграждащо обучение, в рамките на 3 дни, за всички одобрени кандидати за персонал на Звеното за услуги. Надграждащото обучение ще се проведе на шестия месец, след стартиране на предоставянето на услугите. Предвижда се обучение на 15 лица, като ще се има предвид, че част от наетите в Звеното служители вече са преминали обучения по предишни програми, с цел да се избегне двойното финансиране. На преминалите курсовете на обучение се издават сертификати.
6. Изготвяне на индивидуални планове, график за обслужване и предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда на потребителите от персонала на звеното. За да се покрият максимално очакванията на потребителите и обслужващият персонал за всеки един потребител се изготвя индивидуален план. За тази цел координаторът ще се срещне с всеки потребител или негов законен представител. На тази среща ще се установят видовете почасови услуги, времето за предоставянето им, ще се изберат и лицата които ще ги предоставят. След изготвяне на индивидуалните планове и избора на лицата, които ще предоставят услугите екипът за управление на проекта ще изготви графици за обслужване, съобразени с нуждите на всеки от потребителите и заетостта на всеки от персонала. Екземпляр от тях ще има в дома на потребителя, в обслужващото лице и в помещението на проекта за осъществяване на постоянен мониторинг. С избора на потребителите ще се подготвят и сключат договори с тях за предоставяне на услугите. С избора на предоставящите почасови услуги ще се подготвят длъжностни характеристики и ще се подпишат трудови договори в съответствие с разпоредбите на КТ. Лицата от обслужващия персонал ще подписват Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. Назначените лица ще предоставят услугите съгласно индивидуалния план на потребителите, подписаните с потребители договори и изготвените графици. Ще спазват методологията и стандартите на качество на услугата "Социален асистент". Ще попълват коректно документацията, свързана с услугата. За тях е предвидено работно облекло и предпазни средства –калцуни, маски, ръкавици, манти и престилки. Координаторът ще организира провеждането на инструктаж за безопасна работа на обслужващия персонал. Ежемесечно ще се извършва контрол по предоставяне на услугите в домовете на потребителите. На края на месеца при среща на екипа за управление на проекта и обслужващият персонал ще се получава обратна връзка за предоставените услуги.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 897 BGN
Общ бюджет: 121 177 BGN
БФП: 121 177 BGN
Общо изплатени средства: 118 523 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 121 177 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 701 BGN
2014 57 821 BGN
2015 0 BGN
118 523 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 596 BGN
2014 49 148 BGN
2015 0 BGN
100 744 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 177 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 105 BGN
2014 8 673 BGN
2015 0 BGN
17 778 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз