Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0048-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Звено за услуги в домашна среда – Лом
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: По проекта ще бъде създадено Звено за услуги в домашна среда в което ще се предоставят два типа услуги: Дейност „Лична помощ” ще се предоставя от 30 безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране които ще обгрижват 30 лица с трайни увреждания или невъзможност за самообслужване, в т. ч. 7 деца. Дейност «Комунално битове дейности» ще се предоставя от 15 безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които ще обгрижват 40 възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.. Услугите предоставяни в Звеното за услуги в домашна среда в рамките на проекта ще се предоставят в продължение на 12 месеца.
Дейности: Организация и управление на проекта 1.1. Сформиране на екип за управление - След подписване на договора с Управляващият орган със заповед на Кмета на община Лом ще бъде сформиран екип за управление на проекта: ръководител, технически сътрудник, експерт финансист. 1.2. Тръжни процедури и сключване на договори За качествено, експертно и ефективно изпълнение на дейностите по доставка на материали и външни услуги ще се проведат процедури за избор на изпълнители и доставчици в съответствие с изискванията на програмата и българското законодателство. Цялостният процес по провеждане на тръжните процедури ще бъде проведен в изпълнение на специфичните изисквания и в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност, прозрачност. Ще бъдат проведени следните процедури по чл. 14, ал. 5 по ЗОП: Доставка на материали и консумативи; Осигуряване на информираност публичност; одит , компютърно оборудване и обзавеждане. 1.3. Управление на проекта, Вътрешен мониторинг, Отчетност и Одит. Тази дейност включва управление, координация и мониторинг, вътрешна оценка и контрол, организиране и стриктно водене на техническата и финансова документация на проекта.Дейността се осъществи при спазени процедури за прозрачност и гласност, ясно разписани критерии и съобразени срокове за изпълнение, избегнат конфликт на интереси, извършена отчетност, стриктно водена техническа и финансова документация, архив на документите, вътрешни механизми за контрол. Провеждане на независим одит от външна фирма.
Оборудване и обзавеждане на Звеното за услуги в домашна среда Към Домашен социален патронаж ще бъде създадено Звено за услуги в домашна среда. Предвижда се към звеното да бъдат създадени две работни места, оборудвани с бюра, столове, компютърни конфигурации и мултифункционално устройство. В Към звеното ще бъде обособено място за срещи с потребители на услугите и персонала за което са предвидени посетителски столове. Ще бъдат закупени стилажи и етажерки с рафтове за съхраняване и архивиране на досиетата на потребителите. Предвижда се и закупуване на инверторен климатик, тъй като в сградата в която ще се помещава звеното няма изградена система за отопление.
Подбор и наемане на персонал на трудов договор в звеното за услуги в домашна среда Дейността ще се реализира на две нива: 1. Подбор на двама сътрудници за длъжност „Социални дейности в социална услуга” в Звеното за услуги в домашна среда. Ще бъдат сключени трудови договори за срок от 12 месеца с безработни лица, притежаващи нужните компетенции. Сътрудниците ще отговарят за координацията между екипа за управление на проекта и персонала, предоставящ услугите в домашна среда. 2. Подбор на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда: 2.1. За извършване на дейности за лична помощ - ще се подберат 30 безработни лица с които ще се сключат трудови договори на 6 часов работен ден, съгласно Кодекса на труда. 2.2. За извършване на комунално-битови дейности - ще се подберат 15 безработни лица, с които ще се сключат трудови договори на 8 часов работен ден, съгласно Кодекса на труда. Подбора на кандидатите ще се извърши по документи и интервю-събеседване от екипа по проекта с цел установяване на мотивацията и нагласите за работа. При подбора ще се даде равен шанс, както на лица, които вече са били лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, така и на лица, които никога не са упражнявали такъв вид дейност.
Обучение на персонала Дейността предвижда провеждане на две обучения. 4.1.Еднодневно въвеждащо обучение /8 часа/ в началото на проекта за всички новоназначени лица-персонал за предоставяне на услуги в домашна среда, като няма да бъдат допуснати лица, преминали през идентично обучение по други програми и проекти. 4.2. Еднодневни надграждащо обучение за всички домашни помощници и лични асистенти, като поради голямата численост на участниците ще бъдат разделени в две групи . Обучението на всяка група ще трае по 4 часа. Надграждащото обучение ще бъде организирано в периода на изпълнение на проекта. Двете обучения ще бъдат проведени от нает експерт, като лицата ще придобият умения в следните направления: - Запознаване с Методики за предоставяне на услуги в общността „Личен асистент” и „Домашен помощник”; - Основни задължения и специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания; - Етични стандарти в работата за предоставяне на услуги в общността „Личен асистент” и „Домашен помощник”. - Решаване на казуси при възникнали трудности по време на предоставяне на услугите или нововъзникнали потребности.
Подбор на потребители на почасови социални услуги „Лична помощ” и „Комунално битови дейности” Дейността ще се реализира на няколко етапа: 1. Информиране и консултиране на кандидат потребителите на територията на Община Лом. Приемане на заявления от екипа за управление на проекта на всички кандидати. 2. Извършване на оценка на потребностите на кандидатите от Дирекция „социално подпомагане”, съгласно Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по настоящата Схема. 3. Изградена комисия от екипа на проекта ще разгледа подадените заявления и изготвените индивидуални оценки на потребности на кандидатите. Водещ при подбора е принципа, че подпомагащите дейности за хора със специфични потребности следват личните предпочитания на потребителите, а не тези на Доставчика на услугата. Комисията ще изготви списък с потенциални потребители, включващ резерви в случай на настъпила смърт или отказ от страна на потребител. 4. Сключване на тристранни договори между доставчик, потребител и предоставящият услугите.
Предоставяне на почасови услуги в домашна среда Във връзка с предоставяне на почасови услуги в домашна среда, сътрудниците в Звеното изготвят индивидуални планове на потребителите в 10 дневен срок от сключване на тристранните договори. В Звеното за услуги в домашна среда ще се предоставят следните дейности: 1. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение и др. Почасови услуги за лична помощ ще се предоставят на 30 лица с трайни увреждания, в т. ч. 7 деца от 30 лични асистенти по 6 часа дневно. 2. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като: пазаруване, поддържане на хигиената, жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. Почасови услуги за комунално битови дейности ще се предоставят на 40 възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване от 15 домашни помощници. Към Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат назначени двама сътрудници „социални дейности в социална работа”. Назначените сътрудници ще извършват ежемесечен мониторинг за качествена грижа, ще изготвят ежемесечни работни графици на домашните помощници, ще участват при изготвянето и актуализирането на 6 месечие / или при необходимост/ индивидуалните планове, ще събират ежемесечно потребителските такси от ползвателите на услугите, а при необходимост ще извършват и допълнителни дейности, които касаят предоставянето на услугите по проекта.
Дейности по информираност и публичност 1. Визуализация на проекта. - Ще бъдат изработени 2 информационни табели – с името на проекта, финансираща организация и съответните символи. 2. Медийна кампания и публичност на проекта. - конференции/ медийна презентация за старта и финала на проекта и запознаване на обществеността с цели, дейности, резултати и източник на финансиране; - публикации и статии - 3 бр. – публикациите ще бъдат поместени в общинския вестник „Време” и качени на сайта на община Лом. - Информационни брошура – 250 бр. Информация за проекта, дейностите, поставени цели и очаквани резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 240 BGN
Общ бюджет: 229 025 BGN
БФП: 229 025 BGN
Общо изплатени средства: 216 935 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 229 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 129 720 BGN
2014 87 215 BGN
2015 0 BGN
216 935 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 194 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 110 262 BGN
2014 74 133 BGN
2015 0 BGN
184 395 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 458 BGN
2014 13 082 BGN
2015 0 BGN
32 540 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой обучени лица за предоставяне на почасови услуги в домашна среда - 48
Индикатор 5 Брой потребители на дейност „Лична помощ” - 48
Индикатор 6 Брой потребители на дейност „Комунално битови дейности” - 48
Индикатор 7 Брой обслужени потребители на дейност „Лична помощ”- 48
Индикатор 8 Брой обслужени потребители на дейност „Комунално битови дейности” - 48


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз