Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0079-C0001
Номер на проект: ESF-1109-01-11004
Наименование: "Ефективно обучение-гарант професионализъм в охранителната дейност"
Бенефициент: "Кооперативна охранителна фирма"ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 15.11.2012
Дата на приключване: 02.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: повишаване конкурентноспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекции „Бюро по труда” в София град и Пловдив, предимно от уязвими групи, посредством:  обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и  осигуряване на възможност за производствен стаж по профисия охранители на обектите на ВО в София и Пловдив.
Дейности: 1. Изграждане на операционен мениджмънт и координация между Кандидата и Партньора. Създаване на екип отговарящ за управлението, наблюдението и координацията по дейностите на проекта; сключване на договори между членовете на екипа и Кандидата. Създаване на Група за координация, в която ще участват представители на Кандидата и Партньора и ще наблюдава и координира дейностите на проекта; Създаване на методология за управление на проекта; адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателното разпределение на задачите между членовете в екипа за управление на проекта. Финансово осигуряване на дейностите по проекта. Финансово и техническо отчитане на изпълнението на проекта.
2.Управление и координация на проекта. Организиране и координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта. Ежемесечно отчитане за хода на работата от екипа на проекта пред Групата за координация. Обсъждане и разрешаване на казуси, възникнали в хода на дейността. Периодичен финансов контрол и финансово осигуряване на управлението на проекта: изплащане на възнаграждения на екипа на проекта; осигуряване функционирането на офиса на проекта – режийни разходи, консумативи, материали и други административни разходи. Планиране и отчитане на финансирането на дейностите по проекта.
3.Популяризиране на проекта и на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Отпечатване на листовки, дипляни, плакати и табла. Публикации в специализирани издания и съобщения за проекта на интернет страницата на Кандидата.
4.Подбор и сформиране на целевата група. Осъществяване на контакт с представители на ДБТ в София и Пловдив за съдействие при сформирането на целевата група по проекта. Провеждане на интервюта /писменни и устни/ с широк кръг кандидати за участие в проектните дейности, за да се подберат подходящи обучаеми отговарящи на изискванията на закона за частната охранителна дейност. Сформиране на целевата група от отговарящите в най-висока степен на изискванията на проекта лица. Подписване на индивидуални договори с избраните представители на целевата група за включване в проекта.
5. Разработване и отпечатване на учебни помагала,закупуване на пособия за обученията по теория и практика. Организационно и логистично обезпечаване на професионалното обучение ,чрез закупуване на пособия и разработване и отпечатване на помагала. Организиране на материали, пособия и помагала за представителите на целевата група за периода на обучение, чрез провеждане на процедура, съгласно ПМС 55/12.03.2007 г., за избор на фирми, които ще предоставят тези услуги, за осъществяването на обучението.
6. Мотивационно обучение на допуснатите обучаеми/безработни/ Организиране и провеждане на мотивационно обучение на безработни за професията „Охранител” с два специфични модула: Правно-нормативни изисквания за заемане на длъжността „Охранител”, Психологически и физически изисквания за длъжността „Охранител”.
7. Провеждане на професионално обучение на целевата група. Провеждане на професионално обучение на 60 бенефициента по: - част от професия 811010 „Охранител”, специалност 8110103 ”Физическа охрана на обекти” квалификационен курс от 660 учебни часа за 4 учебна група от поне15 обучаеми; /3 групи в София и 1 група в Пловдив/. Обучението е съобразено с заявените от Кандидата нужди от квалифицирани кадри. Застраховане на обучаемите през времето на провеждане на обучението.
8.Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за стажуването на бенефициентите. Организационно и логистично обезпечаване на стажуването, чрез закупуване на предпазни средства и работно облекло. Организиране на същите за представителите на целевата група за периода на стажуване, чрез провеждане на процедура, съгласно ПМС 55/12.03.2007 г., за избор на фирми, които ще предостави тези услуги, за осъществяването на стажуването .
9.Осигуряване на участниците в обучението на възможност за стажуване. Сключване на трудов договор за професионален стаж за срок от три месеца при работодателите по проекта с успешно завършилите курса на обучение бенефициенти.
10. Разработване на система за контрол и периодично оценяване на стажуващите бенефициенти.
11. Междинно и финално отчитане. Изготвяне на: месечни справки; междинни и заключителени технически доклади; междинни и окончателени финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 003 BGN
Общ бюджет: 166 280 BGN
БФП: 166 280 BGN
Общо изплатени средства: 166 279 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 129 709 BGN
2014 36 570 BGN
2015 0 BGN
166 279 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 110 253 BGN
2014 31 084 BGN
2015 0 BGN
141 337 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 456 BGN
2014 5 485 BGN
2015 0 BGN
24 942 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз