Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0185-C0001
Номер на проект: 26-Д-202/18.09.2013
Наименование: "Електромобил "Джи - Ка" и енергийна централа "Джи - Ка 1" с внедрен иновационен продукт "РЕМАЗ""
Бенефициент: "ДЖИ - КА 1" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и описаната проектна идея съответства на целите поставени на ОП”Конкурентоспособност”, и е насърчаване на развойната дейност на фирмата ни в нова по-динамична икономика, чрез внедряването на наша иновационна разработка „РЕМАЗ” в продуктово и производствено представени, наши бъдещи продукти: Електромобил „ДЖИ-КА” и енергийна централа „ДЖИ-КА1” конкурентоспособна на европейския и световен пазар.
Дейности: N1: Проектно предложение по процедура
Сформиране на екип за изпълнение на проекта
Визуализация на проекта
Разходи за наем на зали
Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и извършване на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на иновативния продукт, процес и услуга на модул „РЕМАЗ”.
Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
Изработка на „РЕМАЗ-КАР”
Разходи за придобиване на ДМА и ДНА
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка – брошури, листовки, проспекти и др., включително разработване на Интернет страница
Разработване на интернет страница на бенефициента за популяризиране на иновативния продукт.
Електромобил „ДЖИ-КА”с вграден модул
Дейности за изготвяне на патентно досие, заявка за полезен модел.
Изработване на бизнес планове, за пазарна реализация на иновативния продукт.
Изработване на изработване маркетингови анализ за пазарна реализация на иновативния продукт.
Дейности за визуализация на проекта.
Одит на проекта, извършен от регистриран одитор.
Разработка и изграждане на устройства за управление и регулиране на електрическа енергия.
Разработване на промишлен дизайн - "РЕМАЗ"
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта (наем на офис за проекта, консумативи, комунални улуги, енергия) - до 5 % от преките допустими разходи по проекта - моля, уточнете
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 287 455 BGN
Общ бюджет: 208 850 BGN
БФП: 187 944 BGN
Общо изплатени средства: 187 944 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 187 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 142 BGN
2015 128 803 BGN
187 944 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 159 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 271 BGN
2015 109 482 BGN
159 753 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 871 BGN
2015 19 320 BGN
28 192 BGN
Финансиране от бенефициента 31 975 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Брой създадени прототипи с вграден и разработен иновационен модул : „РЕМАЗ”: -Електромобил „ДЖИ-КА” -Енергийна централа „ДЖИ-КА1”
Индикатор 10 Брой създадени прототипи
Индикатор 11 Заявен интерес от страна бизнеса
Индикатор 12 Предложен механизъм за сътрудничество с научни институции
Индикатор 13 Заявен интерес от страна на местната власт за стимулиране на иновацията
Индикатор 14 Създаден интерес у населението към иновации и повишаване на образователното ниво
Индикатор 15 Създадени и финализиране на опитни образци
Индикатор 16 Изработени пазарни анализи
Индикатор 17 Изработени маркетингови проучвания.
Индикатор 18 Организиране на демонстрации
Индикатор 19 Създадени програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания,
Индикатор 20 Разработени на технологии за производство
Индикатор 21 Разработени на промишлени дизайни
Индикатор 22 Защита на интелектуална собственост
Индикатор 23 Изработени на бизнес планове
Индикатор 24 Разработване на интернет страница
Индикатор 25 Дейности за визуализация на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз